Tiếng Anh 12 Unit 8 Writing

A problem-solving report on protecting tigers 1. Work in pairs. Read the solutions and write the threats. 2. Read the announcement and write a problem-solving report. Use the ideas in 1 and the outline below to help you.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

A problem-solving report on protecting tigers

(Báo cáo giải quyết vấn đề bảo vệ hổ)

1. Work in pairs. Read the solutions and write the threats.

(Làm việc theo cặp. Đọc các giải pháp và viết các mối đe dọa.)

Threats

Solutions

1. _____

-  Stopping deforestation

-  Restoring degraded habitats

- Rebuilding or replacing habitats that have been lost

2. _____

Introducing stricter laws and harsher punishments to stop poachers from killing and selling tiger parts

3. _____

-  Educating people about the importance of tiger conservation

- Reducing demand for tiger parts

Lời giải chi tiết:

Threats

(Các mối đe dọa)

Solutions

(Giải pháp)

1. Habitat loss

(Mất môi trường sống)

- Stopping deforestation

(Chấm dứt nạn phá rừng)

- Restoring degraded habitats

(Khôi phục môi trường sống bị suy thoái)

- Rebuilding or replacing habitats that have been lost

(Xây dựng lại hoặc thay thế môi trường sống đã bị mất)

2. Poaching

(Săn bắt trộm)

Introducing stricter laws and harsher punishments to stop poachers from killing and selling tiger parts

(Ban hành luật chặt chẽ hơn và hình phạt khắc nghiệt hơn để ngăn chặn những kẻ săn bắt giết và bán các bộ phận của hổ)

3. Demand for tiger parts

(Nhu cầu về các bộ phận của hổ)

- Educating people about the importance of tiger conservation

(Giáo dục người dân về tầm quan trọng của việc bảo tồn hổ)

- Reducing demand for tiger parts

(Giảm nhu cầu về các bộ phận của hổ)

Bài 2

2. Read the announcement and write a problem-solving report. Use the ideas in 1 and the outline below to help you.

(Đọc thông báo và viết báo cáo giải quyết vấn đề. Sử dụng những ý tưởng ở phần 1 và dàn ý dưới đây để giúp bạn.)

The tiger is one of the most endangered animals in the world. The Wildlife Magazine is holding a writing competition to raise people's awareness about conserving tigers. Write a report (180-200 words) describing the threats facing tigers and suggesting possible solutions.

(Hổ là một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới. Tạp chí Động vật hoang dã đang tổ chức một cuộc thi viết nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về việc bảo tồn loài hổ. Viết một báo cáo (180-200 từ) mô tả các mối đe dọa mà loài hổ phải đối mặt và đề xuất các giải pháp khả thi.)

To: ...

From: ...

Subject: ...

Date: ...

Introduction (Mở bài)

· This report describes the threats ... and suggests some solutions to the problem.

(Báo cáo này mô tả các mối đe dọa ... và đề xuất một số giải pháp cho vấn đề.)

Threats (Các mối đe dọa)

· Research has shown that ...

(Nghiên cứu đã chỉ ra rằng...)

· Another serious threat is ...

(Một mối đe dọa nghiêm trọng khác là ...)

Solutions (Các giải pháp)

· One solution is ...

(Một giải pháp là...)

· Second, it is important to ...

(Thứ hai, điều quan trọng là ...)

· In addition, we should ...

(Ngoài ra, chúng ta nên...)

Conclusion (Kết bài)

· In conclusion, there are ...

(Tóm lại, có ...)

· Therefore, we recommend ...

(Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị...)

Lời giải chi tiết:

To: Wildlife Magazine Competition Committee

From: Kathy

Subject: Threats to tigers and proposed solutions

Date: 2024-03-06

Introduction

This report describes the critical threats facing tigers in the wild and suggests solutions to ensure their survival.

Threats

Research has shown that habitat loss due to deforestation is a major threat to tigers. As their natural habitats shrink, tigers lose access to the food and shelter they need to survive. Another serious threat is poaching, driven by the illegal wildlife trade. Tiger parts are mistakenly believed to have medicinal value, leading to their targeted killing.

