Quảng cáo
 • Bài 1 trang 44 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 44 tập bản đồ Địa lí 12, Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta và cơ cấu của nó phân theo 3 nhóm ngành năm 1996 và năm 2008 (trước khi vẽ biểu đồ, hãy xử lí số liệu và điền vào bảng trên).

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 45 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 45 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng của nước ta năm 2008.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 45 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 45 tập bản đồ Địa lí 12, Từ những kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao Đông Nam Bộ lại chiếm hơn ½ giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước.

  Xem chi tiết

Gửi bài