Communication trang 21 Unit 8 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear.

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

COMMUNICATION

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear.

(Nghe bài đàm thoại và điền vào chỗ trống với những từ em nghe được)

Nick: Excuse me, Duong. I'm doing a (1)__________, about favourite actors. Would it be OK if I asked you a few questions?

Duong: Sure. Go ahead, Nick.

Nick: Who do you think is the best (2) __________?

Duong: It's (3) __________.

Nick: And who do you think is the best (4) __________?

Duong: I think (5) __________ is.

Nick: Thank you.

Lời giải chi tiết:

(1)  survey 

(2) actor 

(3) Tom Cruise

(4) actress                       

(5) Angelina Jolie

Tạm dịch: 

Nick: Xin lỗi Dương. Mình đang làm một cuộc khảo sát về những diễn viên yêu thích. Minh hỏi bạn vài câu hỏi được không?

Dương: Được thôi. Cứ hỏi đi Nick.

Nick: Bạn nghĩ ai là diễn viên nam giỏi nhất?

Dương: Đó là Tom Cruise.

Nick: Và bạn nghĩ ai là diễn viên nữ giỏi nhất?

Dương: Mình nghĩ là Angelina Jolie.

Nick: Cảm ơn nhé.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Work in groups of six or eight. Each student chooses one of the following sets of survey questions. 

(Làm theo nhóm từ 6-8 người. Mỗi học sinh chọn một trong những nhóm câu hỏi khảo sát sau)

Survey on favourite actors

(1) Who do you think is the best actor?

(2) Who do you think is the best actress?

Survey on the best films

(1) What is the best film you've seen recently?

(2) Who did it star?

Survey on action films

(1) Do you enjoy action films?

(2) Is it OK for young kids to see violence on TV?

Survey on cartoons

(1) Do you like to watch cartoons?

(2) Who is your favourite character?

Survey members of the group.

A SURVEY ABOUT___________________

Name

Question 1

Question 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết:

Survey on favourite actors 

(Khảo sát về diễn viên yêu thích) 

(1) Who do you think is the best actor?

(Bạn nghĩ ai là nam diễn viên xuất sắc nhất?)

(2) Who do you think is the best actress?

(Bạn nghĩ ai làm nữ diễn viên sắc nhất?)

Survey about favourite actors 

 

Name 

Question 1

Question 2 

Nam

Brad Pitt

Julia Roberts

Hoa

Tom Hanks

Kate Winslet

Nhu

Tom Hanks

Truong Ngoc Anh

Survey on the best films   

(Khảo sát về những phim hay nhất) 

(1) What is the best film you’ve seen recently?

(Bộ phim hay nhất mà cậu xem gần đây là gì?)

(2) Who did it star?

(Ai đóng phim đó?)

 Survey about the best film

 

Name

Question 1 

Question 2 

Ngoc

Titanic

Leonardo De Caprio, Kate Winslet

Duong

Forrest Gump

Tom Hanks

Hoang

Titanic

Leonardo De Caprio, Kate Winslet

Survey on action films   

(Khảo sát về phim hành động) 

(1) Do you enjoy action films?

(Bạn thích phim hành động không?)

(2) Is it OK for young kids to see violence on TV? 

(Trẻ em nhỏ xem cảnh bạo lực trên ti vi có được không?)

 Survey about acton films

 

Name

Question 1 

Question 2

Minh

Yes 

No 

Mai

No 

No

Nhung

No 

No 

Survey on cartoons 

(Khảo sát về phim hoạt hình) 

(1) Do you like to watch cartoons?

(Bạn có thích xem phim hoạt hình không?)

(2) Who is your favourite character?

(Ai là nhân vật yêu thích của bạn?)

 Survey about cartoons

 

Name

Question 1

Question 2 

Lan

Yes 

Snow White

Trung

Yes

Tom & Jerry

Mai

Yes 

Tom & Jerry 

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Make notes of your results.
(Ghi chú lại kết quả của em.)

Most people have surveyed______________________________ .

About half of the people I have surveyed                                             .

Almost no one I have surveyed                                                                 .


Lời giải chi tiết:

Survey about favourite actors
(Khảo sát về diễn viên yêu thích)

- Most people I have surveyed think Tom Hanks is the best actor. 

(Hầu hết mọi người mà tôi khảo sát nghĩ Tom Hanks là  nam diễn viên xuất sắc nhất.)

- About half of the people I have surveyed thinks Julia Roberts, Truong Ngoc Anh, Kate Winslet are the best actress.

(Khoảng một nửa số người mà tôi khảo sát nghĩ rằng Julia Roberts, Trương Ngọc Anh, Kate Winslet là nữ diễn viên xuất sắc nhất.)

- Almost no one I have surveyed think Minh Hang is the best actress.

(Thực ra chẳng ai mà tôi đã khảo sát nghĩ Minh Hằng là nữ diễn viên xuất sắc nhất.)

Survey about acton films 

(Khảo sát về phim hành động)

- Most people I have surveyed don’t like the action films.

(Hầu hết mọi người mà tôi khảo sát không thích phim hành động.)

- About half of the people I have surveyed like the action films.

(Khoảng một nửa số người mà tôi khảo sát thích phim hành động.)

- Only one person likes the action films.

(Chỉ một người thích phim hành động.)

- Almost no one I have surveyed agree that it is ok for young kids to see violence on TV.

(Thực ra chẳng ai mà tôi đã khảo sát đồng ý là những đứa trẻ xem phim bạo lực chiếu trên ti vi là tốt.)

+ Survey about the best film 

(Khảo sát về phim hay nhất)

- Most people think that Titanic is the best film.

(Hầu hết mọi người nghĩ rằng Titanic là phim xuất sắc nhất.)

- Some of them think that Forrest Gump is the best film.

(Một vài người trong số họ nghĩ rằng phim Forrest Gump là phim xuất sắc nhất.)

Survey about cartoons  

(Khảo sát về phim hoạt hình)

- Most people I have surveyed like to watch cartoons. 

(Hầu hết mọi người mà tôi khảo sát thích xem phim hoạt hình.)

- About half of the people I have surveyed like Tom & Jerry characters. 

(Khoảng một nửa số người mà tôi khảo sát thích nhân vật Tom và Jerry.) 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Join another group. Report your results to those group members.

(Tham gia một nhóm khác. Báo cáo kết quả của em cho những thành viên nhóm đó.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close