Trắc nghiệm Bài 16: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc Toán 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Kết quả của phép trừ: \(\left( { - 47} \right) - 53\) là:

 • A
  \(6\)
 • B
  \( - 6\)
 • C
  \(100\)
 • D
  \( - 100\)
Câu 2 :

Tìm \(x\)  biết \(9 + x = 2.\)

 • A

  $7$    

 • B

  $ - 7$

 • C

  $11$

 • D

  $ - 11$

Câu 3 :

Chiếc diều của bạn Nam đang ở độ cao $20m$ so với mặt đất. Sau một lúc độ cao của chiếc diều tăng thêm $3m,$ rồi sau đó lại giảm đi $4m.$ Hỏi chiếc diều cao bao nhiêu mét so với mặt đất sau $2$ lần thay đổi độ cao?

 • A

  $19\,m$                         

 • B

  $9\,m$                            

 • C

  $21\,m$

 • D

  $27\,m$

Câu 4 :

Tổng \(\left( { - 43567 - 123} \right) + 43567\)  bằng:

 • A

  \( - 123\)

 • B

  \( - 124\)

 • C

  \( - 125\)

 • D

  \(87011\)

Câu 5 :

Bỏ ngoặc rồi tính $5-\left( {4-7 + 12} \right) + \left( {4-7 + 12} \right)$ ta được

 • A

  \( - 13\) 

 • B

  \(5\)

 • C

  \( - 23\)

 • D

  \(23\)

Câu 6 :

Biểu thức \(a - \left( {b + c - d} \right) + \left( { - d} \right) - a\) sau khi bỏ ngoặc là

 • A

  \( - b - c\)

 • B

  \( - b - c - d\) 

 • C

  \( - b - c + 2d\)

 • D

  \( - b - c - 2d\)

Câu 7 :

Chọn câu trả lời đúng nhất. Giá trị của \(P = 2001-\left( {53 + 1579} \right)-\left( { - 53} \right)\) là

 • A

  là số nguyên âm

 • B

  là số nguyên dương

 • C

  là số nhỏ hơn \( - 2\)

 • D

  là số nhỏ hơn \(100\)

Câu 8 :

Tính \(125 - 200\)

 • A

  $ - 75$                         

 • B

  $75$

 • C

  $ - 85$

 • D

  $85$

Câu 9 :

Chọn câu sai.

 • A

  $112 - 908 =  - 786$

 • B

  $76 - 98 <  - 5$

 • C

  $98 - 1116 < 103 - 256$

 • D

  $56 - 90 > 347 - 674$

Câu 10 :

Kết quả của phép tính \(23 - 17\)  là

 • A

  $ - 40$

 • B

  $ - 6$

 • C

  $40$

 • D

  $6$

Câu 11 :

Chọn câu đúng

 • A

  $170 - 228 = 58$

 • B

  $228 - 892 < 0$

 • C

  $782 - 783 > 0$   

 • D

  $675 - 908 >  - 3$

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Kết quả của phép trừ: \(\left( { - 47} \right) - 53\) là:

 • A
  \(6\)
 • B
  \( - 6\)
 • C
  \(100\)
 • D
  \( - 100\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Muốn trừ số nguyên \(a\) cho số nguyên \(b\), ta cộng \(a\) với số đối của b:

\(a - b = a + \left( { - b} \right)\)

Lời giải chi tiết :

\(\left( { - 47} \right) - 53 = - 47 + \left( { - 53} \right) = - \left( {47 + 53} \right) = - 100.\)

Câu 2 :

Tìm \(x\)  biết \(9 + x = 2.\)

 • A

  $7$    

 • B

  $ - 7$

 • C

  $11$

 • D

  $ - 11$

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Muốn tìm số hạng chưa biết trong một tổng, ta thực hiện:
Số hạng chưa biết $ = $  Tổng $ - $  Số hạng đã biết

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}9 + x = 2\\x = 2 - 9\\x =  - 7\end{array}\)

Câu 3 :

Chiếc diều của bạn Nam đang ở độ cao $20m$ so với mặt đất. Sau một lúc độ cao của chiếc diều tăng thêm $3m,$ rồi sau đó lại giảm đi $4m.$ Hỏi chiếc diều cao bao nhiêu mét so với mặt đất sau $2$ lần thay đổi độ cao?

