Trắc nghiệm Bài 15: Phép cộng hai số nguyên Toán 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Số đối của số \( - 3\) là

 • A

  $3$                         

 • B

  $ - 3$                            

 • C

  $2$

 • D

  $4$

Câu 2 :

Cho tập hợp \(A = \left\{ { - 3;2;0; - 1;5;7} \right\}\). Viết tập hợp \(B\) gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp \(A.\)

 • A

  $B = \left\{ {3; - 2;0;1; - 5; - 7} \right\}$

 • B

  $B = \left\{ {3; - 2;0; - 5; - 7} \right\}$

 • C

  $B = \left\{ {3; - 2;0;1; - 5;7} \right\}$  

 • D

  $B = \left\{ { - 3;2;0;1; - 5; - 7} \right\}$

Câu 3 : Số đối của các số: \( - 3;\,\,12;\, - 82;\,\,29\) lần lượt là:
 • A
  \(3;\,\,12;\, - 82;\,\,29\)
 • B
  \( - 3;\,\, - 12;\, - 82;\, - \,29\)
 • C
  \(3;\,\,\,\,\,82;\,\,\, - 12;\,\,\, - 29\)
 • D
  \(3;\,\,\, - 12;\,\,\,82;\,\,\, - 29\)
Câu 4 :

Kết quả của phép tính \(\left( { - 100} \right) + \left( { - 50} \right)\) là

 • A

  $ - 50$                         

 • B

  $50$                            

 • C

  $150$                          

 • D

  $ - 150$

Câu 5 :

Giá trị của biểu thức \(a + \left( { - 45} \right)\) với \(a = 25\) là

 • A

  $-20$

 • B

  $-25$

 • C

  $-15$

 • D

  $-10$

Câu 6 :

Kết quả của phép tính \(\left( { - 23} \right) + \left( { - 40} \right) + \left( { - 17} \right)\) là

 • A

  $ - 70$                         

 • B

  $46$                            

 • C

  $80$                          

 • D

  $ - 80$

Câu 7 : Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng?
 • A
  Tổng của hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên âm.
 • B
  Tổng của hai số nguyên âm làm một số nguyên âm.
 • C
  Tổng của hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên dương.
 • D
  Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên âm.
Câu 8 :

Kết quả của phép tính \(\left( { - 50} \right) + 30\) là

 • A

  $ - 20$                         

 • B

  $20$                            

 • C

  $ - 30$                          

 • D

  $80$

Câu 9 :

Chọn câu đúng.

 • A

  $\left( { - 98} \right) + 89 > 0$        

 • B

  $789 + \left( { - 987} \right) = 0$                            

 • C

  $\left( { - 1276} \right) + ( { - 1365}) < 0$                          

 • D

  $\left( { - 348} \right) + \left( {348} \right)> 0$

Câu 10 :

Bạn An nói rằng \(\left( { - 35} \right) + 53 = 0\); bạn Hòa nói rằng \(676 + \left( { - 891} \right) > 0\). Chọn câu đúng.

 • A

  Bạn An đúng, bạn Hòa sai

 • B

  Bạn An sai, bạn Hòa đúng

 • C

  Bạn An và bạn Hòa đều đúng

 • D

  Bạn An và bạn Hòa đều sai

Câu 11 : Nhiệt độ ở thủ đô Ôt-ta-oa, Ca-na-đa (Ottawa, Canada) lúc 7 giờ là \( - 4^\circ C\), đến 10 giờ tăng thêm \(6^\circ C\). Nhiệt độ ở Ôt-ta-oa lúc 10 giờ là bao nhiêu?
 • A
  \( - {2^o}C\)
 • B
  \({2^o}C\)
 • C
  \( - {10^o}C\)
 • D
  \({10^o}C\)
Câu 12 :

Phép cộng các số nguyên có tính chất nào sau đây:

 • A

  Giao hoán               

 • B

  Kết hợp             

 • C

  Cộng với số $0$               

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 13 : Kết quả của phép tính: \(\left( { - 239} \right) + \left( { - 2021} \right) + 239\) là:
 • A
  \(2021\)
 • B
  \( - 2021\)
 • C
  \( - 239\)
 • D
  \(239\)
Câu 14 :

Tính chất kết hợp của phép cộng là:

 • A

  \(\left( {a + b} \right) + c = a + \left( {b + c} \right);\)

 • B

  \(a + b = b + a\)

 • C
  \(a + 0 = 0 + a;\)
 • D

  \(a + \left( { - a} \right) = \left( { - a} \right) + a = 0.\)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Số đối của số \( - 3\) là

 • A

  $3$                         

 • B

  $ - 3$                            

 • C

  $2$

 • D

  $4$

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Sử dụng: Số đối của \(a\) là \( - a.\)

Lời giải chi tiết :

