Trắc nghiệm Các dạng toán về tập hợp các số nguyên Toán 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Điểm cách \( - 1\) ba đơn vị theo chiều âm là

 • A

  $3$                         

 • B

  $ - 3$

 • C

  $ - 4$

 • D

  $4$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Sử dụng trục số để tìm đáp án

+ Trên trục số: Điểm \(0\) được gọi là điểm gốc của trục số. Chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương (thường được đánh dấu bằng mũi tên), chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm của trục số.

Lời giải chi tiết :

Điểm cách $ - 1$  ba đơn vị theo chiều âm là điểm nằm phía bên trái điểm $ - 1$  và cách điểm $ - 1$  ba đơn vị.

Điểm nằm bên trái điểm $ - 1$  và cách điểm $ - 1$  ba đơn vị là điểm $ - 4$
Nên điểm cách $ - 1$  ba đơn vị theo chiều âm là $ - 4.$     

Câu hỏi 2 :

Điểm \(6\) cách điểm \(2\) bao nhiêu đơn vị?

 • A

  $3$

 • B

  $5$

 • C

  $2$

 • D

  $4$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

- Sử dụng kiến thức về trục số để xác định khoảng cách từ điểm \(6\) đến điểm \(2\).

Lời giải chi tiết :

Điểm \(6\) cách điểm \(2\) là bốn đơn vị

Câu hỏi 3 :

Cho \(C = \left\{ { - 3; - 2;0;1;6;10} \right\}\). Viết tập hợp \(D\) gồm các phần tử thuộc \(C\) và là số nguyên âm.

 • A

  \(D = \left\{ { - 3; - 2;0} \right\}.\)

 • B

  \(D = \left\{ { - 3; - 2} \right\}.\)  

 • C

  \(D = \left\{ {0;1;6;10} \right\}.\)                          

 • D

  \(D = \left\{ { - 3; - 2;6;10;1} \right\}.\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Chọn ra các số nguyên âm trong các phần tử thuộc tập hợp \(C.\)

- Viết tập hợp \(D\) gồm các phần tử là các số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Ta có \(C = \left\{ { - 3; - 2;0;1;6;10} \right\}\) có các số nguyên âm là \( - 3; - 2\). Nên tập hợp \(D = \left\{ { - 3; - 2} \right\}.\)

Câu hỏi 4 :

Những điểm cách điểm \(0\) ba đơn vị là

 • A

  $3$ và \( - 3\)

 • B

  $2$ và \( - 2\)  

 • C

  $2$ và \( - 3\)

 • D

  $3$ và \( - 2\)  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Những điểm cách điểm $0$ ba đơn vị là điểm nằm bên phải điểm $0$  và cách điểm $0$  ba đơn vị, điểm nằm bên trái điểm $0$  và cách điểm $0$ ba đơn vị.

Lời giải chi tiết :

Điểm nằm bên phải điểm $0$ và cách điểm $0$ ba đơn vị là: $3$
Điểm nằm bên trái điểm $0$ và cách điểm $0$ ba đơn vị là: $ - 3$.

Câu hỏi 5 :

Những điểm cách  điểm 3 năm đơn vị là:

 • A

  $7$ và \( - 1\)

 • B

  $6$ và \( - 2\)

 • C

  $2$ và \( - 2\)

 • D

  $8$ và \( - 2\)  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Những điểm cách điểm $3$  năm đơn vị là điểm nằm bên phải điểm $3$ và cách điểm $3$ năm đơn vị, điểm nằm bên trái điểm $3$ và cách điểm $3$ năm đơn vị.

Lời giải chi tiết :

Điểm nằm bên phải điểm $3$ và cách điểm $3$ năm đơn vị là: $8$
Điểm nằm bên trái điểm $3$ và cách điểm $3$ năm đơn vị là: $ - 2$

Câu hỏi 6 :

Có bao nhiêu  số nguyên nằm giữa \( - 3\) và \(4\) là:

 • A

  $3$                         

 • B

  $5$                            

 • C

  $6$

 • D

  $7$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Các số nằm giữa $ - 3$ và $4$ là các số nằm bên phải $ - 3$ và bên trái của $4$ trên trục số.

Lời giải chi tiết :

Các số nằm giữa $ - 3$ và $4$ là: \( - 2; - 1;0;1;2;3.\)

Vậy có \(6\) số thỏa mãn điều kiện đề bài.

Câu hỏi 7 :

Trên trục số điểm A cách gốc $4$ đơn vị về phía bên trái, điểm B cách gốc $1$ đơn vị về phía bên phải. Hỏi điểm A cách điểm B bao nhiêu đơn vị?

 • A

  $3$

 • B

  $5$

 • C

  $2$

 • D

  $4$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Dựa vào trục số để xác định.
Lưu ý: Gốc trên trục tọa độ là điểm $0.$

Lời giải chi tiết :

Quan sát trục số ta thấy:
Điểm cách gốc $4$ đơn vị vế phía bên trái là điểm $ - 4,$ nên điểm A biểu diễn số: $ - 4$
Điểm cách gốc $1$ đơn vị về phía bên phải là: $1$, nên điểm B biểu diễn số $1.$

Điểm $ - 4$ cách điểm $1$  là năm đơn vị.

Vậy điểm A cách điểm B là $5$ đơn vị.

Câu hỏi 8 :

Số cách số \( - 2\) sáu đơn vị theo chiều dương là?

