Trắc nghiệm Bài 13: Tập hợp các số nguyên Toán 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là

 • A

  $N$

 • B

  ${N^*}$

 • C

  $Z$

 • D

  ${Z^*}$

Câu 2 :

Chọn câu đúng

 • A

  $ - 6 \in N$

 • B

  $9 \notin Z$

 • C

  $ - 9 \in N$                          

 • D

  $ - 10 \in Z$

Câu 3 :

Nếu $ - 30m$ biểu diễn độ sâu là $30m$  dưới mực nước biển thì $ + 20m$ biểu diễn độ cao là:

 • A

  $ - 20m$ dưới mực nước biển

 • B

  $20m$ dưới mực nước biển

 • C

  $ - 20m$ trên mực nước biển

 • D

  $20m$ trên mực nước biển

Câu 4 :

Điểm $ - 2$  cách điểm $3$ bao nhiêu đơn vị?

 • A

  $5$

 • B

  $2$   

 • C

  $1$

 • D

  $8$

Câu 5 :

Các số nguyên âm nằm giữa \( - 3\) và \(2\) là:

 • A

  \( - 2; - 1\)  

 • B

  \( - 2; - 1;0;1\)

 • C

  \( - 3; - 2; - 1;0;1;2\)

 • D

  $0;1$

Câu 6 :

Hãy đọc số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới \({0^o}C\) sau đây: \( - {4^o}C\).

 • A

  Bốn độ C

 • B
  Âm bốn
 • C
  Trừ bốn
 • D

  Âm bốn độ C

Câu 7 :

Tập hợp nào dưới đây gồm các số nguyên âm

 • A

  \(\left\{ { - 3;\,\, - 2;\,\,1} \right\}\)

 • B

  \(\left\{ { - 9;\, - 2;\, - 1} \right\}\)

 • C
  \(\left\{ { - 6;\,1;\,4} \right\}\)
 • D
  \(\left\{ {1;\,\,4;\,\,8} \right\}\)
Câu 8 :

Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A
  Số \(0\) vừa là số nguyên dương vừa là số nguyên âm.
 • B
  Số \(0\) là số nguyên dương.
 • C
  Số \(0\) là số nguyên âm.
 • D
  Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm, số nguyên dương và số 0.
Câu 9 : Điểm \(x\) trong hình sau đây biểu diễn số nguyên nào?

 

 • A
  \( - 2\)
 • B
  \(4\)
 • C
  \(3\)
 • D
  \( - 3\)
Câu 10 :

Cho số nguyên \(a\), biết điểm \(a\) cách điểm \(0\)\(6\) đơn vị. Có bao nhiêu số như vậy?

 • A
  1 số
 • B
  2 số
 • C
  3 số
 • D
  4 số

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là

 • A

  $N$

 • B

  ${N^*}$

 • C

  $Z$

 • D

  ${Z^*}$

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là $Z.$

Câu 2 :

Chọn câu đúng

 • A

  $ - 6 \in N$

 • B

  $9 \notin Z$

 • C

  $ - 9 \in N$                          

 • D

  $ - 10 \in Z$

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm, số $0$ và số nguyên dương.
Tập hợp số nguyên kí hiệu là: $Z$
Tập hợp số tự nhiên kí hiệu là: $N$

Lời giải chi tiết :

Ta có \( - 10 \in Z\) vì \( - 10\) là số nguyên âm nên D đúng.

Câu 3 :

Nếu $ - 30m$ biểu diễn độ sâu là $30m$  dưới mực nước biển thì $ + 20m$ biểu diễn độ cao là:

 • A

  $ - 20m$ dưới mực nước biển

 • B

  $20m$ dưới mực nước biển

 • C

  $ - 20m$ trên mực nước biển

 • D

  $20m$ trên mực nước biển

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Mực nước biển được xem là gốc 0 của trục số. Người ta dùng số nguyên âm để biểu diễn độ sâu dưới mực nước biển, số nguyên dương biển diễn độ cao trên mực nước biển.

Lời giải chi tiết :

Nếu $ - 30m$ biểu diễn độ sâu là $30m$  dưới mực nước biển thì $ + 20m$ biểu diễn độ cao là: $20m$  trên mực nước biển.

