Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 2

1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen to their conversation. Who stars in the film? 3. Listen to the conversation again. Choose the best answer to each question below. 4. Make notes about one of your favourite films. 5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Listening

1. Work in pairs. Discuss the following question.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi sau.)

What do you like / dislike about a comedy?

(Bạn thích / không thích điều gì ở một bộ phim hài?)

Lời giải chi tiết:

I like watching comedy. Because comedies are a perfect source of relaxation and enjoyment. All comedies give me an opportunity to look at humor in life and laugh at it. It's that laughter a joke or funny scene can bring, that helps a person get through their life.

(Tôi thích xem phim hài. Bởi vì phim hài là một nguồn thư giãn và thưởng thức hoàn hảo. Tất cả các bộ phim hài đều cho tôi cơ hội để nhìn vào sự hài hước trong cuộc sống và cười vì những điều đó. Đó là tiếng cười mà một trò đùa hoặc một cảnh hài hước có thể mang lại, giúp một người vượt qua cuộc sống của họ.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen to their conversation. Who stars in the film? 

(Mark và Hoa đang nói về bộ phim Naughty Twins. Lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Ai đóng vai chính trong phim?)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hoa: Mark, what film did you see last week?

Mark: Naughty Twins. It's a comedy and its director is Nancy Simon.

Hoa: I like Simon's films. Who stars in it?

Mark: Linda Brown and Susan Smith.

Hoa: They're well-known actresses. What is it about?

Mark: It's about two naughty girls. Although they are twins, they don't grow up together after their parents' marriage ends.

Hoa: What happens next?

Mark: The twins meet each other for the first time at a summer camp. They make a plan to bring their parents back together. And then many funny things happen.

Hoa: Did it receive good reviews?

Mark: Yes, most people say it's a must-see for young people because it's funny and moving. The acting and music are excellent, too...

Tạm dịch:

Hoa: Mark, cuối tuần trước cậu đã xem phim gì vậy?

Mark: “Cặp song sinh tinh nghịch”. Nó là phim hài và đạo diễn là Nancy Simon.

Hoa: Tớ thích các phim của Simon. Ai đóng vai chính trong phim vậy?

Mark: Linda Brown và Susan Smith.

Hoa: Họ đều là những nữ diễn viên nổi tiếng. Phim kể về gì thế?

Mark: Nó kể về hai cô gái tinh nghịch. Cho dù họ là một cặp song sinh nhưng họ không lớn lên cùng nhau sau khi cuộc hôn nhân của cha mẹ họ kết thúc.

Hoa: Rồi sao nữa?

Mark: Cặp song sinh gặp nhau lần đầu tiên ở một trại hè. Họ đã lên kế hoạch đưa cha mẹ quay trở về với nhau. Và đã có rất nhiều điều hài hước xảy ra.

Hoa: Phim có nhận được nhiều đánh giá tốt không?

Mark: Có đấy, đa số mọi người cho rằng đó là một bộ phim phải xem dành cho những người trẻ bời vì nó rất hài hước và cảm động. Diễn xuất và âm nhạc trng phim cũng rất tuyệt vời…

Lời giải chi tiết:

Linda Brown and Susan Smith star in the film.

(Linda Brown và Susan Smith đóng vai chính trong phim.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

 3. Listen to the conversation again. Choose the best answer to each question below.

 (Nghe lại đoạn hội thoại. Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây.)


1. Naughty Twins is a __________.

(Cặp sinh đôi tinh nghịch là một ________.)

A. comedy (phim hài)

B. science fiction film (phim khoa học viễn tưởng)

C. horror film (phim kinh dị)

2. The main characters are _________.

(Những nhân vật chính là _________.)

A. old classmates (những người bạn cùng lớp cũ)

B. twin brothers (cặp anh em sinh đôi)

C. twin sisters (cặp chị em sinh đôi) 

3. Where do the twins meet each other for the first time? 

(Cặp sinh đôi gặp nhau lần đầu tiên ở đâu?)

