Trắc nghiệm Bài 17: Phép nhân số nguyên, phép chia hết, bội và ước của một số nguyên Toán 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Kết quả của phép tính \(\left( { - 125} \right).8\) là:

 • A

  $1000$

 • B

  $ - 1000$

 • C

  $ - 100$

 • D

  $ - 10000$

Câu 2 :

+) Tích ba số nguyên âm là một số nguyên ..(1)..

+) Tích hai số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên …(2)…

Từ thích hợp để điền vào hai chỗ chấm trên lần lượt là:

 • A
  âm, âm
 • B
  dương, âm
 • C
  âm, dương
 • D
  dương, dương
Câu 3 :

Khẳng định nào sau đây đúng:

 • A
  \(( - 2).( - 3).4.( - 5) > 0\)
 • B
  \(( - 2).( - 3).4.( - 5) < 0\)
 • C
  \(( - 2).( - 3).4.( - 5) = 120\)
 • D
  \(( - 2).( - 3).4.( - 5) = 0\)
Câu 4 :

Tính nhanh $\left( { - 5} \right).125.\left( { - 8} \right).20.\left( { - 2} \right)$ ta được kết quả là

 • A

  \( - 200000\)

 • B

  \( - 2000000\)

 • C

  \(200000\)

 • D

  \( - 100000\)

Câu 5 :

Cho $a,b \in Z$ và $b \ne 0.$ Nếu có số nguyên $q$ sao cho $a = bq$  thì

 • A

  \(a\) là ước của \(b\)

 • B

  \(b\) là ước của \(a\)

 • C

  \(a\) là bội của \(b\)

 • D

  Cả B, C đều đúng.

Câu 6 :

Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A

  Ước của một số nguyên âm là các số nguyên âm

 • B

  Ước của một số nguyên dương là một số nguyên dương.

 • C

  Nếu \(a\) là bội của \(b\) thì \( - a\) cũng là bội của \(b\).

 • D

  Nếu \(b\) là ước của \(a\) thì \( - b\) là bội của \(a\).

Câu 7 :

Các số nguyên \(x\) thỏa mãn: \( - 8\) chia hết cho \(x\) là:

 • A

  \( - 1;\, - 2;\, - 4;\, - 8\)

 • B

  \(1;\, - 1;\,2;\, - 2;\,4;\, - 4\)

 • C

  \(1;\,2;\,4;\,8\)

 • D

  \(1;\, - 1;\,2;\, - 2;\,4;\, - 4;\,8;\, - 8\)

Câu 8 :

Tập hợp các ước của $ - 8$ là:

 • A

  \(A = \left\{ {1; - 1;2; - 2;4; - 4;8; - 8} \right\}\)                    

 • B

  \(A = \left\{ {0; \pm 1; \pm 2 \pm 4 \pm 8} \right\}\)                  

 • C

  \(A = \left\{ {1;2;4;8} \right\}\)                                                        

 • D

  \(A = \left\{ {0;1;2;4;8} \right\}\)

Câu 9 :

Các bội của $6$  là:

 • A

  \( - 6;\,\;6;\;\,0;\,\;23;\, - 23\)

 • B

  \(132;\, - 132;\;\,16\)  

 • C

  \( - 1;\,\;1;\,\;6;\, - 6\)  

 • D

  \(0;\;\,6;\, - 6;\;\,12;\, - 12;\,...\)

Câu 10 :

Xét tích của \(100\) số nguyên âm và \(100\) số nguyên dương, khẳng định nào sau đây đúng:

 • A
  Tích bằng \(0\)
 • B

  Tích mang dấu âm

 • C

  Tích mang dấu dương

 • D
  Không kết luận được dấu của tích
Câu 11 :

 Nhiệt độ đầu tuần tại một trạm nghiên cứu ở Nam Cực là \( - 25^\circ C\). Sau 7 ngày nhiệt độ tại đây là \( - 39^\circ C\). Hỏi trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi bao nhiêu độ C?

 • A
  giảm \({2^o}C\)
 • B
  tăng \({2^o}C\)
 • C
  giảm \({14^o}C\)
 • D

  tăng \({14^o}C\)

Câu 12 :

Bạn Hồng đang ngồi trên máy bay, bạn ấy thấy màn hình thông báo nhiệt độ bên ngoài máy bay là \( - 28^\circ C\). Máy bay đang hạ cánh, nhiệt độ bên ngoài trung bình mỗi phút tăng lên \(4^\circ C\). Hỏi sau 10 phút nữa nhiệt độ bên ngoài máy bay là bao nhiêu độ C?

 • A
  \({24^o}C\)
 • B
  \( - {12^o}C\)
 • C
  \( - {24^o}C\)
 • D
  \({12^o}C\)
Câu 13 :

Số các ước nguyên của số nguyên tố \(p\) là:

 • A
  \(1\)
 • B
  \(2\)
 • C
  \(3\)
 • D
  \(4\)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Kết quả của phép tính \(\left( { - 125} \right).8\) là:

 • A

  $1000$

 • B

  $ - 1000$

 • C

  $ - 100$

 • D

  $ - 10000$

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu $\left(  -  \right)$ trước kết quả nhận được.

