Trắc nghiệm Các dạng toán về phép nhân và phép chia số tự nhiên Toán 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Để đánh số trang của một quyển sách dày \(2746\) trang (bắt đầu từ số 1), ta cần dùng bao nhiêu chữ số?

 • A

  \(9875\)   

 • B

  \(9876\)  

 • C

  \(9877\)   

 • D

  \(9878\)   

Câu 2 :

Tìm số \(\overline {xy} \) biết \(\overline {xy} .\overline {xyx}  = \overline {xyxy} \)

 • A

  \(10\)

 • B

  \(11\)          

 • C

  \(12\)          

 • D

  \(13\)          

Câu 3 :

Không tính giá trị cụ thể, hãy so sánh \(A = 1987657.1987655\) và \(B = 1987656.1987656\)

 • A

  \(A > B\)   

 • B

  \(A < B\)          

 • C

  \(A \le B\)      

 • D

  \(A = B\)

Câu 4 :

Tổng \(1 + 3 + 5 + 7 + ... + 95 + 97\) là

 • A

  Số có chữ số tận cùng là \(7.\)

 • B

  Số có chữ số tận cùng là \(2.\)

 • C

  Số có chữ số tận cùng là \(3.\)

 • D

  Số có chữ số tận cùng là \(1.\)

Câu 5 :

Tìm số tự nhiên \(x\) biết \(\left( {x - 4} \right).1000 = 0\)

 • A

  \(x = 4\)   

 • B

  \(x = 3\)   

 • C

  \(x = 0\)   

 • D

  \(x = 1000\)   

Câu 6 :

Số tự nhiên nào dưới đây thỏa mãn \(2018\left( {x - 2018} \right) = 2018\)

 • A

  \(x = 2017\)   

 • B

  \(x = 2018\)   

 • C

  \(x = 2019\)   

 • D

  \(x = 2020\)   

Câu 7 :

Tích \(25.9676.4\) bằng với

 • A

  \(1000.9676\)   

 • B

  \(9676 + 100\)          

 • C

  \(9676.100\)      

 • D

  \(9676.10\)

Câu 8 :

Tổng \(1 + 2 + 3 + 4 + ... + 2018\) bằng

 • A

  \(4074342\)   

 • B

  \(2037171\)          

 • C

  \(2036162\)      

 • D

  \(2035152\)

Câu 9 :

Kết quả của phép tính \(879.2a + 879.5a + 879.3a\) là

 • A

  \(8790\)           

 • B

  \(87900a\)   

 • C

  \(8790a\)      

 • D

  \(879a\)

Câu 10 :

Kết quả của phép tính $12.100 + 100.36 - 100.19$ là

 • A

  \(29000\)             

 • B

  \(3800\)          

 • C

  \(290\)      

 • D

  \(2900\)

Câu 11 :

Tình nhanh \(49.15 - 49.5\) ta được kết quả là

 • A

  \(490\)   

 • B

  \(49\)          

 • C

  \(59\)      

 • D

  \(4900\)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Để đánh số trang của một quyển sách dày \(2746\) trang (bắt đầu từ số 1), ta cần dùng bao nhiêu chữ số?

 • A

  \(9875\)   

 • B

  \(9876\)  

 • C

  \(9877\)   

 • D

  \(9878\)   

Đáp án : C

Phương pháp giải :

+ Tìm số trang có đánh 1 chữ số, số trang đánh 2 chữ số, số trang đánh 3 chữ số, số trang đánh 4 chữ số

+ Từ đó suy ra số chữ số cần dùng.

Lời giải chi tiết :

Quyển sách có:

+ Số trang có \(1\) chữ số là \(9 - 1 + 1 = 9\)

+ Số trang có \(2\) chữ số là \(99 - 10 + 1 = 90\) trang

+ Số trang có \(3\) chữ số là \(999 - 100 + 1 = 900\) trang

+ Số trang có \(4\) chữ số là \(2746 - 1000 + 1 = 1747\) trang

Vậy số chữ số cần dùng là:

\(1.9 + 2.90 + 3.900 + 4.1747 = 9877\) (chữ số)

Câu 2 :

Tìm số \(\overline {xy} \) biết \(\overline {xy} .\overline {xyx}  = \overline {xyxy} \)

 • A

  \(10\)

 • B

  \(11\)          

 • C

  \(12\)          

 • D

  \(13\)          

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng mối quan hệ giữa các hàng trăm, hàng chục hàng đơn vị khi phân tích một số trong hệ thập phân

Lời giải chi tiết :

Ta có \(\overline {xy} .\overline {xyx}  = \overline {xyxy} \)

\(\overline {xy} .\overline {xyx}  = \overline {xy} .100 + \overline {xy} \)

\(\overline {xy} .\overline {xyx}  = \overline {xy} \left( {100 + 1} \right)\)

\(\overline {xy} .\overline {xyx}  = \overline {xy} .101\)

Suy ra \(\overline {xyx}  = 101\) nên \(x = 1;y = 0\)

Vậy \(\overline {xy}  = 10.\)

Câu 3 :

Không tính giá trị cụ thể, hãy so sánh \(A = 1987657.1987655\) và \(B = 1987656.1987656\)

 • A

  \(A > B\)   

 • B

  \(A < B\)          

 • C

  \(A \le B\)      

 • D

  \(A = B\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất phân phối giữa phép nhân với phép cộng để biến đổi và so sánh \(A,B.\)

Lời giải chi tiết :

Ta có \(A = 1987657.1987655\)\( = \left( {1987656 + 1} \right).1987655\)\( = 1987656.1987655 + 1987655\,\,\,\left( 1 \right)\)

