Quảng cáo
 • Bài 1 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 40 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền vào bảng dưới đây các điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thủy sản của nước ta.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 40 tập bản đồ Địa lí 12, Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây: - Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nói chung và sản lượng của từng hoạt động (đánh bắt, nuôi trồng) nói riêng, rồi điền vào bảng trên:

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 41 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào số liệu dưới đây:- Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp phân theo hoạt động năm 2000 và 2008 (trước khi vẽ, hãy xử lí số liệu và điền vào bảng trên).

  Xem chi tiết

Gửi bài