Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 2

1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Mr Lam is discussing with his students about how to save energy at home. Listen and circle the phrases you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Read some ways to save energy at home. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. 5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at home.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Work in pairs. Answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi.)

1. What type of energy do you use at home?

(Bạn sử dụng loại năng lượng nào ở nhà?)

2. What do you usually do to save energy?

(Bạn thường làm gì để tiết kiệm năng lượng?)

Lời giải chi tiết:

1. I use solar energy and hydro energy at home.

(Tôi sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng thủy điện ở nhà.)

2. I use energy - saving lighting bulbs to save energy.

(Tôi sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng để tiết kiệm năng lượng.)


Bài 2

2. Mr Lam is discussing with his students about how to save energy at home. Listen and circle the phrases you hear. 

(Ông Lâm đang thảo luận với các sinh viên của mình về cách tiết kiệm năng lượng tại nhà. Nghe và khoanh tròn các cụm từ bạn nghe được.)


1. turn off the lights

2. save money

3. use low energy light bulbs

4. produce electricity

5. save energy

6. use solar panels

Phương pháp giải:

1. turn off the lights (tắt điện)

2. save money (tiết kiệm tiền)

3. use low energy light bulbs (dùng bóng đèn tiết kiệm năng lượng)

4. produce electricity (tạo ra điện năng)

5. save energy (tiết kiệm năng lượng)

6. use solar panels (sử dụng tấm năng lượng mặt trời) 

 Bài nghe:

Mr Lam: As you know we use energy for cooking, heating and lighting. But it's not cheap. So how can we save energy at home? Linh, what do you do to save electricity?

Linh: Well, I always turn off the lights before going to bed. I have some electrical appliances, such as a TV, a CD player, ... I turn them off when I don't use them. I think it helps us save electricity.

Mr Lam: You're right. What about you, Minh?

Minh: Well, we use low energy light bulbs at my house. We always turn them off when leaving the room. We use solar panels to warm water too. It's cheap and clean.

Mr Lam: Sounds interesting. And how about you, ...?

Tạm dịch:

Thầy Lâm: Như đã biết, chúng ta sử dụng năng lượng để nấu ăn, làm nóng và thắp sáng. Nhưng nó không hề rẻ. Vậy nên làm cách nào để có thể tiết kiệm năng lượng tại nhà? Linh, em làm gì để tiết kiệm năng lượng?

Linh: EM luôn luôn tắt đèn trước khi đi ngủ. Em có vài thiết bị điện như tivi, chiếc máy phát đĩa CD,... Em tắt chúng khi không dùng đến. Em nghĩ việc đó giúp chúng ta tiết kiệm năng lượng ạ.

Thầy Lâm: Em nói đúng. Thế em thì sao, Minh?

Minh: Ồ, ở nhà thì nhà em sử dụng bóng đèn năng lượng thấp. Nhà em cũng luôn tắt chúng trước khi ra khỏi phòng. Nhà em cũng dùng tấm năng lượng mặt trời để làm nóng nước ạ. Nó rẻ và sạch.

Thầy Lâm: Nghe thú vị đó. Thế còn em thì sao,...?

Lời giải chi tiết:

save energy

turn of the lights

use low energy light bulbs

use solar panels

Bài 3

3. Listen again and tick () T (True) or F (False) for each sentence.

(Nghe lại và đánh dấu (✓) T (Đúng) hoặc F (Sai) cho mỗi câu.)

 

T

F

1. Mr Lam says we use energy for cooking, heating and lighting.

   

2. Linh always turns off the lights when going out.

   

3. Linh turns off electrical appliances when not using them.

   

4. Minh uses low energy light bulbs at his house.

   

5. Minh uses solar energy to cook meals.

   

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Mr Lam: As you know we use energy for cooking, heating and lighting. But it's not cheap. So how can we save energy at home? Linh, what do you do to save electricity?

Linh: Well, I always turn off the lights before going to bed. I have some electrical appliances, such as a TV, a CD player, ... I turn them off when I don't use them. I think it helps us save electricity.

Mr Lam: You're right. What about you, Minh?

Minh: Well, we use low energy light bulbs at my house. We always turn them off when leaving the room. We use solar panels to warm water too. It's cheap and clean.

Mr Lam: Sounds interesting. And how about you, ...?

