Getting Started trang 26 Unit 9 Tiếng Anh 7 mới

Write the festivals in the box under the pictures. Then listen and repeat.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1a

Video hướng dẫn giải

Task 1. Listen and read

(Nghe và đọc.)

The festival project

Teacher: Which festival did you choose, Nick?

Nick: Actually, I chose a Vietnamese festival!

Teacher: Oh really? Which one did you choose?

Nick: I chose the Elephant Race Festival in Dak Lak. I think elephants are fascinating animals! It must be amazing to see them racing.

Teacher: OK, that's interesting. How about you, Mai?

Mai: I chose Diwali. It's an Indian festival.

Teacher: Why did you choose it?

Mai: Well, it's called the 'Festival of Lights' and it's a religious festival. I think candles are so romantic, and I love fireworks. There are lots of both during Diwali.

Teacher: That's a great choice. And you, Phong?

Phong: I chose La Tomatina. It's held in Spain, in a small town called Buñol. It's a seasonal festival to celebrate the tomato harvest.

Teacher: What do you like about it?

Phong: For one hour, people get to throw tomatoes at each other!

Teacher: Wow! That does sound unusual. OK, finally, Mi.

Mi: I chose something a little different. It's a music festival called Burning Man. It's held every year at the end of August. People go to the desert, make a camp, and have a party!

Teacher: Wow, that's a new one on me! Sounds fascinating. OK, I'd like you to write up your reports and hand them in to me by ...

a. Answer the following questions.

(Trả lời những câu hỏi sau.)

1. Did the teacher expect Nick to choose a Vietnamese festival? Why/ Why not?

(Giáo viên có nghĩ Nick chọn lễ hội Việt Nam không? Tại sao?/ Tại sao không?)

___________________

2. What do people do to celebrate Diwali?

(Mọi người làm gì để kỷ niệm lễ hội Diwali?)

___________________

3. Which festival is held in a small town?

(Lễ hội nào được tổ chức trong một thị trấn nhỏ?)

___________________

4. Why does Mi think her festival is unusual?

(Tại sao Mi nghĩ rằng lễ hội của cô ấy không bình thường?)

___________________

5. What should the students do after this discussion with the teacher?

(Học sinh nên làm gì sau khi thảo luận với giáo viên?)

___________________

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Giáo viên: Em chọn lễ hội nào, Nick?

Nick: Thật ra, em chọn một lễ hội Việt Nam!

Giáo viên: Thật không? Em chọn lễ hội nào?

Nick: Em chọn Lễ hội đua voi ở Đắk Lắk. Em nghĩ voi là động vật tuyệt vời. Chắc chắn sẽ thú vị khi xem chúng đua.

Giáo viên: Được, thú vị đó. Còn em, Mai?

Mai: Em chọn Diwali. Nó là một lễ hội Ấn Độ.

Giáo viên: Tại sao em chọn nó?

Mai: Dạ, nó được gọi là “Lễ hội Ánh sáng” và nó là một lễ hội tôn giáo. Em nghĩ những cây nến rất lãng mạn, và em thích pháo hoa. Trong suốt lễ hội Diwali có rất nhiều nến và pháo hoa.

Giáo viên: Đó là một sự lựa chọn hay. Còn em, Phong?

Phong: Em chọn lễ hội La Tomatina. Nó được tổ chức ở Tây Ban Nha ở một thị trấn nhỏ gọi là Bunol. Nó là một lễ hội mùa để ăn mừng việc thu hoạch cà chua.

Giáo viên: Em thích gì về nó?

Phong: Trong 1 giờ, người ta ném những quả cà chua vào nhau!

Giáo viên: Ồ! Nghe không bình thường cho lắm. Được, cuối cùng là Mi.

Mi: Em chọn một cái gì đó hơi khác. Đó là lễ hội âm nhạc được gọi là Burning Man. Nó được tể chức mỗi năm vào cuối tháng 8. Người ta đến sa mạc, dựng lều trại và tổ chức tiệc!

Giáo viên: Ồ! Đó là một lễ hội mới đấy! Nghe thật thú vị. Được, cô muốn các em viết bài báo cáo và nộp chúng cho cô...