Câu 4 :

Điểm $ - 2$  cách điểm $3$ bao nhiêu đơn vị?

 • A

  $5$

 • B

  $2$   

 • C

  $1$

 • D

  $8$

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào trục số để xác định
Nếu điểm này cách điểm kia theo chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương, chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm của trục số.

Lời giải chi tiết :

Quan sát trục số ta thấy: Điểm $ - 2$  cách điểm $3$ là $5$ đơn vị.

Câu 5 :

Các số nguyên âm nằm giữa \( - 3\) và \(2\) là:

 • A

  \( - 2; - 1\)  

 • B

  \( - 2; - 1;0;1\)

 • C

  \( - 3; - 2; - 1;0;1;2\)

 • D

  $0;1$

Đáp án : A

Phương pháp giải :

+ Các số nằm giữa $ - 3$ và $2$ là các số nằm bên phải $ - 3$  và bên trái của $2$  trên trục số.

+ Chọn các số nguyên âm trong các số vừa tìm được

Lời giải chi tiết :

Các số nguyên nằm giữa $ - 3$ và $2$ là: \( - 2; - 1;0;1.\)

Các số nguyên âm nằm giữa $ - 3$ và $2$ là: \( - 2; - 1.\)

Câu 6 :

Hãy đọc số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới \({0^o}C\) sau đây: \( - {4^o}C\).

 • A

  Bốn độ C

 • B
  Âm bốn
 • C
  Trừ bốn
 • D

  Âm bốn độ C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dấu “\( - \)” đọc là “âm”, đọc “âm” rồi đọc số tự nhiên.

\(^\circ C\): độ C

Lời giải chi tiết :

\( - 4^\circ C\): đọc là “âm bốn độ C” hoặc “trừ bốn độ C.

Câu 7 :

Tập hợp nào dưới đây gồm các số nguyên âm

 • A

  \(\left\{ { - 3;\,\, - 2;\,\,1} \right\}\)

 • B

  \(\left\{ { - 9;\, - 2;\, - 1} \right\}\)

 • C
  \(\left\{ { - 6;\,1;\,4} \right\}\)
 • D
  \(\left\{ {1;\,\,4;\,\,8} \right\}\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Các số \( - 1,\,\, - 2,\,\, - 3,\,...\) gọi là các số nguyên âm.

Lời giải chi tiết :

Đáp án A: Số \(1\) không là số nguyên âm

Đáp án B: Tất cả các số đều là số nguyên âm

Đáp án C: Số \(1;\,\,4\) không là số nguyên âm

Đáp án D: Cả ba số đều không là số nguyên âm.

Câu 8 :

Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A
  Số \(0\) vừa là số nguyên dương vừa là số nguyên âm.
 • B
  Số \(0\) là số nguyên dương.
 • C
  Số \(0\) là số nguyên âm.
 • D
  Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm, số nguyên dương và số 0.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tập hợp số gồm các số nguyên âm, số \(0\) và các số nguyên dương được gọi là tập hợp số nguyên.

Lời giải chi tiết :

Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm, số nguyên dương và số 0.

\( \Rightarrow A,\,B,\,C\) sai.

Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm, số nguyên dương và số 0.

Câu 9 : Điểm \(x\) trong hình sau đây biểu diễn số nguyên nào?

 

 • A
  \( - 2\)
 • B
  \(4\)
 • C
  \(3\)
 • D
  \( - 3\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Đếm khoảng cách từ điểm \(x\) đến điểm \(0\), thêm dấu “-” vào số vừa tìm được.
Lời giải chi tiết :
Điểm \(x\) trong hình biểu diễn số \( - 3\).
Câu 10 :

Cho số nguyên \(a\), biết điểm \(a\) cách điểm \(0\)\(6\) đơn vị. Có bao nhiêu số như vậy?

 • A
  1 số
 • B
  2 số
 • C
  3 số
 • D
  4 số

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Quan sát trục số và tìm các điểm cách điểm \(0\) sáu đơn vị về chiều âm và về chiều dương
Lời giải chi tiết :
Có hai số cách điểm \(0\) sáu đơn vị đó là: \( - 6\) và \(6\).
close