A Closer Look 2 trang 19 Unit 8 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Hoàn thành các câu sử dụng although, despite, in spite of, however hoặc nevertheless. Thỉnh thoảng, có hai câu trả lời là có thể

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Complete the sentences. Use although + a clause from the box.

(Hoàn thành các câu. Sử dụng although + mệnh đề trong khung.)

they spent a lot of money on the film

it is set in modern times

the acting is excellent

few people came to see it

it was a comedy

 

1. We enjoyed the film at the Ngoc Khanh Cinema_________________.

2. _________________it wasn't a big success.

3. _________________I don't enjoy the film.

4. I didn't find it funny at all_________________.

5. The film is based on a book that was written twenty years ago_________________.

Phương pháp giải:

Lưu ý: khi although ở giữa câu thì trước đó không có dấu phẩy ","

Lời giải chi tiết:

1. We enjoyed the film at the Ngoc Khanh Cinema although few people came to see it.

(Chúng tôi thích bộ phim này ở rạp Ngọc Khánh mặc dù ít người đến xem nó.)

2. Although they spent a lot of money on the film, it wasn't a big success.

(Mặc dù họ đã tốn nhiều tiền cho phim này, nhưng nó không phải là một thành công lớn.)

3. Although the acting is excellent, I don't enjoy the film.

(Mặc dù diễn xuất xuất sắc, tôi vẫn không thích phim này.)

4. I didn't find it funny at all although it was a comedy.

(Tôi không thấy vui chút nào mặc dù nó là một phim hài.)

5. The film is based on a book that was written twenty years ago although it is set in modern times.

(Bộ phim được dựa trên một quyển sách mà được viết cách đây 20 năm, mặc dù nó diễn ra trong thời điểm hiện đại.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Complete the sentences, using although, despite/in spite of. Sometimes, two answers are possible.

(Hoàn thành các câu, sử dụng although, despite, in spite of. Thỉnh thoảng, hai câu trả lời là có thể.)

although

despite

in spite of

1._______________the story of the film was good, I didn't like the acting.

2. I went to see the film_______________feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War_______________most of my friends said it wasn't a very good film.

4. _______________careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5. _______________the film was gripping, Tom slept from beginning to end.

Phương pháp giải:

although + S + V(mệnh đề)

despite = in spite of + N/V-ing.

Lời giải chi tiết:

1. Although   2. despite/ in spite of     3. although 4. Despite/ In spite of    5. Although

1. Although the story of the film was good, I didn't like the acting.

(Mặc dù chuyện phim hay, nhưng tôi không thích phần diễn xuất.)

Giải thích: chỉ mối quan hệ đối lập giữa hai thông tin trong cùng một câu => although

2. I went to see the film despite/ in spite of feeling really tired.

(Tôi đã đến xem phim mặc dù cảm thấy thật sự mệt mỏi.)

Giải thích: Vì đằng sau là danh từ ==> Despite/ In spite of

3. I really enjoyed the Water War although most of my friends said it wasn't a very good film.

(Tôi thật sự thích phim Chiến Tranh Nước, mặc dù hầu hết bạn bè tôi nói nó không phải là một phim quá hay.)

Giải thích: chỉ mối quan hệ đối lập giữa hai thông tin trong cùng một câu ==> although

4. Despite/ In spite of careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

(Mặc dù chuẩn bị cẩn thận nhưng họ cũng gặp nhiều khó khăn khi làm phim.)

Giải thích: Vì đằng sau là danh từ ==> Despite/ In spite of

5. Although the film was gripping, Tom slept from beginning to end.

(Mặc dù phim hay nhưng Tom đã ngủ suốt từ đầu đến cuối.)

Giải thích: chỉ mối quan hệ đối lập giữa hai thông tin trong cùng một câu ==> although

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Rewrite these sentences using the words in brackets. Change other words in the sentence if necessary. 

(Viết lại những câu sau sử dụng những từ trong ngoặc đơn. Thay đổi những từ khác trong câu nếu cần thiết.)

1. I don't think Stallone is a very good actor. He was very good in the Rocky films. (although)

(Tôi không nghĩ Stallone là một diễn viên quá giỏi. Anh ấy đã rất giỏi trong các bộ phim Rocky.)

_______________________

2. Many European film directors have gone to Hollywood to make films. Few have had as much success as Milos Forman. (although)

(Nhiều đạo diễn điện ảnh châu Âu đã đến Hollywood để làm phim. Ít ai có được nhiều thành công như Milos Forman.)

_______________________

3. They watched films on DVD all night. They had to work the next day. (despite)

(Họ đã xem phim trên DVD suốt đêm. Họ phải làm việc vào ngày hôm sau.)

_______________________

4. He has performed excellently in many films. He has never won an Oscar for Best Actor. (although)

(Anh ấy đã thể hiện xuất sắc trong nhiều bộ phim. Anh ấy chưa bao giờ giành được giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. )

_______________________

5. The film begins with a terrible disaster. It has a happy ending. (in spite of)

(Bộ phim bắt đầu bằng một thảm họa khủng khiếp. Nó có một kết thúc có hậu.)