Tạm dịch:

Thầy Lâm: Như đã biết, chúng ta sử dụng năng lượng để nấu ăn, làm nóng và thắp sáng. Nhưng nó không hề rẻ. Vậy nên làm cách nào để có thể tiết kiệm năng lượng tại nhà? Linh, em làm gì để tiết kiệm năng lượng?

Linh: Em luôn luôn tắt đèn trước khi đi ngủ. Em có vài thiết bị điện như tivi, chiếc máy phát đĩa CD,... Em tắt chúng khi không dùng đến. Em nghĩ việc đó giúp chúng ta tiết kiệm năng lượng ạ.

Thầy Lâm: Em nói đúng. Thế em thì sao, Minh?

Minh: Ồ, ở nhà thì nhà em sử dụng bóng đèn năng lượng thấp. Nhà em cũng luôn tắt chúng trước khi ra khỏi phòng. Nhà em cũng dùng tấm năng lượng mặt trời để làm nóng nước ạ. Nó rẻ và sạch.

Thầy Lâm: Nghe thú vị đó. Thế còn em thì sao,...?

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

 1. Mr Lam says we use energy for cooking, heating and lighting.

(Thầy Lâm nói rằng chúng ta sử dụng năng lượng cho việc nấu ăn, làm nóng và thắp sáng.)

=> T

Thông tin:

Mr Lam: As you know we use energy for cooking, heating and lighting. (Như đã biết, chúng ta sử dụng năng lượng để nấu ăn, làm nóng và thắp sáng.)

2. Linh always turns off the lights when going out.

(Linh luôn tắt đèn khi đi ra ngoài.)

=> F

Thông tin:

Linh: Well, I always turn off the lights before going to bed. (Em luôn luôn tắt đèn trước khi đi ngủ.)

3. Linh turns off electrical appliances when not using them.

(Linh tắt những thiết bị điện khi không dùng đến chúng.)

=> T

Thông tin:

Linh: ...I have some electrical appliances, such as a TV, a CD player, ... I turn them off when I don't use them. (Em có vài thiết bị điện như tivi, chiếc máy phát đĩa CD,... Em tắt chúng khi không dùng đến.)

4. Minh uses low energy light bulbs at his house.

(Minh sử dụng bóng đèn năng lượng thấp ở nhà của anh ấy.)

=> T

Thông tin:

Minh: Well, we use low energy light bulbs at my house. (Ồ, ở nhà thì nhà em sử dụng bóng đèn năng lượng thấp.)

5. Minh uses solar energy to cook meals.

(Minh sử dụng năng lượng mặt trời để nấu ăn.)

=> F

Thông tin:

Minh: ...We use solar panels to warm water too. (Nhà em cũng dùng tấm năng lượng mặt trời để làm nóng nước ạ.)

Bài 4

4. Work in pairs. Read some ways to save energy at home. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook.

(Làm việc theo cặp. Đọc một số cách để tiết kiệm năng lượng tại nhà. Chọn ba điều quan trọng nhất. Viết chúng vào sổ tay của bạn.)

• Use low energy light bulbs

• Recycle plastic bags and glass bottles

• Use solar panels to warm water

• Tum off the lights when leaving the room

• Turn off electrical appliances when not using them


Phương pháp giải:

• Sử dụng bóng đèn năng lượng thấp

• Tái chế túi nhựa và chai thủy tinh

• Sử dụng các tấm pin mặt trời để làm ấm nước

• Tắt đèn khi rời khỏi phòng

• Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng


Bài 5

5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at home.

(Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về cách bạn tiết kiệm năng lượng ở nhà.)

We use a lot of energy at home and it costs us a lot. To save energy, we should___________.


Lời giải chi tiết:

• Use low energy light bulbs

• Recycle plastic bags and glass bottles

• Turn off electrical appliances when not using them

We use a lot of energy at home and it costs us a lot. To save energy, we should use low energy light bulbs in our house. It will help us to reduce our electricity bill. Secondly, we should recycle plastic bags and glass bottles. This contributes to save the environment also. And finally, before going to bed, we should turn off electrical appliances when not using them. Such as we should turn off the light in room when we go out, avoid wasting water, shut the kitchen stove when stop cooking. 


 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking back
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 1

  1. Work in pair. Discuss the following questions. 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to complete the sentences. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations to ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous form of the verbs in brackets. 3. Circle the correct form of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

Quảng cáo
close