Skills 2 trang 65 Unit 12 SGK Tiếng Anh 7 mới

Look at the film poster below. What do you think the film is about?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Listening

Task 1. Look at the film poster below. What do you think the film is about?

(Nhìn vào áp phích phim bên dưới. Em nghĩ bộ phim nói về gì?)

Lời giải chi tiết:

I think this film poster is about a guy - a millionaire from a slum.

(Tôi nghĩ chiếc áp phích phim này là về 1 anh chàng triệu phú từ khu ổ chuột.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Listen to the film review and check your ideas.

(Nghe đánh giả phim và kiểm tra ý kiến của em.)

Phương pháp giải:

Audio script:

The film Slumdog Millionaire is based on a book called Q & A, written by Vikas Swarup. It’s about a young man from an Indian slum who wins a lot of money on an India game show. However, the producers of the show think it is impossible for a boy from the slums - a 'slumdog' - to be so smart. They are sure he cheated.

The film looks beautiful. It’s full of emotion, and it’s much more gripping than other films I’ve seen. Five stars! 

Dịch bài nghe: 

Bộ phim Slumdog Millionaire dựa trên một cuốn sách có tên là là Giải Đáp, được viết bởi Vikas Swarup. Đó là về một người đàn ông trẻ tuổi từ một khu ổ chuột Ấn Độ, người đã thắng rất nhiều tiền trên một chương trình trò chơi ở Ấn Độ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất của chương trình nghĩ rằng không thể cho một cậu bé từ khu ổ chuột - một 'kẻ trượt tuyết' - mà quá thông minh. Họ chắc chắn anh ta lừa dối.

Bộ phim rất tuyệt. Nó tràn đầy cảm xúc, và nó hấp dẫn hơn nhiều so với những bộ phim khác mà tôi đã xem. Năm sao!

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Listen again and answer the questions.

(Nghe lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. What is the film based on?

(Câu chuyện dựa trên cái gì?)

2. Who is the main character in the film?

(Ai là nhân vật chính trong phim?)

3. What unusual thing happens to the young man?

(Điều bất thường gì đã xảy ra với chàng trai trẻ?)

4. Why do the producers think he isn't smart?

(Tại sao những nhà sản xuất nghĩ rằng anh ấy không thông minh?)

5. What does the reviewer think of the film?

(Nhà phê bình nghĩ gì về bộ phim?)

Lời giải chi tiết:

1. The film is based on a book called Q & A.

(Phim dựa theo một cuốn sách được gọi là Q & A.)

2.  The main character of the film is a boy from an Indian slum.

(Nhân vật chính trong phim là một chàng trai từ một khu ổ chuột Ấn Độ.)

3. He wins a lot of money on an Indian game show.

(Anh ấy thắng được nhiều tiền trong một chương trình trò chơi Ấn Độ.)

4. Because he is a boy from the slum.

(Bởi vì anh ấy là một chàng trai từ khu ổ chuột.)

5. The film looks beautiful, is full of emotion and is gripping.

(Phim đẹp, đầy tình cảm và hấp dẫn.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Writing

Task 4. Read the passage about the slum featured in 'Slumdog Millionaire'. Underline the words/ phrases to describe Dharavi slum and to show the changes in its population.

(Đọc đoạn văn về khu ổ chuột trong phim “Tỷ phú ổ chuột”. Gạch chân những từ và cụm từ để miêu tả khu ổ chuột Dharavi và để đưa ra những thay đổi về dân số.)

Dharavi slum is in India. It is one of the largest slums in the world.

Today, the population of Dharavi is over one million. That is much bigger than in 1890. Then Dharavi was a fishing village with a population of a few thousand people.

In 1950 the population was around one hundred thousand people. Since then, Dharavi has grown and grown!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Dharavi nằm ở Ấn Độ. Nó là một trong những khu ổ chuột lớn nhất trên thế giới. 

Ngày nay, dân số của Dharavi là hơn 1 triệu người. Đó là cao hơn vào năm 1890. Sau đó Dharavi là một ngôi làng chài với dân số vài ngàn người.

Vào năm 1950 dân số khoảng một trăm ngàn người. Kể từ đó, Dharavi ngày càng tăng!

Lời giải chi tiết:

Dharavi slum is in India. It is one of the largest slums in the world.

In 1950 the population was around one hundred thousand people. Since then, Dharavi has grown and grown!

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Look at the chart below. It shows the population change in Ho Chi Minh City over the past 30 years. Write a short paragraph describing the change. Use the passage in 4 to help you. 

(Nhìn vào bảng bên dưới. Nó cho thấy dân số thay đổi ở Thành phố Hồ Chí Minh hơn 30 năm qua. Viết một đoạn văn ngắn miêu tả những thay đổi. Sử dụng đoạn văn trong phần 4 để giúp em.)

Growth Population in Ho Chi Minh City

Lời giải chi tiết:

Ho Chi Minh city is in the South of Vietnam. It’s the biggest city of Vietnam.

Today, the population is over 7 million people. It is bigger than in 1979. The population is just about 3 million people in 1979. It increases double. 

Tạm dịch: 

Dân số tăng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở miền Nam Việt Nam. Nó là thành phố lớn nhất Việt Nam. Ngày nay, dân số hơn 7 triệu người. Nó lớn hơn vào năm 1979. Dân số chỉ khoảng 3 triệu người vào năm 1979. Nó đã tăng lên gấp đôi.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Quảng cáo
close