Trắc nghiệm Bài 37: Số đo góc Toán 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ

 • A

  \(50^\circ \)    

 • B

  \(40^\circ \)

 • C

  \(60^\circ \)      

 • D

  \(130^\circ \)

Câu 2 :

Cho \(\widehat {xOm} = 45^\circ \) và góc \(xOm\) bằng góc \(yAn\). Khi đó số đo góc \(yAn\) bằng

 • A

  \(50^\circ \)    

 • B

  \(40^\circ \)

 • C

  \(45^\circ \)      

 • D

  \(30^\circ \)

Câu 3 :

Cho các góc sau \(\widehat A = 30^\circ ;\,\widehat B = 60^\circ ;\,\widehat C = 110^\circ ;\widehat D = 90^\circ \). Chọn câu sai.

 • A

  \(\widehat B < \widehat D\) 

 • B

  \(\widehat C < \widehat D\)

 • C

  \(\widehat A < \widehat B\)      

 • D

  \(\widehat B < \widehat C\)

Câu 4 :

Chọn câu sai.

 • A

  Góc vuông là góc có số đo bằng \(90^\circ \)

 • B

  Góc có số đo lớn hơn \(0^\circ \) và nhỏ hơn \(90^\circ \) là góc nhọn

 • C

  Góc tù là góc có số đo lớn hơn \(90^\circ \) và nhỏ hơn \(180^\circ \)

 • D

  Góc có số đo nhỏ hơn \(180^\circ \) là góc tù

Câu 5 :

Chọn phát biểu đúng.

 • A

  Góc có số đo \(120^\circ \) là góc vuông

 • B

  Góc có số đo \(80^\circ \) là góc tù

 • C

  Góc có số đo \(100^\circ \) là góc nhọn

 • D

  Góc có số đo \(150^\circ \) là góc tù      

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ

 • A

  \(50^\circ \)    

 • B

  \(40^\circ \)

 • C

  \(60^\circ \)      

 • D

  \(130^\circ \)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Quan sát số chỉ giá trị ở vòng trong thước đo độ

Lời giải chi tiết :

Góc trên hình có số đo \(50^\circ .\)

Câu 2 :

Cho \(\widehat {xOm} = 45^\circ \) và góc \(xOm\) bằng góc \(yAn\). Khi đó số đo góc \(yAn\) bằng

 • A

  \(50^\circ \)    

 • B

  \(40^\circ \)

 • C

  \(45^\circ \)      

 • D

  \(30^\circ \)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sử dụng: Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau

Lời giải chi tiết :

Vì \(\widehat {xOm} = \widehat {yAn}\) mà \(\widehat {xOm} = 45^\circ \) nên \(\widehat {yAn} = 45^\circ .\)

Câu 3 :

Cho các góc sau \(\widehat A = 30^\circ ;\,\widehat B = 60^\circ ;\,\widehat C = 110^\circ ;\widehat D = 90^\circ \). Chọn câu sai.

 • A

  \(\widehat B < \widehat D\) 

 • B

  \(\widehat C < \widehat D\)

 • C

  \(\widehat A < \widehat B\)      

 • D

  \(\widehat B < \widehat C\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trong hai góc: Góc nào có số đo lớn hơn thì góc đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết :

Ta có

+) \(60^\circ  < 90^\circ \) nên \(\widehat B < \widehat D\) suy ra A đúng.

+) \(110^\circ  > 90^\circ \)  nên  \(\widehat C > \widehat D\)  suy ra B sai

+) \(30^\circ  < 60^\circ \) nên \(\widehat A < \widehat B\) suy ra C đúng.

+) \(60^\circ  < 110^\circ \) nên \(\widehat B < \widehat C\) suy ra D đúng.

Câu 4 :

Chọn câu sai.

 • A

  Góc vuông là góc có số đo bằng \(90^\circ \)

 • B

  Góc có số đo lớn hơn \(0^\circ \) và nhỏ hơn \(90^\circ \) là góc nhọn

 • C

  Góc tù là góc có số đo lớn hơn \(90^\circ \) và nhỏ hơn \(180^\circ \)

 • D

  Góc có số đo nhỏ hơn \(180^\circ \) là góc tù

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta có góc vuông là góc có số đo bằng \(90^\circ \); Góc có số đo lớn hơn \(0^\circ \) và nhỏ hơn \(90^\circ \) là góc nhọn

và góc tù là góc có số đo lớn hơn \(90^\circ \) và nhỏ hơn \(180^\circ \) nên A, B, C đều đúng.

Góc có số đo nhỏ hơn \(180^\circ \) là góc tù là sai vì góc nhọn, góc vuông đều có số đo nhỏ hơn \(180^\circ .\)

Câu 5 :

Chọn phát biểu đúng.

 • A

  Góc có số đo \(120^\circ \) là góc vuông

 • B

  Góc có số đo \(80^\circ \) là góc tù

 • C

  Góc có số đo \(100^\circ \) là góc nhọn

 • D

  Góc có số đo \(150^\circ \) là góc tù      

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ta sử dụng các kiến thức:

Góc vuông là góc có số đo bằng \(90^\circ \);

 Góc có số đo lớn hơn \(0^\circ \) và nhỏ hơn \(90^\circ \) là góc nhọn

Góc tù là góc có số đo lớn hơn \(90^\circ \) và nhỏ hơn \(180^\circ \)

Lời giải chi tiết :

+ Vì \(90^\circ  < 120^\circ  < 180^\circ \)  nên góc có số đo \(120^\circ \) là góc tù, do đó A sai

+ Vì \(0^\circ  < 80^\circ  < 90^\circ \) nên góc có số đo \(80^\circ \) là góc  nhọn, do đó B sai

+ Vì \(90^\circ  < 100^\circ  < 180^\circ \) nên góc có số đo \(100^\circ \) là góc tù, do đó C sai

+ Vì \(90^\circ  < 150^\circ  < 180^\circ \) nên góc có số đo \(150^\circ \) là góc tù, do đó D đúng

close