Trắc nghiệm Bài 22: Hình có tâm đối xứng Toán 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Trong các hình sau, có bao nhiêu hình có tâm đối xứng:

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

=> Hình a và hình b là hình có tâm đối xứng.

Vậy có 2 hình có tâm đối xứng.

Câu hỏi 2 :

Hình nào sau đây không có tâm đối xứng

 • A

  Hình vuông

 • B

  Hình chữ nhật

 • C

  Hình bình hành

 • D

  Hình tam giác đều

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

- Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo.

- Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

- Tâm đối xứng của hình bình hành là giao điểm của hai đường chéo.

- Hình tam giác đều không có tâm đối xứng.

Câu hỏi 3 :

Cho hình sau, hình có tâm đối xứng là:

 • A

  Hình a

 • B

  Hình b

 • C

  Hình c

 • D

  Hình a và Hình c

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Hình a có tâm đối xứng:

Câu hỏi 4 :

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

 • A

  96

 • B

  EF

 • C

  PQ

 • D

  Không có hình nào

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Hình có tâm đối xứng là:

Câu hỏi 5 :

Cho các chữ sau đây, những chữ cái có tâm đối xứng là:

 • A

  H, N

 • B

  H ,M ,X

 • C

  H ,N ,X

 • D

  N, X

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Những chữ cái có tâm đối xứng: H, N, X

Câu hỏi 6 :

Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

 • A

  Hình a, b, c

 • B

  Hình a, c

 • C

  Hình a,d

 • D

  Cả bốn hình

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Mỗi hình có một điểm O, mà khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít" với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).

Lời giải chi tiết :

Hình có tâm đối xứng là: a) ; c)

 

Câu hỏi 7 :

Chọn khẳng định đúng nhất về chiếc đĩa dưới đây:

 • A

  Chiếc bàn có tâm đối xứng

 • B

  Chiếc bàn có trục đối xứng

 • C

  Chiếc bàn vừa có tâm đối xứng và trục đối xứng

 • D

  Chiếc bàn không có tâm đối xứng và trục đối xứng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Quan sát hình vẽ ta thấy: Chiếc đĩa vừa có tâm đối xứng và trục đối xứng

Câu hỏi 8 :

Cho các hình sau đây:

(1) Đoạn thẳng AB

(2) Tam giác đều ABC

(3) Hình tròn tâm O

Trong các hình nói trên, các hình có tâm đối xứng là

 • A

  (1)

 • B

  (1), (2)

 • C

  (1), (3)

 • D

  (1), (2), (3)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

- Tâm đối xứng của đoạn thẳng AB là trung điểm của đoạn thẳng AB.

- Tam giác đều ABC không có tâm đối xứng

- Tâm đối xứng của đường tròn tâm O là điểm O.

Vậy (1) và (3) là hình có tâm đối xứng

Câu hỏi 9 :

Hình nào dưới đây có tâm đối xứng?

 • A

  hình a

 • B

  hình b

 • C

  hình c

 • D

  hình b và hình c

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Hình có tâm đối xứng là hình b.

Câu hỏi 10 :

Trong các hình bên, những hình có tâm đối xứng là

 • A

  Tam giác đều

 • B

  Cánh quạt

 • C

  Trái tim

 • D

  Cánh diều

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Hình có tâm đối xứng là hình cánh quạt (Tâm đối xứng là tâm của đường tròn nhỏ phía trong)

close