A. At a summer camp. (Ở trại hè.)

B. At a summer school. (Ở một trường học hè.)

C. At a hospital. (Ở một bệnh viện.) 

4. People say Naughty Twins is a film that ________.

(Người ta nói rằng Cặp sinh đôi tinh nghich là một bộ phim mà ________.)

A. young people should see (những người trẻ nên xem)

B. young people shouldn't see (những người trẻ không nên xem) 

C. is shocking (gây sốc) 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hoa: Mark, what film did you see last week?

Mark: Naughty Twins. It's a comedy and its director is Nancy Simon.

Hoa: I like Simon's films. Who stars in it?

Mark: Linda Brown and Susan Smith.

Hoa: They're well-known actresses. What is it about?

Mark: It's about two naughty girls. Although they are twins, they don't grow up together after their parents' marriage ends.

Hoa: What happens next?

Mark: The twins meet each other for the first time at a summer camp. They make a plan to bring their parents back together. And then many funny things happen.

Hoa: Did it receive good reviews?

Mark: Yes, most people say it's a must-see for young people because it's funny and moving. The acting and music are excellent, too...

Tạm dịch:

Hoa: Mark, cuối tuần trước cậu đã xem phim gì vậy?

Mark: “Cặp song sinh tinh nghịch”. Nó là phim hài và đạo diễn là Nancy Simon.

Hoa: Tớ thích các phim của Simon. Ai đóng vai chính trong phim vậy?

Mark: Linda Brown và Susan Smith.

Hoa: Họ đều là những nữ diễn viên nổi tiếng. Phim kể về gì thế?

Mark: Nó kể về hai cô gái tinh nghịch. Cho dù họ là một cặp song sinh nhưng họ không lớn lên cùng nhau sau khi cuộc hôn nhân của cha mẹ họ kết thúc.

Hoa: Rồi sao nữa?

Mark: Cặp song sinh gặp nhau lần đầu tiên ở một trại hè. Họ đã lên kế hoạch đưa cha mẹ quay trở về với nhau. Và đã có rất nhiều điều hài hước xảy ra.

Hoa: Phim có nhận được nhiều đánh giá tốt không?

Mark: Có đấy, đa số mọi người cho rằng đó là một bộ phim phải xem dành cho những người trẻ bời vì nó rất hài hước và cảm động. Diễn xuất và âm nhạc trng phim cũng rất tuyệt vời…

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. A

4. A

1. A

Naughty Twins is a comedy.

(Cặp sinh đôi tinh nghịch là một phim hài.)

Thông tin: Naughty Twins. It's a comedy and its director is Nancy Simon.

(“Cặp song sinh tinh nghịch”. Nó là phim hài và đạo diễn là Nancy Simon.)

2. C 

2. The main characters are twin sisters.

(Những nhân vật chính là cặp chị em sinh đôi.)

Thông tin: It's about two naughty girls. Although they are twins, they don't grow up together after their parents' marriage ends.

(Nó kể về hai cô gái tinh nghịch. Cho dù họ là một cặp song sinh nhưng họ không lớn lên cùng nhau sau khi cuộc hôn nhân của cha mẹ họ kết thúc.)

3. A

Where do the twins meet each other for the first time? - At a summer camp.

(Cặp sinh đôi gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? - Ở trại hè.)

Thông tin: The twins meet each other for the first time at a summer camp.

(Cặp song sinh gặp nhau lần đầu tiên ở một trại hè.)

4. A

People say Naughty Twins is a film that young people should see.

(Người ta nói rằng Cặp sinh đôi tinh nghich là một bộ phim mà những người trẻ nên xem.)

Thông tin: Yes, most people say it's a must-see for young people because it's funny and moving.

(Có đấy, đa số mọi người cho rằng đó là một bộ phim phải xem dành cho những người trẻ bời vì nó rất hài hước và cảm động.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Writing

4. Make notes about one of your favourite films.

(Ghi chú về một trong những bộ phim yêu thích của bạn.)

