Tiếng Anh 7 Unit 5 A Closer Look 1

1. Match the phrases with the pictures. Then listen, check, and repeat the phrases. 2. Write the following words and phrases in the correct columns. Add any other dishes and ingredients you know. 3. Work in pair. Ask and answer about the ingredients for Linh's apple pie, using the quantities in the recipe. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ɒ/ and /ɔ:/. 5. Listen and repeat, paying attention to the underlined words. Tick (✓) the sentences with the /ɒ/ sound.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Vocabulary

1. Match the phrases with the pictures. Then listen, check, and repeat the phrases.

(Nối các câu với các bức tranh. Sau đó, nghe, kiểm tra và nhắc lại các cụm từ.)


Phương pháp giải:

- a kilo (kg) of beef: 1 kg thịt bò

- a teaspoon (tsp) of salt: 1 muỗng cà phê muối

- a litre (l) of water: 1 lít nước

- a tablespoon (tbsp) of sugar: 1 muỗng canh đường

- 200 grams (g) of flour: 200 gam bột

- 400 millilitres (ml) of milk: 400 ml sữa

Lời giải chi tiết:

1 - b

2 - f

3 - a

4 - c

5 - d

6 - e

1 - b: a teaspoon (tsp) of salt: 1 muỗng cà phê muối

2 - f: 400 millilitres (ml) of milk: 400 ml sữa

3 - a: a kilo (kg) of beef: 1 kg thịt bò

4 - c: a litre (l) of water: 1 lít nước

5 - d: a tablespoon (tbsp) of sugar: 1 muỗng canh đường

6 - e: 200 grams (g) of flour: 200 gam bột

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Write the following words and phrases in the correct columns. Add any other dishes and ingredients you know.

(Viết các từ và cụm từ sau vào các cột đúng. Thêm bất kỳ món ăn và thành phần nào khác mà bạn biết.)

    spring rolls             omelette             butter                onions                     pancakes            pepper

 

Dishes

Ingredients

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết:

Dishes (Món ăn)

Ingredients (Thành phần)

spring rolls (chả giò)

butter (bơ)

omelette (trứng ốp la)

onions (hành tây)

pancakes (bánh kếp)

pepper (hạt tiêu)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Work in pair. Ask and answer about the ingredients for Linh's apple pie, using the quantities in the recipe.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về nguyên liệu làm món bánh táo của Linh, theo số lượng trong công thức nấu ăn.)

Example:

A: How many apples do we need? (Chúng ta cần mấy quả táo?)

B: We need 12. (Chúng ta cần 12 quả.)

Phương pháp giải:

Cấu trúc: How much/ How many

- How many dùng trước danh từ đếm được, số nhiều.

  How many + danh từ số nhiều + do/ does + chủ ngữ + động từ?

- How much dùng cho câu hỏi về danh từ không đếm được.

  How much + danh từ không đếm được + do/does + S + động từ?

Lời giải chi tiết:

1. A: How much salt do we need? 

    (Chúng ta cần bao nhiêu muối?)

    B: We need a teaspoon of salt. 

    (Chúng ta cần 1 thìa cà phê muối.)

Giải thích: salt (muối) là danh từ không đếm được -> How much

2. A: How much sugar do we need? 

    (Chúng ta cần bao nhiêu đường?)

    B: We need 300 grams of sugar. 

   (Chúng ta cần 300 gam đường.)

Giải thích: sugar (đường) là danh từ không đếm được -> How much

3. A: How much milk do we need? 

   (Chúng ta cần bao nhiêu sữa?)

   B: We need 300 ml of milk. 

   (Chúng ta cần 300ml sữa.)

Giải thích: milk (sữa) là danh từ không đếm được -> How much

4. A: How much water do we need? 

   (Chúng ta cần bao nhiêu nước?)

    B: We need 120ml of water. 

   (Chúng ta cần 120ml nước.)

Giải thích: water (nước) là danh từ không đếm được -> How much

5. A: How much flour do we need? 

   (Chúng ta cần bao nhiêu bột?)

   B: We need 500 grams. 

   (Chúng ta cần 500 gam.)

Giải thích: flour (bột) là danh từ không đếm được -> How much

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Pronunciation

/ɒ/ and /ɔ:/

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ɒ/ and /ɔ:/.

(Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến các âm /ɒ/ và /ɔ:/.)


            fond                               short                              call                                 water                         

            pork                              sauce                              lot                                   not

Now, in pairs write the words in the correct columns.

(Bây giờ hãy viết các từ vào cột đúng.)

/ɒ/

/ɔ:/

  

Lời giải chi tiết:

/ɒ/

/ɔ:/

fond /fɒnd/ (adj): thích

lot /lɒt/ (adj): nhiều

not /nɒt/ (adv): không

 

short /ʃɔːt/ (adj): ngắn

call /kɔːl/ (n, v): gọi điện, cuộc gọi

pork /pɔːk/ (n): thịt lợn

sauce /sɔːs/ (n): nước xốt

water /ˈwɔː.tər/ (n): nước

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Listen and repeat, paying attention to the underlined words. Tick (✓) the sentences with the /ɒ/ sound.

(Nghe và lặp lại, chú ý những từ được gạch chân. Đánh dấu (✓) vào các câu có âm /ɒ/.)


1. I hate hot dogs

 

2. It's a very big pot

 

3. Put the forks here. 

 

4. This soup is very hot. 

 

5. I like pork cooked with vegetables. 

 

Phương pháp giải:

hot /hɒt/

dogs /dɒɡz/

pot /pɒt/

forks /fɔːk/ 

pork /pɔːk/

Lời giải chi tiết:

1. I hate hot dogs

(Tôi ghét bánh mì kẹp xúc xích.)

 

2. It's a very big pot

(Nó là cái bình/ lọ rất to.)

 

3. Put the forks here. 

(Đặt những cái nĩa ở đây.)

 

4. This soup is very hot. 

(Món canh này rất nóng.)

 

5. I like pork cooked with vegetables. 

(Tôi thích thịt bò nấu với rau củ.)

 

Từ vựng

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Circle the correct words or phrases to complete the following sentences. 2. Look at the picture and complete each sentence. Write some, any or a lot of/ lots of in the blanks. 3. Fill in each blank with How many or How much. Answer the questions, using the pictures. 4. Work in pairs. Ask and answer, using the questions in 3. 5. Work in pairs. Take turns to ask and answer about the recipes.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the questions and answers. 2. Work in pairs. Take turns to ask and answer about the prices of the food and drink on the menu. 3. Listen to the conversation and answer the following questions. 4. Work in groups. Interview two of your friends about their favourite food and drink. Write their answers in the table below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read Phong's blog. Match the underlined words in the text with their meanings. 3. Read Phong's blog again and circle the correct answer A, B, or C. 4. Make notes about a popular food or drink in your area. Think about its main ingredients, how often and when you have it. 5. Work in groups of 3 or 4. Take turns to talk about a popular food and drink in your area.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 2

  1. Work in groups. Discuss the following questions 2. Listen to Minh talking about the eating habits in his area. Circle the food and drink you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False).4. Make notes about the eating habits in your area. 5. Write a paragraph of about 70 words about the eating habits in your area. Use the information in 4 to help you.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Looking back

  1. Add the words and phrases you have learnt in the correct columns. 2. Read the recipe and write sentences as in the example. 3. Complete the sentences. Write some, any, much, or a lot of/ lots of. 4. Make questions with How many/ How much for the underlined words in the following sentences.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close