Và \(B = 1987656.\left( {1987655 + 1} \right)\) \( = 1987656.1987655 + 1987656\,\,\,\left( 2 \right)\)

Vì \(1987655 < 1987656\) và từ (1) và (2) suy ra \(A < B.\)

Câu 4 :

Tổng \(1 + 3 + 5 + 7 + ... + 95 + 97\) là

 • A

  Số có chữ số tận cùng là \(7.\)

 • B

  Số có chữ số tận cùng là \(2.\)

 • C

  Số có chữ số tận cùng là \(3.\)

 • D

  Số có chữ số tận cùng là \(1.\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

+ Tính số các số tự nhiên lẻ liên tiếp từ \(1\) đến \(97\) bằng công thức  (số cuối-số đầu):2+1

+ Tổng các số tự nhiên lẻ liên tiếp từ \(1\) đến \(97\) được tính bằng công thức

(số cuối+số đầu). số các số hạng :2

Lời giải chi tiết :

Số các số tự nhiên lẻ liên tiếp từ \(1\) đến \(97\) là \(\left( {97 - 1} \right):2 + 1 = 49\) số

Do đó \(1 + 3 + 5 + 7 + ... + 95 + 97\)\( = \left( {97 + 1} \right).49:2 = 2401.\)

Vậy tổng cần tìm có chữ số tận cùng là \(1.\)

Câu 5 :

Tìm số tự nhiên \(x\) biết \(\left( {x - 4} \right).1000 = 0\)

 • A

  \(x = 4\)   

 • B

  \(x = 3\)   

 • C

  \(x = 0\)   

 • D

  \(x = 1000\)   

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng cách tìm \(x\): Nếu hai số nhân với nhau bằng \(0\) thì có ít nhất một thừa số phải bằng \(0.\)

Lời giải chi tiết :

Ta có \(\left( {x - 4} \right).1000 = 0\) nên \(x - 4 = 0\) (vì \(1000 \ne 0\))

Suy ra

\(x = 0 + 4\)

\(x = 4.\)

Vậy \(x = 4.\)

Câu 6 :

Số tự nhiên nào dưới đây thỏa mãn \(2018\left( {x - 2018} \right) = 2018\)

 • A

  \(x = 2017\)   

 • B

  \(x = 2018\)   

 • C

  \(x = 2019\)   

 • D

  \(x = 2020\)   

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Áp dụng mối quan hệ giữa các số: để tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết :

Ta có \(2018\left( {x - 2018} \right) = 2018\)

\(x - 2018 = 2018:2018\)

\(x - 2018 = 1\)

\(x = 2018 + 1\)

\(x = 2019\)

Vậy \(x = 2019.\)

Câu 7 :

Tích \(25.9676.4\) bằng với

 • A

  \(1000.9676\)   

 • B

  \(9676 + 100\)          

 • C

  \(9676.100\)      

 • D

  \(9676.10\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân để nhân các số thích hợp

Lời giải chi tiết :

Ta có \(25.9676.4\)\( = 9676.25.4 = 9676.100\)

Câu 8 :

Tổng \(1 + 2 + 3 + 4 + ... + 2018\) bằng

 • A

  \(4074342\)   

 • B

  \(2037171\)          

 • C

  \(2036162\)      

 • D

  \(2035152\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

+ Tính số các số tự nhiên liên tiếp từ \(1\) đến \(2018\) bằng công thức  (số cuối-số đầu)+1

+ Tổng các số tự nhiên liên tiếp từ \(1\) đến \(2018\) được tính bằng công thức

(số cuối+số đầu). số các số hạng :2

Lời giải chi tiết :

Số các số tự nhiên liên tiếp từ \(1\) đến \(2018\) là \(2018 - 1 + 1 = 2018\) số

Như vậy từ \(1\) đến \(2018\) có số các số hạng là $2018.$

Tổng \(1 + 2 + 3 + 4 + ... + 2018\)\( = \left( {2018 + 1} \right).2018:2 = 2037171.\)

Câu 9 :

Kết quả của phép tính \(879.2a + 879.5a + 879.3a\) là

 • A

  \(8790\)           

 • B

  \(87900a\)   

 • C

  \(8790a\)      

 • D

  \(879a\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng, tính chất giao hoán của phép nhân.

Lời giải chi tiết :

Ta có \(879.2a + 879.5a + 879.3a\)\( = 879.a.2 + 879.a.5 + 879.a.3\)\( = 879a\left( {2 + 5 + 3} \right) = 879a.10 = 8790a\)

Câu 10 :

Kết quả của phép tính $12.100 + 100.36 - 100.19$ là

 • A

  \(29000\)             

 • B

  \(3800\)          

 • C

  \(290\)      

 • D

  \(2900\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng; phép trừ \(ab + ac - ad = a\left( {b + d - c} \right).\)

Lời giải chi tiết :

Ta có $12.100 + 100.36 - 100.19$\( = 100.\left( {12 + 36 - 19} \right) = 100.29 = 2900.\)

Câu 11 :

Tình nhanh \(49.15 - 49.5\) ta được kết quả là

 • A

  \(490\)   

 • B

  \(49\)          

 • C

  \(59\)      

 • D

  \(4900\)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng  tính chất phân phối của phép nhân với phép trừ \(ab - ac = a\left( {b - c} \right).\)

Lời giải chi tiết :

Ta có \(49.15 - 49.5\)\( = 49.\left( {15 - 5} \right) = 49.10 = 490.\)

close