Name of the film: _______

Type of film: _______ 

Its main actor(s) / actress(es) or director: _______

A short summary of the film: _______

Other features of the film (the acting, music, etc.): __________

Reviews about the film: _______

Lời giải chi tiết:

Name of the film Annabelle

(Tên phim: Annabelle)

Type of film: horror 

(Thể loại phim: kinh dị)

Its main actor(s) / actress(es) or director:  Annabelle as a porcelain doll, director John R. Leonetti 

(Các) nam / nữ diễn viên chính hoặc đạo diễn :Annabelle là con búp bê sứ, đạo diễn John R. Leonetti)

A short summary of the film : 

A husband and a wife have been happily married and expecting a child. Mia (the wife) has to stay at home until the baby is born. Then, one night, when her husband came home from work, he brought home a present for his  wife, which is a doll named Annabelle. Little do they know, the doll has been haunted and is now a sinister presence lurking around their home.

(Tóm tắt ngắn về bộ phim: Một người chồng và một người vợ đã kết hôn hạnh phúc và mong đợi một đứa con. Mia (người vợ) phải ở nhà cho đến khi đứa trẻ được sinh ra. Sau đó, vào một đêm, khi chồng cô đi làm về, anh mang về nhà một món quà cho vợ, đó là một con búp bê tên là Annabelle. Họ ít biết rằng, con búp bê đã bị ám và bây giờ là một sự hiện diện nham hiểm ẩn nấp xung quanh nhà của họ.)

Other features of the film (the acting, music, etc.) : brilliant acting, thrilling tone 

(Các đặc điểm khác của phim (diễn xuất, âm nhạc, v.v.): diễn xuất tuyệt vời, nhịp điệu lôi cuốn)

Reviews about the film : scary and intriguing 

(Nhận xét, đánh giá về bộ phim: đáng sợ và hấp dẫn)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

(Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về bộ phim yêu thích của bạn, sử dụng thông tin trong bài tập 4.)


Lời giải chi tiết:

My favourite film is Annabelle, a horror film directed by John R. Leonetti. It tells a story about a husband and a wife who have been happily married and expecting a child. Mia (the wife) has to stay at home until the baby is born. Then, one night, when her husband came home from work, he brought home a present for his wife, which is a doll named Annabelle. Little do they know, the doll has been haunted and is now a sinister presence lurking around their home. In general, the film is a great success due to its brilliant acting and thrilling tone. Many people say that the film is so scary and intriguing and a must-see for anyone who loves horror films.

Tạm dịch:

Bộ phim yêu thích của mình là Annabelle, một bộ phim kinh dị của đạo diễn John R. Leonetti. Nó kể câu chuyện về một người chồng và một người vợ đã kết hôn hạnh phúc và đang mong chờ một đứa con. Mia (người vợ) phải ở nhà cho đến khi đứa bé được sinh ra. Sau đó, vào một đêm, khi chồng cô đi làm về, anh mang về nhà một món quà cho vợ, đó là một con búp bê tên là Annabelle. Họ ít biết rằng, con búp bê đã bị ma ám và bây giờ là một sự hiện diện nham hiểm ẩn nấp xung quanh nhà của họ. Nhìn chung, bộ phim thành công rực rỡ nhờ diễn xuất xuất sắc và giai điệu ly kỳ. Nhiều người nói rằng bộ phim quá đáng sợ và hấp dẫn và là một bộ phim không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích thể loại phim kinh dị.

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Project

  1. Choose one of your favourite films and design a poster for it, including: 2. Organise them into an exhibition.3. Vote for the best poster.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Looking back

  1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B. 2. Give an example for every film type in the box. 3. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence. 4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer's Stone on Mark's blog. Match the words with their meanings.3. Read Mark's blog again and answer the questions. 4. Look at the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy. 5. Work in groups. Take turns to talk about the film Kungfu Boy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear. 4. Work in groups. Do a survey about your group members' favourite films 5. Report your results to the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 A Closer Look 2

  1. Combine the two sentences, using although / though. 2. Complete the sentences, using although/ though or however. 3. Use your own ideas to complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's. 4. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence. 5. GAME Chain story

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close