Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 2

1. Complete the sentences with a/an or the. 2. Put in the where necessary. 3. Put in a/ an or the. 4. Complete the sentences with a/an or the. 5. Tick (✓) if the underlined articles are correct. If they aren't, write the correct ones in the space provided.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Grammar

1. Complete the sentences with a/an or the.

(Hoàn thành các câu với a / an hoặc the.)

1. Is Washington DC _______capital of the USA?

2. Can you give me _____example of an English-speaking country?

3. The London Eye is _______great attraction in London.

4. Canada is____ very cold country

5. I love _______New Zealand's countryside.


Phương pháp giải:

Mạo từ

Lời giải chi tiết:

1. the

2. an

3. a

4. a

5. the


1. Is Washington DC the capital of the USA?

Giải thích: Dùng “the” trước danh từ mang tính duy nhất

Tạm dịch: Washington DC có phải là thủ đô của Hoa Kỳ không?

2. Can you give me an example of an English-speaking country?

Giải thích: Dùng “an” trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm và được nhắc đến lần đầu

Tạm dịch: Bạn có thể cho tôi một ví dụ về một quốc gia nói tiếng Anh không?

3. The London Eye is a great attraction in London.

Giải thích: Dùng “a” trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm và được nhắc đến lần đầu

Tạm dịch: London Eye là một điểm tham quan tuyệt vời ở London.

4. Canada is a very cold country.

Giải thích: Dùng “a” trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm và được nhắc đến lần đầu

Tạm dịch: Canada là một quốc gia rất lạnh.

5. I love Ø New Zealand's countryside.

Giải thích: không dùng mạo từ trước tên đất nước

Tạm dịch: Tôi yêu vùng nông thôn của New Zealand.


Bài 2

2. Put in the where necessary.

(Điền the vào chỗ trống cần thiết.)

1. ________Statue of Liberty is in_______New York.

2. ___________Scotland is a part of _____UK.

3. New Zealand consists of ________North Island and ________South Island.

4. Disneyland in California is one of _________biggest entertainment centres in the world.

5. Bangkok is ________most popular city for tourists in _______Kingdom of Thailand.


Phương pháp giải:

Mạo từ “the”


Lời giải chi tiết:

1. The Statue of Liberty is in Ø New York.

Giải thích: Mạo từ “the” đứng trước địa danh cụ thể, duy nhất, không đứng trước tên thành phố

Tạm dịch: Tượng Nữ thần Tự do ở New York.

2. Ø Scotland is a part of the UK.

Giải thích: Mạo từ “the” đứng trước các nước có từ "cộng hòa", "vương quốc" hoặc "tiểu bang" trong tên 

Tạm dịch: Scotland là một phần của Vương quốc Anh.

3. New Zealand consists of the North Island and the South Island.

Giải thích: Mạo từ “the” đứng trước địa danh cụ thể, duy nhất

Tạm dịch: New Zealand bao gồm Đảo Bắc và Đảo Nam.

4. Disneyland in California is one of the biggest entertainment centres in the world.

Giải thích: Mạo từ “the” đứng trước cấu trúc so sánh hơn nhất

Tạm dịch: Disneyland ở California là một trong những trung tâm giải trí lớn nhất trên thế giới.

5. Bangkok is the most popular city for tourists in the Kingdom of Thailand.

Giải thích: Mạo từ “the” đứng trước cấu trúc so sánh hơn nhất

Tạm dịch: Bangkok là thành phố nổi tiếng nhất đối với khách du lịch ở Vương quốc Thái Lan.


Bài 3

 3. Put in a/ an or the. (Điền a/ an hoặc the.)


Country

People

(singular)

People

(plural)

Canada

(1) _______Canadians

Canadian

The USA

(2) ____Americans

American

England

(3)_____Englishman

(4) _______English

New Zealand

(5) _______New Zealander 

New Zealanders

Phương pháp giải:

 Mạo từ a/an/the


Lời giải chi tiết:

Country

People

(singular)

People

(plural)

Canada

(1) a Canadian

Canadians

The USA

(2) an American

Americans

England

(3) an Englishman

(4) The English

New Zealand

(5) a New Zealander 

New Zealanders

Bài 4

4.  Complete the sentences with a/an or the. (Hoàn thành các câu với a / an hoặc the)

1. The man sitting next to her is__________Englishman.

2. _______River Thames runs through London.

