Quảng cáo
 • Bài 1 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 50 tập bản đồ Địa lí 12, - Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1996 – 2008 (trước khi vẽ, hãy xử lí số liệu về cơ cấu rồi điền vào bảng trên).

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 51 tập bản đồ Địa lí 12, Xử lí số liệu về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực ngoài Nhà nước phân theo thành phần kinh tế rồi điền vào bảng trên: Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước phân theo thành phần kinh tế trong giai đoạn 2000 – 2008.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo

Gửi bài