Lời giải chi tiết:

1. No, she didn’t because she said “Oh really?” to show her surprise.

(Không, bởi vì cô ấy nói rằng “Thật vậy à?” để thể hiện sự ngạc nhiên của mình.)

2. People light candles and display the fireworks.

(Người ta thắp nến và trình diễn pháo hoa.)

3. It’s La Tomatina.

(Chính là La Tomatina.)

4. Because to ceblarate the festival, people go to the desert, make a camp, and have a party.

(Bởi vì để ăn mừng lễ hội, người ta đi đến sa mạc cắm trại, và tổ chức tiệc.)

5. They should write up reports and hand them into the teacher.

(Họ nên viết ra báo cáo và nộp cho giáo viên.)

Bài 1b

1b. Tick () true (T) or false (F)

(Đánh dấu chọn (đúng (T) hay sai (F).)

 

T

F

1. Nick chose the festival because he would like to see elephants racing.

 

 

2. The 'Festival of Lights' is another name for Diwali.

 

 

3. People throw tomatoes at each other for one day at La Tomatina.

 

 

4. Burning Man is held in the desert.

 

 

Lời giải chi tiết:

1. T

(Nick chọn lễ hội này bởi vì anh ấy muốn xem đua voi.)

2. T

(“LỄ HỘI ÁNH SÁNG” là một tên khác của Diwali.)

3. F (for one hour only - chỉ 1 giờ thôi)

(Người ta ném cà chua vào nhau trong một ngày ở La Tomatina.)

4. T

(Lễ hội Burning Man được tổ chức ở sa mạc.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Write the festivals in the box under the pictures. Then listen and repeat.

(Viết những lễ hội trong khung vào dưới hình mỗi. Sau đó nghe và lặp lại.) 

Tet

Easter

Christmas

Halloween

Cannes Film Festival

Ghost Day

Rock in Rio

Water Festival

Lời giải chi tiết:

1. Water festival: Lễ hội nước

2. Cannes Film Festival: Liên hoan phim Cannes 

3. Ghost day: Ngày ma quỷ 

4. Tet: Ngày tết 

5. Rock in Rio:  Lễ hội nhạc Rock ở Rio

6. Christmas: Lễ Giáng sinh

7. Halloween: Lễ hội Halloween - Lễ hội Hóa trang

8. Easter: Lễ Phục sinh  

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Match the festivals below with the reasons they are held. 

(Ni lễ hội bên dưới với những lý do mà chúng tổ chức.)

religious

seasonal

music/ arts

superstitious

Lời giải chi tiết:

-  religious (tôn giáo): Halloween, Ghost Day

-  music/ art (âm nhạc, nghệ thuật): Rock in Rio, Cannes Film Festival

-  seasonal (theo mùa): Tet, Water Festival

-  superstitous (theo tín ngưỡng): Christmas, Easter

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Compare your answers with a partner.

(So sánh câu trả lời với bạn bè.)

Example: (Ví dụ)

A: I think Rock in Rio and the Cannes Film Festival are music or arts festivals.

(Mình nghĩ rằng Rock in Rio và Liên Hoan Phim Cannes là lễ hội nghệ thuật và âm nhạc.)

B: I agree.

(Mình đồng ý.)

A: Which do you think are seasonal festivals?

(Bạn nghĩ cái nào là lễ hội theo mùa?)

B: I think Christmas and Easter. How about you?

(Mình nghĩ Giáng sinh và Phục sinh. Còn bạn?)

A: I think Halloween and Ghost Day.

(Mình nghĩ Halloween và Ghost day.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Can you add any more festivals to the groups in 3? 

(Bạn có thể thêm vào lễ hội nào trong nhóm ở bài 3 nữa không.)

Lời giải chi tiết:

Religious (tôn giáo): Thanksgiving (lễ tạ ơn), Diwali (lễ hội Diwali)

Music/arts (âm nhạc, nghệ thuật): Berlin Festival (Lễ hội Béc-lin)

Seasonal (theo mùa): Mid-autumn Festival (trung thu)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12.  

13. 

14. 

15. 

16.  

Quảng cáo
close