Lời giải chi tiết :

\(\left( { - 125} \right).8 =  - \left( {125.8} \right) =  - 1000\)

Câu 2 :

+) Tích ba số nguyên âm là một số nguyên ..(1)..

+) Tích hai số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên …(2)…

Từ thích hợp để điền vào hai chỗ chấm trên lần lượt là:

 • A
  âm, âm
 • B
  dương, âm
 • C
  âm, dương
 • D
  dương, dương

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Tích của hai số nguyên trái dấu là số nguyên âm.

- Tính của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương.

Lời giải chi tiết :

Tích ba số nguyên âm là một số nguyên âm.

Tích hai số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên dương

Câu 3 :

Khẳng định nào sau đây đúng:

 • A
  \(( - 2).( - 3).4.( - 5) > 0\)
 • B
  \(( - 2).( - 3).4.( - 5) < 0\)
 • C
  \(( - 2).( - 3).4.( - 5) = 120\)
 • D
  \(( - 2).( - 3).4.( - 5) = 0\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Sử dụng quy tắc: Tích của lẻ các số âm là một số âm

- Sử dụng tính chất: đổi chỗ hai thừa số bất kì trong một tích để tính nhanh.

Lời giải chi tiết :

\(( - 2).( - 3).4.( - 5) = ( - 2).( - 5).( - 3).4 = 10.\left( { - 12} \right) =  - 120 < 0\)

Câu 4 :

Tính nhanh $\left( { - 5} \right).125.\left( { - 8} \right).20.\left( { - 2} \right)$ ta được kết quả là

 • A

  \( - 200000\)

 • B

  \( - 2000000\)

 • C

  \(200000\)

 • D

  \( - 100000\)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhóm các cặp có tích là số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn... để tính nhanh.

Lời giải chi tiết :

$\begin{array}{l}\left( { - 5} \right).125.\left( { - 8} \right).20.\left( { - 2} \right)\\ = \left[ {125.\left( { - 8} \right)} \right].\left[ {\left( { - 5} \right).20} \right].\left( { - 2} \right)\\ =  - \left( {125.8} \right).\left[ { - \left( {5.20} \right)} \right].\left( { - 2} \right)\\ = \left( { - 1000} \right).\left( { - 100} \right).\left( { - 2} \right)\\ = 100000.\left( { - 2} \right) =  - 200000\end{array}$

Câu 5 :

Cho $a,b \in Z$ và $b \ne 0.$ Nếu có số nguyên $q$ sao cho $a = bq$  thì

 • A

  \(a\) là ước của \(b\)

 • B

  \(b\) là ước của \(a\)

 • C

  \(a\) là bội của \(b\)

 • D

  Cả B, C đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Với $a,b \in Z$ và $b \ne 0.$ Nếu có số nguyên $q$ sao cho $a = bq$  thì \(a\) là bội của \(b\) và \(b\) là ước của \(a\)

Câu 6 :

Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A

  Ước của một số nguyên âm là các số nguyên âm

 • B

  Ước của một số nguyên dương là một số nguyên dương.

 • C

  Nếu \(a\) là bội của \(b\) thì \( - a\) cũng là bội của \(b\).

 • D

  Nếu \(b\) là ước của \(a\) thì \( - b\) là bội của \(a\).

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cho \(a,b \in \mathbb{Z}\). Nếu \(a \vdots b\) thì ta nói \(a\)bội của \(b\)\(b\)ước của \(a\).

Lời giải chi tiết :

Ước của một số nguyên âm bao gồm cả số nguyên âm và nguyên dương => A, B sai

Nếu \(b\) là ước của \(a\) thì \( - b\) cũng là ước của \(a\) => D sai

Nếu \(a\) là bội của \(b\) thì \( - a\) cũng là bội của \(b\) => C đúng

Câu 7 :

Các số nguyên \(x\) thỏa mãn: \( - 8\) chia hết cho \(x\) là:

 • A

  \( - 1;\, - 2;\, - 4;\, - 8\)

 • B

  \(1;\, - 1;\,2;\, - 2;\,4;\, - 4\)

 • C

  \(1;\,2;\,4;\,8\)

 • D

  \(1;\, - 1;\,2;\, - 2;\,4;\, - 4;\,8;\, - 8\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

\( - 8\) chia hết cho \(x\) => \(x\) là các ước của \( - 8\)

Lời giải chi tiết :

\( - 8\) chia hết cho \(x\) => \(x\) là các ước của \( - 8\).

