Trắc nghiệm Bài 21: Hình có trục đối xứng Toán 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Trong những hình dưới đây, những hình có trục đối xứng là:

 • A

  1,2,4

 • B

  1,2,4,6

 • C

  1,2,3,4,6,8

 • D

  1,2,4,5

Câu 2 :

Hình chữ nhật có bao nhiêu trục đối xứng

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 3 :

Hình tam giác đều có mấy trục đối xứng:

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  0

Câu 4 :

Cho hai hình sau, chọn câu đúng:

 • A

  Hình con sao biển có trục đối xứng

 • B

  Hình chiếc lá có trục đối xứng

 • C

  Hình chiếc lá có trục đối xứng

 • D

  Không có hình nào có trục đối xứng

Câu 5 :

Cho hình sau, chọn câu đúng nhất:

 • A

  Hình a) và c) có trục đối xứng

 • B

  Hình c) có trục đối xứng

 • C

  Hình b) và c) có trục đối xứng

 • D

  Cả 3 hình có trục đối xứng

Câu 6 :

Cho các hình sau, có bao nhiêu hình có trục đối xứng

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 7 :

Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng?

 • A

  hình a

 • B

  hình b

 • C

  hình a và hình b

 • D

  không có hình nào

Câu 8 :

Cho các hình và các trục đối xứng của nó như hình dưới đây, hình vẽ có trục đối xứng đúng là:

 • A

  hình a

 • B

  hình d

 • C

  hình a và hình d

 • D

  hình b và hình c

Câu 9 :

Hình nào sau đây có trục đối xứng?

 • A

  hình a

 • B

  hình b

 • C

  hình b và hình c

 • D

  hình a và hình b

Câu 10 :

Hình sau có mấy trục đối xứng:

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong những hình dưới đây, những hình có trục đối xứng là:

 • A

  1,2,4

 • B

  1,2,4,6

 • C

  1,2,3,4,6,8

 • D

  1,2,4,5

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vậy hình 1,2,3,4,6,8 là các hình có trục đối xứng.

Câu 2 :

Hình chữ nhật có bao nhiêu trục đối xứng

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trục đối xứng của hình chữ nhật là đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy.

Lời giải chi tiết :

Vậy hình chữ nhật có 2 trục đối xứng.

Câu 3 :

Hình tam giác đều có mấy trục đối xứng:

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  0

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vậy hình tam giác đều có 3 trục đối xứng.

Câu 4 :

Cho hai hình sau, chọn câu đúng:

 • A

  Hình con sao biển có trục đối xứng

 • B

  Hình chiếc lá có trục đối xứng

 • C

  Hình chiếc lá có trục đối xứng

 • D

  Không có hình nào có trục đối xứng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vậy hình con sao biển có trục đối xứng.

Câu 5 :

Cho hình sau, chọn câu đúng nhất:

 • A

  Hình a) và c) có trục đối xứng

 • B

  Hình c) có trục đối xứng

 • C

  Hình b) và c) có trục đối xứng

 • D

  Cả 3 hình có trục đối xứng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ta có chữ N và Z không có trục đối xứng, chữ O có trục đối xứng.

Vậy hình c) có trục đối xứng.

Câu 6 :

Cho các hình sau, có bao nhiêu hình có trục đối xứng

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

=> Các hình có trục đối xứng là: b, c, d.

Vậy có 3 hình có trục đối xứng.

Câu 7 :

Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng?

 • A

  hình a

 • B

  hình b

 • C

  hình a và hình b

 • D

  không có hình nào

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hình a có trục đối xứng.

Câu 8 :

Cho các hình và các trục đối xứng của nó như hình dưới đây, hình vẽ có trục đối xứng đúng là:

 • A

  hình a

 • B

  hình d

 • C

  hình a và hình d

 • D

  hình b và hình c

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đường nét đứt ở hình a và d là trục đối xứng. Hai đường ở hình b và c còn lại không phải là trục đối xứng của hình

Câu 9 :

Hình nào sau đây có trục đối xứng?

 • A

  hình a

 • B

  hình b

 • C

  hình b và hình c

 • D

  hình a và hình b

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hình a và hình b có trục đối xứng, ví dụ ta có thể vẽ trục đối xứng của chúng như sau:

Câu 10 :

Hình sau có mấy trục đối xứng:

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta vẽ các trục đối xứng của hình như sau:

Vậy hình đã cho có 4 trục đối xứng.

close