Skills 2 trang 33 Unit 9 Tiếng Anh 7 mới

Look at the pictures below. What kind of festivals do you think it is? Share your ideas with a partner.

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

SKILLS 2

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Look at the pictures below. What kind of festivals do you think it is? Share your ideas with a partner.

(Nhìn vào hình bên dưới. Em nghĩ đó là loại lễ hội gì? Chia sẻ ý kiến với bạn học) 

Lời giải chi tiết:

There are so many people cheering up, shouting and dancing. Also there is a performer, maybe a singer. So I think it's a music festival.

(Có rất nhiều người đang hò reo và nhảy nhót. Còn có 1 người có thể là ca sĩ. Nên tôi nghĩ đó là 1 lễ hội âm nhạc.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Listen to Nick talk about a music festival he attended. Tick () true (T) or false (F). Correct the false sentences. 

(Nghe Nick nói vể một lễ hội âm nhạc mà cậu ta tham gia. Chọn Đúng (T) hoặc Sai (F). Sửa những câu sai)

 

T

F

1. The Isle of Wight is the most well-known festival in the world.

 

 

2. About 60,000 people attended the festival last year.

 

 

3. Nick and his family stayed at a hotel near the campsite.

 

 

4. Jon Bon Jovi is Nick's favourite singer.

 

 

5. Jon Bon Jovi's band performed for nearly three hours.

 

 

Phương pháp giải:

Audio script:

Last summer holiday my family went back to the UK and we went to a music festival on the Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country, which takes place every June. When we got there, I was impressed by the huge number of people. You know about sixty thousand people went to the event. We didn’t stay at a hotel but put up a tent in the camp site. It was lots of fun. We listened to a lot of songs by many bands such as The Killers and The Stone Roses. Guess what? We met Jon Bon Jovi! He’s my dad’s favourite singer. He and his band stirred up the crowd in nearly three hours with the hit songs. We also went to the Bohemian Woods, a beautiful woodland down by the river. There we enjoyed a mix of good music from around the world and escaped the busy and noisy festival for a while.

Dịch bài nghe:

Mùa hè năm ngoái, gia đình tôi trở về Anh và chúng tôi đến một lễ hội âm nhạc trên đảo Wight. Đây là một trong những lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhất trong nước, diễn ra vào tháng 6 hàng năm. Khi chúng tôi đến đó, tôi đã rất ấn tượng với số lượng người khổng lồ. Bạn biết không khoảng sáu mươi nghìn người đã tham dự sự kiện này. Chúng tôi đã không ở tại một khách sạn thay vào đó là ở tại một cái lều trong khu cắm trại. Ở đây rất vui. Chúng tôi đã nghe rất nhiều bài hát của nhiều ban nhạc như The Killers và The Stone Roses. Đoán xem? Chúng tôi đã gặp Jon Bon Jovi! Ông ấy là ca sĩ yêu thích của cha tôi, ông ấy và ban nhạc của ông đã khuấy động đám đông trong gần ba tiếng đồng hồ với những bài hát nổi tiếng. Chúng tôi cũng đã đi đến Rừng Bohemian, một khu rừng tuyệt đẹp bên bờ sông. Ở đó, chúng tôi thưởng thức một buổi  hòa nhạc hay từ khắp nơi trên thế giới và thoát khỏi lễ hội đông đúc và ồn ào một lúc.

Lời giải chi tiết:

1. F

=> One of the most famous festivals in our country, not in the world.

(Đảo Wight là lễ hội nổi tiếng nhất trên thế giới. 

=> Một trong những lễ hội nổi tiếng nhất ở nước chúng tôi, không phải trên thế giới.)

2. T

(Khoảng 60 ngàn người đã tham gia lễ hội vào năm rồi.)

3. F

=> They stayed in a tent. 

(Nick và gia đình anh ấy đã ở một khách sạn gần khu cắm trại. 

=> Họ đã ở lại lều.)

4. F

=> He’s Nick’s dad’s favourite singer.

