Trắc nghiệm Bài 14: Thứ tự trong tập hợp số nguyên Toán 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Chọn câu đúng.

 • A

  $2 > 3$  

 • B

  $3 <  - 2$

 • C

  $0 <  - 3$

 • D

  $ - 4 <  - 3$

Câu 2 :

Số liền sau của số $ - 5$  là số

 • A

  $4$                         

 • B

  $ - 6$                            

 • C

  $ - 4$                          

 • D

  $ - 5$

Câu 3 :

Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần: $ - 4;3; - 6; - 7;14;0$

 • A

  $ - 7; - 6; - 4;0;3;14$   

 • B

  $ - 4; - 6; - 7;0;3;14$

 • C

  $14;3;0; - 4; - 6; - 7$   

 • D

  $ - 6; - 7; - 4;0;3;14$

Câu 4 :

Số nguyên âm lớn nhất có $6$ chữ số là

 • A

  $ - 1000000$    

 • B

  $ - 10000$  

 • C

  $ - 100000$ 

 • D

  $100000$

Câu 5 : Số đối của -78 là:
 • A
  \(87\)
 • B
  \( - 87\)
 • C
  \( - 78\)
 • D
  \(78\)
Câu 6 : Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
 • A
  Số đối của một số nguyên dương là một số nguyên âm.
 • B
  Số \(0\) không có số đối.
 • C
  Số đối của mọi số nguyên dương đều là số nguyên dương.
 • D
  Số đối của mọi số nguyên âm đều là số nguyên âm.
Câu 7 : Nếu \(a < b\) và \(b < c\) thì:
 • A
  \(a > c\)
 • B
  \(a < c\)
 • C
  \(a = c\)
 • D
  \(a \ge c\)
Câu 8 : Nếu \(a\) là số nguyên dương thì:
 • A
  \(a \ge 0\)
 • B
  \(a > 0\)
 • C
  \(a < 0\)
 • D
  \(a \le 0\)
Câu 9 : Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: \( - 2021;\,\,4;\,0;\, - 10;\, - 1\)
 • A
  \( - 2021;\,\, - 10;\,\,4;\,0;\, - 1\)
 • B
  \( - 2021;\,\, - 10;\,\, - 1;\,\,0;\,\,4\)
 • C
  \( - 2021;\,\, - 10;\,\,0;\,\, - 1;\,\,4\)
 • D
  \(4;\,0;\, - 1;\, - 10;\, - 2021\)
Câu 10 : Nhiệt độ \(\left( {^\circ C} \right)\) mùa đông tại các địa điểm sau đây của nước Mĩ: Hawaii (Ha-oai) \(12^\circ C\); Montana (Môn-ta-na) \( - 2^\circ C\); Alaska (A-la-xca) \( - 51^\circ C\); New York (Niu- Oóc) \( - 15^\circ C\); Florida (Phlo-ri-đa)\(8^\circ C\). Sắp xếp các thành phố theo thứ tự từ thấp đến cao về nhiệt độ?
 • A
  Hawaii, Montana, New York, Alaska, Florida.
 • B
  Alaska, New York, Montana, Florida, Hawaii.
 • C
  Alaska, New York, Florida, Hawaii, Montana.
 • D
  Hawaii, Florida, Montana, New York, Alaska.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn câu đúng.

 • A

  $2 > 3$  

 • B

  $3 <  - 2$

 • C

  $0 <  - 3$

 • D

  $ - 4 <  - 3$

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Khi biểu diễn trên trục số ( nằm ngang ), điểm $a$ nằm bên trái điểm $b$ thì số nguyên $a$ nhỏ hơn số nguyên $b,$  ngược lại nếu điểm $a$  nằm bên phải điểm $b$ thì số nguyên $a$ lớn hơn số nguyên $b.$

Lời giải chi tiết :

Điểm $2$ nằm bên trái điểm $3$ nên $2 < 3.$ Do đó A sai.   

Điểm $3$ nằm bên phải điểm $ - 2$ nên $3 >  - 2.$ Do đó B sai

Điểm $0$ nằm bên trái điểm $ - 3$ nên $0 >  - 3.$ Do đó C sai

Điểm $ - 4$ nằm bên trái điểm $ - 3$ nên $ - 4 <  - 3.$ Do đó D đúng

Câu 2 :

Số liền sau của số $ - 5$  là số

 • A

  $4$                         

 • B

  $ - 6$                            

 • C

  $ - 4$                          

 • D

  $ - 5$

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Số nguyên $b$ gọi là số liền sau của số nguyên $a$ nếu $a < b$ và không có số nguyên nào nằm giữa $a$  và $b$ ( lớn hơn $a$ và nhỏ hơn $b$).

Lời giải chi tiết :

Ta thấy: $ - 5 <  - 4$ và không có số nguyên nào nằm giữa $ - 5$ và $ - 4$
Nên số liền sau của số $ - 5$  là số $ - 4.$

Câu 3 :

Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần: $ - 4;3; - 6; - 7;14;0$

 • A

  $ - 7; - 6; - 4;0;3;14$   

 • B

  $ - 4; - 6; - 7;0;3;14$

 • C

  $14;3;0; - 4; - 6; - 7$   

 • D

  $ - 6; - 7; - 4;0;3;14$

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Khi biểu diễn trên trục số nếu điểm $a$ nằm bên trái điểm $b$ thì $a$ nhỏ hơn $b$

+ Lưu ý rằng:

- Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương

- Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số 0 và số nguyên dương luôn lớn hơn số 0.