 • A

  $19\,m$                         

 • B

  $9\,m$                            

 • C

  $21\,m$

 • D

  $27\,m$

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tìm độ cao của chiếc diều so với mặt đất với chú ý:

+ Tăng thêm $3m$ tức là $ + 3\,m$
+ Giảm đi $4m$ tức là: \( - 4\,m\)

Lời giải chi tiết :

Độ cao của chiếc diều so với mặt đất sau $2$ lần thay đổi là:

$20 + 3 - 4 = 19\left( m \right)$

Câu 4 :

Tổng \(\left( { - 43567 - 123} \right) + 43567\)  bằng:

 • A

  \( - 123\)

 • B

  \( - 124\)

 • C

  \( - 125\)

 • D

  \(87011\)

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}\left( { - 43567 - 123} \right) + 43567\\ =  - 43567 - 123 + 43567\\ = \left[ {\left( { - 43567} \right) + 43567} \right] + \left( { - 123} \right)\\ = 0 + \left( { - 123} \right)\\ =  - 123\end{array}\)

Câu 5 :

Bỏ ngoặc rồi tính $5-\left( {4-7 + 12} \right) + \left( {4-7 + 12} \right)$ ta được

 • A

  \( - 13\) 

 • B

  \(5\)

 • C

  \( - 23\)

 • D

  \(23\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Quy tắc bỏ dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu $'' - ''$ đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \('' + ''\) chuyển thành dấu \('' - ''\) và dấu \('' - ''\) chuyển thành dấu \('' + ''\).

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \('' + ''\) đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn được giữ nguyên.

Lời giải chi tiết :

$\begin{array}{l}5-\left( {4-7 + 12} \right) + \left( {4-7 + 12} \right)\\ = 5 - 4 + 7 - 12 + 4 - 7 + 12\\ = 5 - 4 + 4 + 7 - 7 - 12 + 12\\ = 5 - \left( {4 - 4} \right) + \left( {7 - 7} \right) - \left( {12 - 12} \right)\\ = 5 - 0 + 0 - 0\\ = 5\end{array}$

Câu 6 :

Biểu thức \(a - \left( {b + c - d} \right) + \left( { - d} \right) - a\) sau khi bỏ ngoặc là

 • A

  \( - b - c\)

 • B

  \( - b - c - d\) 

 • C

  \( - b - c + 2d\)

 • D

  \( - b - c - 2d\)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu $'' - ''$ đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \('' + ''\) chuyển thành dấu \('' - ''\) và dấu \('' - ''\) chuyển thành dấu \('' + ''\).

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \('' + ''\) đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn được giữ nguyên.

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}a - \left( {b + c - d} \right) + \left( { - d} \right) - a\\ = a - b - c + d - d - a\\ = \left( {a - a} \right) - b - c + \left( {d - d} \right)\\ = 0 - b - c + 0\\ =  - b - c\end{array}\)

Câu 7 :

Chọn câu trả lời đúng nhất. Giá trị của \(P = 2001-\left( {53 + 1579} \right)-\left( { - 53} \right)\) là

 • A

  là số nguyên âm

 • B

  là số nguyên dương

 • C

  là số nhỏ hơn \( - 2\)

 • D

  là số nhỏ hơn \(100\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tính giá trị của \(P\) và kết luận.

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}P = 2001-\left( {53 + 1579} \right)-\left( { - 53} \right)\\ = 2001 - 53 - 1579 + 53\\ = \left( {2001 - 1579} \right) - \left( {53 - 53} \right)\\ = 422 - 0\\ = 422\end{array}\)

Do đó \(P\) là một số nguyên dương.