Suy ra \(x \in \left\{ {1;\, - 1;\,2;\, - 2;\,4;\, - 4;\,8;\, - 8} \right\}\)

Câu 8 :

Tập hợp các ước của $ - 8$ là:

 • A

  \(A = \left\{ {1; - 1;2; - 2;4; - 4;8; - 8} \right\}\)                    

 • B

  \(A = \left\{ {0; \pm 1; \pm 2 \pm 4 \pm 8} \right\}\)                  

 • C

  \(A = \left\{ {1;2;4;8} \right\}\)                                                        

 • D

  \(A = \left\{ {0;1;2;4;8} \right\}\)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng khái niệm bội và ước của một số nguyên:

Nếu $a,b,x \in Z$ và $a = b.x$ thì $a \vdots b$ và $a$  là một bội của $b;b$ là một ước của $a$

Lời giải chi tiết :

Ta có: \( - 8 =  - 1.8 = 1.\left( { - 8} \right) =  - 2.4 = 2.\left( { - 4} \right)\)

Tập hợp các ước của \( - 8\) là: \(A = \left\{ {1; - 1;2; - 2;4; - 4;8; - 8} \right\}\)

Câu 9 :

Các bội của $6$  là:

 • A

  \( - 6;\,\;6;\;\,0;\,\;23;\, - 23\)

 • B

  \(132;\, - 132;\;\,16\)  

 • C

  \( - 1;\,\;1;\,\;6;\, - 6\)  

 • D

  \(0;\;\,6;\, - 6;\;\,12;\, - 12;\,...\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Sử dụng khái niệm bội và ước của một số nguyên:

Nếu $a,b,x \in Z$ và $a = b.x$ thì $a \vdots b$ và $a$  là một bội của $b;b$ là một ước của $a$

Lời giải chi tiết :

Bội của $6$ là số $0$ và những số nguyên có dạng \(6k\,\left( {k \in {Z^*}} \right)\)

Các bội của $6$ là: \(0;\;\,6;\, - 6;\;\,12;\, - 12;\,...\)

Câu 10 :

Xét tích của \(100\) số nguyên âm và \(100\) số nguyên dương, khẳng định nào sau đây đúng:

 • A
  Tích bằng \(0\)
 • B

  Tích mang dấu âm

 • C

  Tích mang dấu dương

 • D
  Không kết luận được dấu của tích

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tích chẵn các số nguyên âm là một số nguyên dương.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

Tích của \(100\) số nguyên âm mang dấu dương

Tích của 100 số nguyên dương mang dấu dương

=> Tích của \(100\) số nguyên âm và \(100\) số nguyên dương mang dấu dương.

Câu 11 :

 Nhiệt độ đầu tuần tại một trạm nghiên cứu ở Nam Cực là \( - 25^\circ C\). Sau 7 ngày nhiệt độ tại đây là \( - 39^\circ C\). Hỏi trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi bao nhiêu độ C?

 • A
  giảm \({2^o}C\)
 • B
  tăng \({2^o}C\)
 • C
  giảm \({14^o}C\)
 • D

  tăng \({14^o}C\)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tính nhiệt độ thay đổi sau 7 ngày. Nhiệt độ trung bình thay đổi mỗi ngày bằng nhiệt độ thay đổi trong 7 ngày chia cho 7.

Lời giải chi tiết :

Nhiệt độ thay đổi trong 7 ngày là \(\left( { - 39} \right) - \left( { - 25} \right) = - 14\).

Nhiệt độ thay đổi trung bình mỗi ngày là \( - 14:7 = - 2\).

Vậy trung bình mỗi ngày nhiệt độ giảm \(2^\circ C\).

Câu 12 :

Bạn Hồng đang ngồi trên máy bay, bạn ấy thấy màn hình thông báo nhiệt độ bên ngoài máy bay là \( - 28^\circ C\). Máy bay đang hạ cánh, nhiệt độ bên ngoài trung bình mỗi phút tăng lên \(4^\circ C\). Hỏi sau 10 phút nữa nhiệt độ bên ngoài máy bay là bao nhiêu độ C?

 • A
  \({24^o}C\)
 • B
  \( - {12^o}C\)
 • C
  \( - {24^o}C\)
 • D
  \({12^o}C\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhiệt độ bên ngoài máy bay sau 10 phút bằng nhiệt độ ban đầu cộng với nhiệt độ tăng lên trong 10 phút đó.

Lời giải chi tiết :

Nhiệt độ bên ngoài sau 10 phút là \( - 28 + 10.4 = - 28 + 40 = 12^\circ C\)

Câu 13 :

Số các ước nguyên của số nguyên tố \(p\) là:

 • A
  \(1\)
 • B
  \(2\)
 • C
  \(3\)
 • D
  \(4\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước tự nhiên là 1 và chính nó.

Lời giải chi tiết :

Số nguyên tố \(p\) có các ước là: \( - 1;\,1;\,p;\, - p\)

Vậy số nguyên tố \(p\)\(4\) ước nguyên.

close