Skills 1 trang 22 Unit 8 Tiếng Anh 7 mới

Read Nick's review of the film Titanic on his blog. Then find and underline these words in the passage. What do they mean?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Read Nick's review of the film Titanic on his blog. Then find and underline these words in the passage. What do they mean? 

(Đọc bài đánh giá của Nick về phim Titanic trên blog của cậu ấy. Sau đó tìm và gạch dưới những từ này có trong bài văn. Chúng có nghĩa gì?)

sinking                           must-see                    special effects                             visuals

FILM BLOG

Mon, Apr 20,...

Titanic is a romantic film, which was directed by James Cameron. However, it's also about a disaster. It stars Leonardo DiCaprio and Kate Winslet.

The film is about the sinking of the ship Titanic on its first voyage. The main characters are Jack Dawson and Rose DeWitt Bukater. Jack saves Rose from killing herself during the journey on board the ship. Although they are from different social classes, and Rose is already engaged, they fall in love. The film has a sad ending: the Titanic sinks and more than a thousand people die in the disaster, including Jack.

Critics say it is a must-see. I agree, because the story is moving and the acting is excellent. The special effects, visuals, and music are also incredible. Titanic is a very sad film. Nevertheless, many people really love it. Go and see it if you can.

Posted by Nick at 5.30 p.m.

sinking:__________________

must-see: __________________

special effects: __________________

visuals: __________________

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Blog phim ảnh 

Thứ hai, ngày 20 tháng 4...

Titanic là một phim lãng mạn nổi tiếng do James Cameron đạo diễn. Tuy nhiên, nó cũng nói về một thảm họa. Nó do các ngôi sao: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet đóng.

Phim nói về vụ chìm tàu Titanic trong chuyến hải trình đầu tiên của nó. Những nhân vật chính là Jack Dawson và Rose DeWitt Bukater. Jack cứu Rose khỏi việc tự tử trong chuyến hành trình trên boong tàu. Mặc dù họ khác nhau về tầng lớp xã hội, và Rose vừa đính hôn, nhưng họ vẫn đem lòng yêu nhau. Phim có kết thúc buồn: Tàu Titanic chìm và hơn một ngàn người chết trong thảm họa, bao gồm Jack.

Những nhà phê bình nói rằng nó là một bộ phim phải xem, tôi đồng ý thế, bởi vì câu chuyện cảm động và diễn xuất thì xuất sắc. Những hiệu ứng đặc biệt, hình ảnh và âm nhạc cũng thật tuyệt vời.

Titanic là một phim rất buồn. Tuy nhiên, nhiều người thật sự yêu nó. Hãy đi xem nếu bạn có thể.

Đăng bởi Nick lúc 5:30 chiều.

Lời giải chi tiết:

sinking: chìm                                              

must-see: phải xem

special effects: hiệu ứng đặc biệt                

visuals: hình ảnh

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Read Nick's blog again and answer the questions.

(Đọc blog của Nick lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. What kind of film is Titanic?

(Titanic thuộc thể loại phim gì?)

____________________

2. Who does Titanic star?

(Ai đóng phim Titanic?)

____________________

3. What is Titanic about?

(Titanic nói về gì?)

____________________

4. What do you know about the main characters of Titanic?

(Bạn biết gì về những nhân vật chính của phim Titanic?)

____________________

5. How is the ending of Titanic?

(Kết thúc phim Titanic như thế nào?)

____________________

6. What do critics say about Titanic?

(Những nhà phê bình nói gì về nó?)

____________________

Lời giải chi tiết:

1. It’s a romantic fìlm. 

(Nó là một phim lãng mạn.)

2. It stars Leonardo DeCaprio and Kate Winslet.

(Phim do Leonardo DeCaprio và Kate Winslet đóng.)

3. It is about the sinking of the ship Titanic on its first voyage.

(Nó nói về vụ chìm tàu Titanic trong chuyến hải trình đầu tiên của nó.)

4. The main characters are Jack Dawson and Rose DeWitt Bukater. Jack saves Rose from killing herself during the journey on board the ship. Although they are from different social classes, and Rose is already engaged, they fall in love.

(Nhân vật chính là Jack Dawson và Rose DeWitt Bukater. Jack cứu Rose khỏi tự tử trên boong tàu trong chuyến đi. Mặc dù họ xuất phát từ những tầng lớp xã hội khác nhau và Rose vừa đính hôn, nhưng họ vẫn đem lòng yêu nhau.)

5. The ending of Titanic is very sad.

(Kết thúc phim Titanic rất buồn.)

6. They say it is a must-see of 20th century.

(Nó là một phim đáng xem nhất của thế kỷ thứ 20.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Look at the film posters below. Work in pairs. Talk about the films you would/wouldn't like to see.

(Nhìn vào những áp phích phim bên dưới. Làm việc theo cặp. Nói về những phim mà em sẽ xem/ sẽ không xem.)

PIRATES OF SOUTHEAST ASIA

Documentary: About modern day pirates in Indonesia and Malaysia who attack other ships. It stars Peter O'Toole as the voice of the narrator.

Critics say the film is shocking, but it is a must-see.

Showtimes: 8.15 p.m.at Broadway Theatre.

BIG BEN DOWN

Action: About a group of terrorists who take control of Big Ben, and threaten to blow it up. It stars Bruce Willis as a New York cop on holiday in London.

Critics say the film is violent and gripping.

Showtimes: 3.30 p.m. and 8.30 p.m. daily at Kim Dong Cinema.