Ngoài ra \(P > 100\) nên các đấp án A, C, D đều sai.

Câu 8 :

Tính \(125 - 200\)

 • A

  $ - 75$                         

 • B

  $75$

 • C

  $ - 85$

 • D

  $85$

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Muốn trừ số nguyên $a$  cho số nguyên $b,$  ta cộng $a$  với số đối của $b:$
$a - b = a + \left( { - b} \right)$

Lời giải chi tiết :

\(125 - 200 = 125 + \left( { - 200} \right)\)\( =  - \left( {200 - 125} \right) =  - 75\)

Câu 9 :

Chọn câu sai.

 • A

  $112 - 908 =  - 786$

 • B

  $76 - 98 <  - 5$

 • C

  $98 - 1116 < 103 - 256$

 • D

  $56 - 90 > 347 - 674$

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thực hiện các phép tính ở mỗi đáp án, so sánh và kết luận đáp án đúng.

Chú ý:

+ Muốn trừ số nguyên $a$ cho số nguyên $b,$  ta cộng $a$ với số đối của $b.$

$a-b = a + \left( { - b} \right)$.

Lời giải chi tiết :

Đáp án A: $112 - 908 = 112 + \left( { - 908} \right) =  - \left( {908 - 112} \right) =  - 796$ nên A sai.

Đáp án B: $76 - 98 = 76 + \left( { - 98} \right) =  - \left( {98 - 76} \right) =  - 22 <  - 5$ nên B đúng.

Đáp án C: $98 - 1116 = 98 + \left( { - 1116} \right) =  - \left( {1116 - 98} \right) =  - 1018$

$103 - 256 = 103 + \left( { - 256} \right) =  - \left( {256 - 103} \right) =  - 153$

Vì \( - 1018 <  - 153\) nên C đúng.

Đáp án D: $56 - 90 = 56 + \left( { - 90} \right) =  - \left( {90 - 56} \right) =  - 34$

$347 - 674 = 347 + \left( { - 674} \right) =  - \left( {674 - 347} \right) =  - 327$

Vì \( - 34 >  - 327\) nên D đúng.

Câu 10 :

Kết quả của phép tính \(23 - 17\)  là

 • A

  $ - 40$

 • B

  $ - 6$

 • C

  $40$

 • D

  $6$

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Muốn trừ số nguyên $a$  cho số nguyên $b,$  ta cộng $a$  với số đối của $b:$
$a - b = a + \left( { - b} \right)$

Lời giải chi tiết :

\(23 - 17 = 23 + \left( { - 17} \right) = 6\)

Câu 11 :

Chọn câu đúng

 • A

  $170 - 228 = 58$

 • B

  $228 - 892 < 0$

 • C

  $782 - 783 > 0$   

 • D

  $675 - 908 >  - 3$

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Thực hiện các phép tính và kết luận đáp án đúng, sử dụng quy tắc trừ hai số nguyên:

Muốn trừ số nguyên $a$  cho số nguyên $b,$  ta cộng $a$  với số đối của $b:$
$a - b = a + \left( { - b} \right)$

Lời giải chi tiết :

Đáp án A: $170 - 228 = 170 + \left( { - 228} \right)$\( =  - \left( {228 - 170} \right) =  - 58 \ne 58\) nên A sai.

Đáp án B: $228 - 892 = 228 + \left( { - 892} \right)$\( =  - \left( {892 - 228} \right) =  - 664 < 0\) nên B đúng.

Đáp án C: $782 - 783 = 782 + \left( { - 783} \right)$$ =  - \left( {783 - 782} \right) =  - 1 < 0$ nên C sai.

Đáp án D: $675 - 908 = 675 + \left( { - 908} \right)$$ =  - \left( {908 - 675} \right) =  - 233 <  - 3$ nên D sai.

close