 • A

  $6$

 • B

  $ - 8$                            

 • C

  $4$                          

 • D

  $5$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Điểm nằm cách điểm A theo chiều dương tức là điểm đó nằm bên tay phải điểm A
Điểm nằm cách điểm A theo chiều âm tức là điểm đó nằm bên trái điểm A

Lời giải chi tiết :

Ta đếm về bên phải số $ - 2$  sáu đơn vị được số $4$ ( hay $ + 4$ )
Vậy số cách số $ - 2$ sáu đơn vị theo chiều dương là: $4$ ( hay $ + 4$)

Câu hỏi 9 :

Một tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển 120 m. Số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu so với mực nước biển là:

 • A
  \(120\,\,m\)
 • B
  \( - 120\,\,m\)
 • C
  \( + \,120\,m\)
 • D
  \(120\, - \,m\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Số nguyên âm biểu thị vị trí dưới mực nước biển \(a\,\,\left( m \right)\) là: \( - a\,\,\left( m \right)\).

Lời giải chi tiết :

Số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu so với mực nước biển là: \( - 120\,\,m\).

Câu hỏi 10 :

Số nguyên âm biểu thị ông Hai nợ ngân hàng \(5\,000\,\,000\) đồng là:

 • A
  \(5\,000\,000\) đồng
 • B
  \(5\,\,000\,\,000\,\, - \) đồng
 • C
  \( - \,5\,\,000\,\,000\) đồng
 • D
  \( + \,5\,000\,\,000\) đồng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Số nguyên âm biểu thị số tiền nợ (lỗ) \(a\,\,\)đồng là: \( - a\,\,\) đồng.

Lời giải chi tiết :

Do ông Hai nợ ngân hàng \(5\,000\,\,000\) đồng nên ta có thể nói ông Hai có \( - \,5\,\,000\,\,000\) đồng.

Câu hỏi 11 :

Số nguyên âm biểu thị năm sự kiện: Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm \(776\) trước công nguyên là:

 • A
  \(776\)
 • B
  \( - 776\)
 • C
  \( + 776\)
 • D
  \( - 767\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Số nguyên âm biểu thị năm \(a\) trước công nguyên là: \( - a\).

Lời giải chi tiết :

Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm \(776\) trước công nguyên tức là nó diễn ra vào năm \( - 776\)

Câu hỏi 12 :

Trong các số: \( - 2;\, - \dfrac{4}{3};\,4;\,0,5;\, - 100;\,1\dfrac{2}{7}\) có bao nhiêu số là số nguyên.

 • A
  \(1\)
 • B
  \(2\)
 • C
  \(3\)
 • D
  \(4\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Tập hợp số gồm các số nguyên âm, số \(0\) và các số nguyên dương được gọi là tập hợp số nguyên.

Lời giải chi tiết :

Các số là số nguyên là: \( - 2;\,\,4;\, - 100\).

Vậy có \(3\) số là số nguyên.

Câu hỏi 13 :

Cách viết nào sau đây là đúng:

 • A
  \( - 2 \in \mathbb{N}\)
 • B
  \(1,5 \in \mathbb{Z}\)
 • C
  \( - 31 \in \mathbb{Z}\)
 • D
  \(1\dfrac{1}{2} \in \mathbb{Z}\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

\(\begin{array}{l}\mathbb{N} = \left\{ {0;\,\,1;\,\,2;\,\,3;\,...} \right\}\\\mathbb{Z} = \left\{ {...;\, - 2;\, - 1;\,0;\,\,1;\,\,2;...} \right\}\end{array}\)

Lời giải chi tiết :

\( - 2\) không là số tự nhiên => A sai.

\(1,5\)\(1\dfrac{1}{2}\) không là số nguyên => B, D sai.

\( - 31\) là số nguyên => C đúng.

Câu hỏi 14 :
Các điểm E và F ở hình sau đây biểu diễn các số nguyên nào?

 

 • A
  \( - 3\) và \( - 5\)
 • B
  \( - 3\) và \( - 2\)
 • C
  \(1\) và \(2\)
 • D
  \( - 5\) và \( - 6\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :
Đếm khoảng cách từ điểm \(E;\,\,F\) đến điểm \(0\), thêm dấu “-” vào số vừa tìm được.
Lời giải chi tiết :
Các điểm E và F ở hình đã cho biểu diễn các số: \( - 3\) và \( - 2\).
Câu hỏi 15 :

Cho trục số:

Điểm \( - 4\) cách điểm \(3\) bao nhiêu đơn vị?

 • A
  \(4\)
 • B
  \( - 7\)
 • C
  \(7\)
 • D
  \(6\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đếm xem điểm \( - 4\) cách điểm \(3\) bao nhiêu khoảng, mỗi khoảng là 1 đơn vị.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy điểm \( - 4\) cách điểm \(3\) bảy đơn vị.

Câu hỏi 16 :
Nhiệt kế chỉ bao nhiêu độ trong hình dưới đây?

 

 • A
  \({8^o}C\)
 • B
  \( - {3^o}C\)
 • C
  \({3^o}C\)
 • D
  \({6^o}C\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Hai vạch liên tiếp của nhiệt kế cách nhau 1 đơn vị.

Coi nhiệt kế như trục số thẳng đứng, chiều dương từ dưới lên trên.

Lời giải chi tiết :
Quan sát hình ta thấy vạch đỏ ở điểm \( - 3\), vậy nhiệt kế chỉ \( - {3^o}C\).
close