Communication trang 43 Unit 10 tiếng Anh 7 mới

Answer the questions below with a number from 1 to 4. (Trả lời những câu hỏi bên dưới với một số từ 1-4)

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

COMMUNICATION

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Answer the questions below with a number from 1 to 4.

(Trả lời những câu hỏi bên dưới với một số từ 1-4)

1 = always                       2 = often 

3 = sometimes                 4 = never 

Do you…?

1. take showers instead of baths

 

2. walk or ride a bike when travelling short distances

 

3. use public transport when travelling long distances

 

4. use a hand fan to keep cool in summer

 

5. use low energy light bulbs

 

6. turn off the lights when leaving a room or going to bed

 

7. only use as much water as you need

 

8. only use a little electricity at home

 

9. use biogas for cooking at home

 

10.go to school by bike

 

Total score

 

Lời giải chi tiết:

Do you…?

1. take showers instead of baths

 1

2. walk or ride a bike when travelling short distances

 1

3. use public transport when travelling long distances

 2

4. use a hand fan to keep cool in summer

 3

5. use low energy light bulbs

 2

6. turn off the lights when leaving a room or going to bed

 1

7. only use as much water as you need

 1

8. only use a little electricity at home

 3

9. use biogas for cooking at home

 2

10.go to school by bike

 3

Total score

 19

Tạm dịch:

1 = luôn luôn                          2 = thường

3 = thỉnh thoảng                      4 = không bao giờ

Bạn có...?

1. tắm vòi sen thay vì tắm bồn

 

2. đi bộ hoặc đạp xe khi đi một quãng ngắn 

 

3. sử dụng phương tiện công cộng khi đi quãng đường dài 

 

4. sử dụng quạt tay để làm mát trong mùa hè 

 

5. sử dụng bóng đèn tròn năng lượng thấp 

 

6. tắt đèn khi rời phòng hoặc khi ngủ 

 

7. chỉ sử dụng nhiều nước khi cần 

 

8. chỉ sử dụng ít điện khi ở nhà 

 

9. sử dụng khí đốt để nấu ăn ở nhà 

 

10. đến trường bằng xe đạp

 

Tổng điểm

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Work in pairs. Add up each others and look up the score below. Then explain how well your partner saves energy. 

(Làm theo cặp. Tính tổng những câu trả lời của nhau, và tra điểm. Sau đó giải thích bạn học của em tiết kiệm năng lượng như thế nào)

Score 10-20

Your footprint is small. You are really environmentally friendly.

Score 21-30

Your footprint is quite small. Remember to care about, and respect the world around you.

Score 31-40

 

Your footprint is quite big. You do some things to save energy, but there's always room for

Improvement.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Điểm 10-20: Dấu chân của bạn nhỏ. Bạn thật sự thân thiện với môi trường.

Điểm 21-30: Dấu chân của bạn hoàn toàn nhỏ. Hãy nhớ quan tâm và tôn trọng thế giới quanh bạn.

Điểm 31-40: Dấu chân của bạn khá lớn. Bạn làm vài điều tiết kiệm năng lượng, nhưng luôn có chỗ cho sự cải thiện.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Talk about your partner's carbon footprint to your group. Use the following prompts.

(Nói về dấu chân carbon của bạn em cho nhóm. Sử dụng gợi ý bên dưới.) 

  • my partner's carbon footprint is…
  • he/she is considerate because
  • he/she could try harder to ...
  • by… in the future, he/she can help to ...

Lời giải chi tiết:

My partner's carbon footprint is small. She is considerate because she wants to protect environment. She could try harder to use less plastic bags. In the future, she can help her family to have  a smaller carbon footprint.

Tạm dịch: 

Dấu chân carbon của bạn tôi nhỏ. Cô ấy rất cẩn thận bởi vì cô ấy muốn bảo vệ môi trường. Cô ấy có thể cố gắng hơn để dùng ít túi bóng. Tương lai cô ấy sẽ giúp đỡ gia đình để có dấu chân carbon nhỏ hơn.

Từ vựng

- take shower: tắm vòi hoa sen

- travelling short distance: đi những đoạn đường ngắn

- public transport: phương tiện giao thông công cộng

- hand fan: quạt tay

- low energy: năng lượng thấp

- turn off: tắt

- electricity (n): điện

- environmentally friendly: thân thiện với môi trường

- respect (v): tôn trọng

- improvement (n): sự trau dồi 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close