_______________________

Lời giải chi tiết:

1. I don’t think Stallone is a very good actor although he was very good in the Rocky films.

(Tôi khônq nghĩ Stallone là một diễn viên nam rất giỏi mặc dù anh ấy diễn rất hay trong những phim Rocky.)

2. Although many European film directors have gone to Hollywood to make films, few have had as much success as Milos Forman.

(Mặc dù nhiều đạo diễn châu Âu đã đến Hollywood làm phim, nhưng rất ít người có nhiều thành công như Milos Forman.)

3Despite having to work the next day, they watched films on DVD all night.

(Mặc dù phải làm việc vào ngày mai, nhưng họ đã xem phim trên DVD suốt đêm.)

4. Although he has performed excellently in many films, he has never won an Oscar for Best Actor.

(Mặc dù anh ấy đã diễn xuất xuất sắc, nhưng anh ấy không bao giờ giành được giải Oscar cho Diễn viên Xuất sắc nhất.)

5. In spite of beginning with a terrible disaster, the film has a happy ending. 

(Mặc dù bắt đầu với một thảm họa kinh khủng, bộ phim vẫn có kết thúc hạnh phúc.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Complete the sentences using although, despite, in spite of, however, or nevertheless. Sometimes, two answers are possible.

(Hoàn thành các câu sử dụng although, despite, in spite of, however hoặc nevertheless. Thỉnh thoảng, có hai câu trả lời là có thể.) 

although

despite

in spite of

however

nevertheless

 

1. The film didn't receive good reviews from critics.__________ , many people went to see it.

2.____________ the silly story, many people enjoyed the film.

3. They spent millions of dollars on making the film. ____________it wasn't as successful as expected.

4._____________Jaws is one of Spielberg's first films, it is one of his best.

5.______________the film was a bit frightening, I really enjoyed it.

Lời giải chi tiết:

1. However/ Nevertheless 2. Despite/ In spite of 3. However/ Nevertheless 4. Although  5. Although

1. The film didn't receive good reviews from critics. However/ Nevertheless, many people went to see it.

(Phim này không nhận được đánh giá tốt từ những nhà phê bình tuy nhiên nhiều người vẫn xem nó.)

Giải thích: chỉ mối quan hệ đối lập giữa hai câu =>  However/ Nevertheless;

2. Despite/ In spite of the silly story, many people enjoyed the film.

(Mặc dù câu chuyện thật ngốc nghếch, nhưng nhiều người thích bộ phim.)

Giải thích: Vì đằng sau là danh từ => Despite/ In spite of

3. They spent millions of dollars on making the film. However/ Nevertheless it wasn't as successful as expected.

(Họ đã dành hàng triệu đô la để làm phim này. Tuy nhiên, nó không thành công như mong đợi.)

Giải thích: chỉ mối quan hệ đối lập giữa hai câu =>  However/ Nevertheless;

4. Although Jaws is one of Spielberg's first films, it is one of his best.

(Mặc dù phim JAW là một trong những phim đầu tay của Spielberg, nó lại là một trong những phim hay nhất của ông.)

Giải thích: chỉ mối quan hệ đối lập giữa hai thông tin trong cùng một câu => although

5. Although the film was a bit frightening, I really enjoyed it.

(Mặc dù phim hơi đáng sợ, nhưng tôi thực sự thích nó.)

Giải thích: chỉ mối quan hệ đối lập giữa hai thông tin trong cùng một câu ==> although

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Use your own ideas to complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner 

(Sử dụng ý riêng của em để hoàn thành các câu sau. Sau đó so sánh các câu của em với bạn bè.)

1. I don't really like the film although________________.

2. They spent a huge amount of money on the film. However, ________________.

3. The film was a great success in spite of________________.

4. The sound in the film is terrible. Nevertheless, ________________.

5. Although it is a horror film, ________________.

6. Despite his age________________.

Lời giải chi tiết:

1. I don't really like the film although it stars many famous actors.

(Tôi thật sự không thích phim này mặc dù nó có nhiều diễn viên nổi tiếng.)

2. They spent a huge amount of money on the film. However, the film didn’t get the big success.

(Họ đã dành một khoản tiền lớn cho bộ phim. Tuy nhiên, bộ phim không đạt được thành công lớn.)

3. The film was a great success in spite of being produced by an amateur producer.

(Phim này là một thành công lớn mặc dù được sản xuất bởi nhà sản xuất nghiệp dư.)

4. The sound in the fim is terrible. Nevertheless, I really like the film

(Âm thanh trong phim thật khủng khiếp. Tuy nhiên, tôi vẫn thích phim này.)  

5. Although it is a horror film, I really enjoyed it.

(Mặc dù nó là phim kinh dị, nhưng tôi vẫn thích nó.)

6. Despite his age, my father is still healthy.

(Mặc dù tuổi già nhưng ba tôi vẫn khỏe mạnh.)

Quảng cáo
close