Solutions

One solution is to implement stricter forest protection laws. This will help prevent deforestation and ensure healthy habitats for tigers to thrive. Second, it is important to increase anti-poaching efforts by strengthening law enforcement and imposing harsher penalties for poaching offenses. In addition, we should focus on raising public awareness about the importance of tiger conservation. Educational campaigns can encourage people to participate in protecting these magnificent creatures.

Conclusion

In conclusion, there are a number of critical threats pushing tigers towards extinction.  However, by implementing solutions like habitat protection, increased anti-poaching efforts, and public awareness campaigns, we can ensure a future where tigers continue to roam free in their natural habitat.

Tạm dịch:

Gửi: Ban tổ chức cuộc thi Tạp chí động vật hoang dã

Từ: Kathy

Chủ đề: Các mối đe dọa đối với hổ và đề xuất giải pháp

Ngày: 2024-03-06

Mở bài

Báo cáo này mô tả các mối đe dọa nghiêm trọng mà hổ phải đối mặt trong tự nhiên và đề xuất các giải pháp để đảm bảo sự sống còn của chúng.

Các mối đe dọa

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng mất môi trường sống do nạn phá rừng là mối đe dọa lớn đối với loài hổ. Khi môi trường sống tự nhiên của chúng bị thu hẹp, hổ mất khả năng tiếp cận thức ăn và nơi trú ẩn mà chúng cần để tồn tại. Một mối đe dọa nghiêm trọng khác là nạn săn bắt, do buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Các bộ phận của hổ bị nhầm tưởng là có giá trị chữa bệnh, dẫn đến việc chúng bị giết hại có chủ đích.

Các giải pháp

Một giải pháp là thực thi luật bảo vệ rừng chặt chẽ hơn. Điều này sẽ giúp ngăn chặn nạn phá rừng và đảm bảo môi trường sống lành mạnh cho hổ phát triển. Thứ hai, điều quan trọng là tăng cường nỗ lực chống săn bắt bằng cách tăng cường thực thi pháp luật và áp dụng các hình phạt khắc nghiệt hơn đối với hành vi săn bắt. Ngoài ra, chúng ta nên tập trung vào việc nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo tồn hổ. Các chiến dịch giáo dục có thể khuyến khích mọi người tham gia vào bảo vệ những sinh vật tuyệt vời này.

Kết bài

Tóm lại, có một số mối đe dọa nghiêm trọng đang đẩy loài hổ đến bờ vực tuyệt chủng. Tuy nhiên, bằng cách thực hiện các giải pháp như bảo vệ môi trường sống, tăng cường nỗ lực chống săn trộm và các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, chúng ta có thể đảm bảo một tương lai nơi hổ tiếp tục đi lại tự do trong môi trường sống tự nhiên của chúng.

 • Tiếng Anh 12 Unit 8 Communication and culture/ CLIL

  Everyday English Expressing concern 1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the expressions on page 109 to help you. CLIL 1. Read the following text. Put a tick (✓) if the animals in the table are classified as endangered and a cross (x) if they are not.

 • Tiếng Anh 12 Unit 8 Looking back

  Pronunciation Underline the parts where assimilation occurs. Listen and check. Then practise saying these sentences in pairs. Vocabulary Choose the correct answers to complete these sentences. Grammar Choose the sentence that best combines each pair of the following sentences.

 • Tiếng Anh 12 Unit 8 Project

  Protecting endangered species Work in groups. Make a poster about an endangered species and suggest ways to protect it. Present your poster to the class. Use these questions as cues for your poster and presentation.

 • Tiếng Anh 12 Unit 8 Listening

  Endangered species 1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions. 2. Choose the correct meanings of the underlined words and phrases. 3. Listen to a talk and choose the correct answer A, B, or C. 4. Listen to the talk again and complete the notes. Use ONE word or a number for each gap. 5. Work in pairs. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 8 Speaking

  Activities for conserving wildlife 1. Are the following activities good for conserving wildlife? Rank each activity in order of its importance to conserving wildlife. 2. Work in groups. Read the notice. Then brainstorm a list of activities you want to organise for the event. Explain how the activities will help conserve wildlife. Use the list in 1 and the example below to help you. 3. Work in groups. Summarise your ideas and present the activities for the World Wildlife Day to the class. Vote fo

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close