Giải bài 3 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 3 trang 39 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Diện tích gieo trồng cây công nghiệp của nước ta (nghìn ha)

- Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp của nước ta phân theo cây hàng năm và cây lâu năm trong giai đoạn 1980 – 2008 (trước khi vẽ, hãy xử lí số liệu và điền vào bảng trên).

 - Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán, vẽ và nhận xét biểu đồ/bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

- Tính toán bảng số liệu và biểu đồ

Diện tích gieo trồng cây công nghiệp của nước ta (nghìn ha)\

Biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp của nước ta phân theo cây hàng năm và cây lâu năm trong giai đoạn 1980 – 2008

 Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó:

- Giai đoạn 1980 - 2008:

+ Diện tích cây công nghiệp hằng năm giảm đều, liên tục từ 59,2% (1980) xuống 30% (2008).

 Cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh, liên tục từ 40,8% (1980) lên 70% (2008).

+ Năm 1980, cây công nghiệp hàng năm chiếm tỉ trọng cao hơn (59,2%), cây công nghiệp lâu năm thấp hơn (40,8%).

 Từ 1990 - 2008, cây công nghiệp lâu năm chiếm tỉ trọng cao hơn (70% năm 2008), cây công nghiệp hằng năm thấp hơn (30%).

- Giải thích: Xu hướng chuyển dịch này phù hợp với chính sách đẩy mạnh cây lâu năm để phát huy thế mạnh và đáp ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Loigiaihay.comQuảng cáo
close