Ta có  số đối của số \( - 3\) là \(3.\)  

Câu 2 :

Cho tập hợp \(A = \left\{ { - 3;2;0; - 1;5;7} \right\}\). Viết tập hợp \(B\) gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp \(A.\)

 • A

  $B = \left\{ {3; - 2;0;1; - 5; - 7} \right\}$

 • B

  $B = \left\{ {3; - 2;0; - 5; - 7} \right\}$

 • C

  $B = \left\{ {3; - 2;0;1; - 5;7} \right\}$  

 • D

  $B = \left\{ { - 3;2;0;1; - 5; - 7} \right\}$

Đáp án : A

Phương pháp giải :

+ Tìm số đối của mỗi phần tử thuộc tập hợp \(A\) bằng cách sử dụng: Số đối của \(a\) là \( - a.\)

+ Từ đó viết tập hợp \(B.\)

Lời giải chi tiết :

Số đối của \( - 3\) là \(3\); số đối của \(2\) là \( - 2;\) số đối của \(0\) là \(0;\)số đối của \( - 1\) là 1; số đối của \(5\) là \( - 5;\) số đối của \(7\) là \( - 7.\)

Nên tập hợp $B = \left\{ {3; - 2;0;1; - 5; - 7} \right\}$

Câu 3 : Số đối của các số: \( - 3;\,\,12;\, - 82;\,\,29\) lần lượt là:
 • A
  \(3;\,\,12;\, - 82;\,\,29\)
 • B
  \( - 3;\,\, - 12;\, - 82;\, - \,29\)
 • C
  \(3;\,\,\,\,\,82;\,\,\, - 12;\,\,\, - 29\)
 • D
  \(3;\,\,\, - 12;\,\,\,82;\,\,\, - 29\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Số đối của số \(a\) là \( - a\).

Số đối của số \( - a\) là \(a\).

Lời giải chi tiết :
Số đối của các số: \( - 3;\,\,12;\, - 82;\,\,29\) lần lượt là: \(3;\,\,\, - 12;\,\,\,82;\,\,\, - 29\).
Câu 4 :

Kết quả của phép tính \(\left( { - 100} \right) + \left( { - 50} \right)\) là

 • A

  $ - 50$                         

 • B

  $50$                            

 • C

  $150$                          

 • D

  $ - 150$

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu $\left(  -  \right)$ trước kết quả

Lời giải chi tiết :

Ta có \(\left( { - 100} \right) + \left( { - 50} \right) =  - \left( {100 + 50} \right) =  - 150.\)

Câu 5 :

Giá trị của biểu thức \(a + \left( { - 45} \right)\) với \(a = 25\) là

 • A

  $-20$

 • B

  $-25$

 • C

  $-15$

 • D

  $-10$

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thay giá trị của a vào biểu thức rồi sử dụng quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu để tính giá trị của biểu thức.

Lời giải chi tiết :

Thay \(a = 25\) vào biểu thức ta được : \(25 + \left( { - 45} \right) =  - \left( {45 - 25} \right) =  - \left( {20} \right)\)

Câu 6 :

Kết quả của phép tính \(\left( { - 23} \right) + \left( { - 40} \right) + \left( { - 17} \right)\) là

 • A

  $ - 70$                         

 • B

  $46$                            

 • C

  $80$                          

 • D

  $ - 80$

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Biểu thức chứa phép tính cộng nên ta thực hiện tính lần lượt từ trái qua phải
Lưu ý: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu ( - ) trước kết quả

Lời giải chi tiết :

Ta có \(\left( { - 23} \right) + \left( { - 40} \right) + \left( { - 17} \right)\)\( = \left[ { - \left( {23 + 40} \right)} \right] + \left( { - 17} \right) = \left( { - 63} \right) + \left( { - 17} \right)\) \( =  - \left( {63 + 17} \right) =  - 80.\)

Câu 7 : Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng?
 • A
  Tổng của hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên âm.
 • B
  Tổng của hai số nguyên âm làm một số nguyên âm.
 • C
  Tổng của hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên dương.
 • D
  Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên âm.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Đọc các phát biểu sau đó suy ra tính đúng sai.
Lời giải chi tiết :

A và C sai do tổng của hai số nguyên cùng dấu có thể là số nguyên âm có thể là số nguyên dương

D sai vì tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương

B đúng

Câu 8 :

Kết quả của phép tính \(\left( { - 50} \right) + 30\) là

 • A

  $ - 20$                         

 • B

  $20$                            

 • C

  $ - 30$                          

 • D

  $80$

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta có \(\left( { - 50} \right) + 30\)\( =  - \left( {50 - 30} \right) =  - 20.\)

Câu 9 :

Chọn câu đúng.