- So sánh hai số nguyên dương giống như so sánh hai số tự nhiên

- So sánh hai số nguyên âm: Số nguyên âm nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số nguyên âm đó nhỏ hơn.

Lời giải chi tiết :

Ta có các số nguyên âm là $-6;-7;-4$

Các số nguyên dương là $3;14$

Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần là: $ - 7; - 6; - 4;0;3;14$                                                                 

Câu 4 :

Số nguyên âm lớn nhất có $6$ chữ số là

 • A

  $ - 1000000$    

 • B

  $ - 10000$  

 • C

  $ - 100000$ 

 • D

  $100000$

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Số nguyên âm lớn nhất có $6$  chữ số là số đối của số nguyên dương nhỏ nhất có $6$  chữ số.

Lời giải chi tiết :

Số nguyên dương nhỏ nhất có $6$ chữ số là: $100000$
Nên số nguyên âm lớn nhất có $6$ chữ số là: $ - 100000$

Câu 5 : Số đối của -78 là:
 • A
  \(87\)
 • B
  \( - 87\)
 • C
  \( - 78\)
 • D
  \(78\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Số đối của số \( - a\) là \(a\).
Lời giải chi tiết :
Số đối của \( - 78\) là \(78\).
Câu 6 : Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
 • A
  Số đối của một số nguyên dương là một số nguyên âm.
 • B
  Số \(0\) không có số đối.
 • C
  Số đối của mọi số nguyên dương đều là số nguyên dương.
 • D
  Số đối của mọi số nguyên âm đều là số nguyên âm.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Số đối của số \(a\) là \( - a\).
Lời giải chi tiết :

- Số đối của một số nguyên dương là một số nguyên âm => C sai, A đúng

- Số đối của một số nguyên âm là một số nguyên dương => D sai.

- Số đối của \(0\) là \(0\) => B sai.

Câu 7 : Nếu \(a < b\) và \(b < c\) thì:
 • A
  \(a > c\)
 • B
  \(a < c\)
 • C
  \(a = c\)
 • D
  \(a \ge c\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Suy luận từ giả thiết đề bài.
Lời giải chi tiết :
Nếu \(a < b\) và \(b < c\) thì \(a < c\).
Câu 8 : Nếu \(a\) là số nguyên dương thì:
 • A
  \(a \ge 0\)
 • B
  \(a > 0\)
 • C
  \(a < 0\)
 • D
  \(a \le 0\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Số nguyên dương là các số tự nhiên khác \(0\).
Lời giải chi tiết :
Nếu \(a\) là số nguyên dương thì: \(a > 0\).
Câu 9 : Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: \( - 2021;\,\,4;\,0;\, - 10;\, - 1\)
 • A
  \( - 2021;\,\, - 10;\,\,4;\,0;\, - 1\)
 • B
  \( - 2021;\,\, - 10;\,\, - 1;\,\,0;\,\,4\)
 • C
  \( - 2021;\,\, - 10;\,\,0;\,\, - 1;\,\,4\)
 • D
  \(4;\,0;\, - 1;\, - 10;\, - 2021\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- So sánh các số

- Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần tức là số nào nhỏ hơn ta viết trước, số lớn hơn ta viết sau.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \( - 2021 < \, - 10 < \, - 1 < \,\,0 < \,\,4\).

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: \( - 2021;\,\, - 10;\,\, - 1;\,\,0;\,\,4\)

Câu 10 : Nhiệt độ \(\left( {^\circ C} \right)\) mùa đông tại các địa điểm sau đây của nước Mĩ: Hawaii (Ha-oai) \(12^\circ C\); Montana (Môn-ta-na) \( - 2^\circ C\); Alaska (A-la-xca) \( - 51^\circ C\); New York (Niu- Oóc) \( - 15^\circ C\); Florida (Phlo-ri-đa)\(8^\circ C\). Sắp xếp các thành phố theo thứ tự từ thấp đến cao về nhiệt độ?
 • A
  Hawaii, Montana, New York, Alaska, Florida.
 • B
  Alaska, New York, Montana, Florida, Hawaii.
 • C
  Alaska, New York, Florida, Hawaii, Montana.
 • D
  Hawaii, Florida, Montana, New York, Alaska.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Lập bảng nhiệt độ.

Sắp xếp nhiệt độ từ thấp đến cao.

Sắp xếp nhiệt độ âm trước đến nhiệt độ dương.

Sắp xếp tên các thành phố.

Lời giải chi tiết :

\(51 > 15 > 2 \Rightarrow  - 51 <  - 15 <  - 2\)

Sắp xếp nhiệt độ theo thứ tự từ thấp đến cao: \( - 51^\circ C; - 15^\circ C; - 2^\circ C;8^\circ C;12^\circ C\)

Sắp xếp các thành phố theo thứ tự từ thấp đến cao về nhiệt độ:

Alaska, New York, Montana, Florida, Hawaii.

close