THE CHAINSAW MASSACRE AT HALLOWEEN

Horror: About a killer who escapes from a hospital. The story takes place in a children's camp on Halloween. It stars Jamie Lee Curtis as a school teacher who falls in love with the killer.

Critics say the film is very frightening and may be the scariest film ever.

Showtimes: 8.00 p.m.at Odeon Theatre.

 

PLANET OF THE JELLYFISH

Scl-fi: About super intelligent space jellyfish that attack the Earth in the future. It stars Cameron Diaz as a soldier, who is sent to stop the attack of space jellyfish.

Critics say that the film is fantastic and gripping.

Showtimes: 3.00p.m. and 8.30 p.m. daily at Ngoc Khanh Cinema.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

CƯỚP BIỂN ĐÔNG NAM Á

Phim Tài liệu: Nói về những cướp biển trong thời hiện đại ở Indonesia và Malaysia tấn công các con tàu khác.

Do Peter O’Toole dẫn chuyện.

Các nhà phê bình nói rằng bộ phim gây sốc, nhưng nó là một phim đáng xem. Giờ chiếu là 8:15 tối tại rạp Broadway.

BIG BEN DOWN

Phim hành động: Nói về một nhóm khủng bố kiểm soát đồng hồ Big Ben, và đe dọa làm nổ nó.

Phim do Bruce Willis đóng vai cảnh sát New York trong chuyến đi nghỉ mát ở London.

Các nhà phê bình nói rằng phim bạo lực và hấp dẫn.

Giờ chiếu: 3:30 chiều và 8:30 tối hàng ngày ở rạp Kim Đồng.

THE CHAINSAW MASSACRE AT HALLOWEEN

(CUỘC THẢM SÁT CƯA XÍCH VÀO NGÀY HỘI HÓA TRANG)

Phim kinh dị: Nói về một kẻ giết người thoát khỏi một bệnh viện. Câu chuyện diễn ra ở trong một trại trẻ em vào ngày lễ hội hóa trang.

Phim do Jamie Lee Curtis đóng vai một giáo viên đem lòng yêu kẻ giết người. Các nhà phê bình nói rằng phim rất đáng sợ và có lẽ là phim đáng sợ nhất.

Giờ chiếu: 8:00 tối rạp hát Odean.

PLANET OF THE JELLYFISH (HÀNH TINH CỦA LOÀI SỨA)

Phim khoa học viễn tưởng: Nói về những con sứa ngoài hành tinh vô cùng thông minh tấn công Trái Đất trong tương lai.

Phim do Cameron Diaz đóng vai một người lính mà được cử đến để ngăn chặn cuộc tấn công của con sứa ngoài hành tinh.

Các nhà phê bình nói rằng phim thú vị và hấp dẫn. 

Thời gian chiếu: 3 giờ chiều và 8:30 tối hàng ngày ở rạp Ngọc Khánh.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Now, ask and answer questions about the films.

(Bây giờ, hỏi và trả lời những câu hỏi về phim ảnh.)

Example: (Ví dụ)

A: I want to see Planet of the Jellyfish.

B: What kind of film is it?

A: It’s a science fiction.

B: What is it about?

A: It’s about...

Lời giải chi tiết:

A: I want to see Planet of the Jellyfish.

(Mình muốn xem phim Hành tinh của loài sứa.)

B: What kind of film is it?

(Nó thuộc thể loại phim gì?)

A: It’s a science fiction.

(Nó là một phim khoa học viễn tưởng.)

B: What is it about?

(Nó nói về gì?)

A: It’s about super intelligent space jellyfish that attack the Earth in the future.

(Nói về những con sứa ngoài hành tinh vô cùng thông minh tấn công Trái dất trong tương lai.)

B: Who does the film star?

(Phim do ai đóng?)

A: It stars Cameron Diaz as a soldier, who is sent to stop the attack of space jelly-fish.

(Phim do Cameron Diaz đóng vai một người lính mà được cử đến để ngăn chặn cuộc tấn công của con sứa ngoài hành tinh.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Hotseating: In groups, choose a student to play the role of a character in any of the films above. Brainstorm questions you'd like to ask. Then interview the student.

(Ghế nóng: Làm theo nhóm, chọn một học sinh đóng vai một nhân vật trong bất kỳ phim nào kể trên. Những câu hỏi hóc búa mà em muốn hỏi. Sau đó phỏng vấn các bạn cùng lớp.)

Example questions: (Câu hỏi minh họa)

- Can you describe your new film in three words?

(Bạn có thể miêu tả phim mới của bạn trong 3 từ không?)

- Did you enjoy making the film?

(Bạn thích làm phim không?)

- Why should we watch this film?

(Tại sao chúng ta nên xem phim này?)

Lời giải chi tiết:

- Can you describe your new film in three words?

(Bạn có thể miêu tả phim mới của bạn trong 3 từ không?)

=> Surprising, fantastic and gripping. 

(Đầy ngạc nhiên, thú vị và hấp dẫn.)

- Did you enjoy making film?

(Bạn thích làm phim không?)

=> Yes, I did. (Vâng, tôi thích.)

- Why should we watch this film?

(Tại sao chúng ta nên xem phim này?)

=> It is a good science-fiction film and it teaches you a lot of information.

(Nó là một phim khoa học viễn tưởng hay và nó cho bạn biết rất nhiều thông tin.)

Từ vựng

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Quảng cáo
close