3. Here is _____map of the city of Edinburgh.

4. What is _________most popular sport in Canada?

5. We want to visit ________attraction in Sydney.

6._________Statue of Liberty was a present from France.


Phương pháp giải:

Mạo từ a/an/the

Lời giải chi tiết:

1. an

2.The

3. a

4. the

5. an

6.The


1. The man sitting next to her is an Englishman.

Giải thích: dùng “an” trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm 

Tạm dịch: Người đàn ông ngồi cạnh cô là một người Anh.

2. The River Thames runs through London.

Giải thích: dùng “the” trước tên sông, hồ

Tạm dịch: Sông Thames chảy qua London.

3. Here is a map of the city of Edinburgh.

Giải thích: dùng “a” trước danh từ số ít bắt đầu bằng phụ âm và được nhắc đến lần đầu

Tạm dịch: Đây là một bản đồ của thành phố Edinburgh.

4. What is the most popular sport in Canada?

Giải thích: dùng “the” trước cấu trúc so sánh hơn nhất

Tạm dịch: Các môn thể thao phổ biến nhất ở Canada là gì?

5. We want to visit an attraction in Sydney.

Giải thích: dùng “an” trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm và được nhắc đến lần đầu

Tạm dịch:

6. The Statue of Liberty was a present from France.

Giải thích: dùng “the” trước tên một số địa danh, địa điểm

Tạm dịch: Tượng Nữ thần Tự do là một món quà từ Pháp.


Bài 5

5. Tick (✓) if the underlined articles are correct. If they aren't, write the correct ones in the space provided.

(Đánh dấu (✓) nếu các bài viết được gạch chân là đúng. Nếu không, hãy viết đúng vào chỗ trống cho sẵn.)

1. "What do you call a person from England?" - "The Englishman."______

2. Edinburgh is a capital city of Scotland. _______

3. Queenstown is a amazingly beautiful town. ______

4. Are ancient castles an attraction of Scotland? _______

5. Where can you see a red telephone box? ______


Phương pháp giải:

 Mạo từ a/ an/ the


Lời giải chi tiết:

1. The -> An

Giải thích: Dùng mạo từ “an” trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm

Tạm dịch: "Bạn gọi một người đến từ nước Anh là gì?" - "Người Anh."

2. a -> the

Giải thích: dùng “the” trước những danh từ mang tính duy nhất

Tạm dịch: Edinburgh là một thành phố thủ đô của Scotland.

3. a -> an

Giải thích: dùng “an” trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm

Tạm dịch: Queenstown là một thị trấn đẹp đến kinh ngạc.

4.

Giải thích: dùng “an” trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm và được nhắc đến lần đầu

Tạm dịch: Những lâu đài cổ kính có phải là điểm thu hút du lịch của Scotland?

5.

Giải thích: dùng “a” trước danh từ số ít bắt đầu bằng phụ âm và được nhắc đến lần đầu

Tạm dịch: Bạn có thể nhìn thấy hộp điện thoại màu đỏ ở đâu?

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Communication

  1. Listen and read the conversations, paying attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar dialogues with the following situations, using expressions of amazement. 3. Work in groups. Discuss and write the name of the country next to the fact. 4. Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick (✓) the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding to it. 5. Work in groups. Share with your group

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss and choose the correct answer A, B, or C. 2. Read the passage and match the words in bold from the passage (1-4) with their meanings (a-d). 3. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Note two things you like about New Zealand. Share it with your partner. 5. Work in groups. Prepare a short introduction of Scotland and present it to the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 2

  1. Work in groups. Match the phrases to the pictures. 2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times. 3. Listen again and complete each sentence with ONE word. 4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour. 5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Looking back

  1. Look at the pictures and write the correct words or phrases to complete the sentences. 2. Choose the best answer A, B, or C to complete each sentence. 3. Complete the sentences with a/an or the. 4. Underline and correct the article mistakes in the sentences below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Project
Quảng cáo
close