 • A

  $\left( { - 98} \right) + 89 > 0$        

 • B

  $789 + \left( { - 987} \right) = 0$                            

 • C

  $\left( { - 1276} \right) + ( { - 1365}) < 0$                          

 • D

  $\left( { - 348} \right) + \left( {348} \right)> 0$

Đáp án : C

Phương pháp giải :

+ Áp dụng cộng hai số nguyên khác dấu

+ Hai số đối nhau có tổng bằng \(0.\)

Lời giải chi tiết :

+) Ta có $\left( { - 98} \right) + 89 =  - \left( {98 - 89} \right) =  - 9 < 0$ nên A sai.

+) Ta có $789 + \left( { - 987} \right) =  - \left( {987 - 789} \right) =  - 198 < 0$ nên B sai.

+) Ta có $\left( { - 1276} \right) + \left( { - 1365} \right) =- (1276+ 1365) = -2641 < 0$ nên C đúng.

+) Ta có $\left( { - 348} \right) + (348)= 0$ nên D sai.

Câu 10 :

Bạn An nói rằng \(\left( { - 35} \right) + 53 = 0\); bạn Hòa nói rằng \(676 + \left( { - 891} \right) > 0\). Chọn câu đúng.

 • A

  Bạn An đúng, bạn Hòa sai

 • B

  Bạn An sai, bạn Hòa đúng

 • C

  Bạn An và bạn Hòa đều đúng

 • D

  Bạn An và bạn Hòa đều sai

Đáp án : D

Phương pháp giải :

+ Thực hiện phép cộng hai số nguyên khác dấu.

+ Từ đó xác định xem hai bạn nói đúng hay sai.

Lời giải chi tiết :

Ta có \(\left( { - 35} \right) + 53 =  + \left( {53 - 35} \right) = 18 > 0\) nên bạn An nói sai.

Lại có \(676 + \left( { - 891} \right) =  - \left( {891 - 676} \right) =  - 215 < 0\) nên bạn Hóa nói sai.

Vậy cả An và Hòa đều tính sai.

Câu 11 : Nhiệt độ ở thủ đô Ôt-ta-oa, Ca-na-đa (Ottawa, Canada) lúc 7 giờ là \( - 4^\circ C\), đến 10 giờ tăng thêm \(6^\circ C\). Nhiệt độ ở Ôt-ta-oa lúc 10 giờ là bao nhiêu?
 • A
  \( - {2^o}C\)
 • B
  \({2^o}C\)
 • C
  \( - {10^o}C\)
 • D
  \({10^o}C\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Nhiệt độ 10h = ( Nhiệt độ lúc 7h ) + \(6^\circ C\).

- Sử dụng quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu.

Lời giải chi tiết :

Nhiệt độ ở Ôt-ta-oa lúc 10 giờ là:

\(\left( { - 4} \right) + 6 = 6 - 4 = 2\left( {^\circ C} \right)\)

Câu 12 :

Phép cộng các số nguyên có tính chất nào sau đây:

 • A

  Giao hoán               

 • B

  Kết hợp             

 • C

  Cộng với số $0$               

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào tính chất của phép cộng các số nguyên: giao hoán, kết hợp, cộng với số $0,$ cộng với số đối.

Lời giải chi tiết :

 Tính chất của phép cộng các số nguyên: giao hoán, kết hợp, cộng với số $0.$

Câu 13 : Kết quả của phép tính: \(\left( { - 239} \right) + \left( { - 2021} \right) + 239\) là:
 • A
  \(2021\)
 • B
  \( - 2021\)
 • C
  \( - 239\)
 • D
  \(239\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất:

- Giao hoán: \(a + b = b + a\);

- Kết hợp: \(\left( {a + b} \right) + c = a + \left( {b + c} \right);\)

- Cộng với số \(0\): \(a + 0 = 0 + a;\)

- Cộng với số đối: \(a + \left( { - a} \right) = \left( { - a} \right) + a = 0.\)

Lời giải chi tiết :
\(\begin{array}{l}\left( { - 239} \right) + \left( { - 2021} \right) + 239 = \left( { - 2021} \right) + \left( { - 239} \right) + 239\\ = \left( { - 2021} \right) + \left[ {\left( { - 239} \right) + 239} \right] = \left( { - 2021} \right) + 0 =  - 2021\end{array}\)
Câu 14 :

Tính chất kết hợp của phép cộng là:

 • A

  \(\left( {a + b} \right) + c = a + \left( {b + c} \right);\)

 • B

  \(a + b = b + a\)

 • C
  \(a + 0 = 0 + a;\)
 • D

  \(a + \left( { - a} \right) = \left( { - a} \right) + a = 0.\)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Chọn đáp án minh họa tính chất kết hợp của phép cộng.

Lời giải chi tiết :

Tính chất kết hợp của phép cộng là: \(\left( {a + b} \right) + c = a + \left( {b + c} \right);\)

close