(Jon Bon Jovi là ca sĩ yêu thích của Nick. 

=> Ông ấy là ca sĩ yêu thích của bố Nick.)

5. T

(Ban nhạc của Jon Bon Jovi đã trình diễn gần 3 giờ.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Listen again and answer the questions.

(Nghe lại và trả lời các câu hỏi)

1. When does the festival take place?

________________

2. What are The Killers and the Stone Roses?

________________

3. How did Jon Bon Jovi interest the audience?

________________

4. Where did Nick and his family also go?

________________

5. What did they do there?

________________

Lời giải chi tiết:

1. It takes place every June. 

(Khi nào lễ hội diễn ra? => Nó diễn ra vào mỗi tháng 6.)

2. They are music bands. 

(The Killers và the Stone Roses là gì? => Họ là các ban nhạc.)

3. He interested the audience with the hit songs.

(Jon Bon Jovi đã thu hút khán thính giả như thế nào? => Ông ấy thu hút khán giả với những bài hit.)

4. They also went to the Bohemian Woods.

(Nick và gia đình anh ấy cũng đi đâu? => Họ cùng đi đến khu rừng Bohemian.)

5. They enjoyed a mix of good music from around the world. 

(Họ làm gì ở đó? => Họ thưởng thức tuyển tập âm nhạc hay từ khắp thế giới.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Think about a festival you attended. Make notes about it below. 

(Nghĩ về một lễ hội em đã tham gia và ghi chú về nó như bên dưới)

Name of festival:__________________

1. What was the festival? __________________

2. Who celebrated it? __________________

3. Where was it held? __________________

4. How was it held? __________________

5. When was it held? __________________

6. Why was it held? __________________

Lời giải chi tiết:

Name of festival - Tet Holiday Flower Festival 

1. What was the festival?

They display and decorate Nguyen Hue Street in HCMC with many flowers and lights.

2. Who celebrated it? 

Ho Chi Minh City People’s Committee.

3. Where was it held? 

It’s in Nguyen Hue Street, District 1, HCMC.

4. How was it held?

People decorate the Street with many kinds of flower for 1 week in Tet Holiday. People come there to enjoy the flowers and take pictures. 

5. Why was it held? 

They do it to welcome the Tet Holiday.

6. When was it held? 

In Tet Holiday. 

Tạm dịch:

Lễ hội hoa xuân

1. Lễ hội đó là gì?

Họ trưng bày và trang trí đường Nguyễn Huệ ở Thành phố Hồ Chí Minh với rất nhiều hoa và đèn.

2. Ai tổ chức?

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nó ở đâu?

Nó ở đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nó được tổ chức như thế nào?

Người ta trang trí đường Nguyễn Huệ với nhiều loại hoa trong vòng 1 tuần vào dịp Tết. Người ta đến đó để thưởng thức hoa và chụp hình.

5. Tại sao nó được tổ chức?

Họ tổ chức để chào mừng dịp Tết.

6. Nó được tổ chức khi nào?

Vào dịp Tết.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Now write a short paragraph about the festival you attended. Use the notes above.

(Viết một đoạn văn ngắn về lễ hội mà em tham gia. Sử dụng những ghi chú bên trên)

Lời giải chi tiết:

I used to attend the Tet Holiday Flower festival. It’s called Nguyen Hue Flower street Festival. It is held in Nguyen Hue Street in District 1, Ho Chi Minh City. It takes place every Tet Holiday for 1 week. It is celebrated by Ho Chi Minh City People’s Committee. They display and decorate the street with many kinds of flowers and lights. Many people come there to enjoy the beautiful flowers and take pictures.

Tạm dịch:

Tôi từng tham gia Lễ hội Hoa Tết. Nó được gọi là Lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ. Nó được tổ chức ở đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Nó diễn ra vào mỗi dịp Tết trong vòng 1 tuần. Nó được ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Họ trưng bày và trang trí đường phố với nhiều loại hoa và đèn. Nhiều người đến đó để thưởng thức hoa và chụp hình.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close