Luyện tập từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 12 Global Success

Tổng hợp từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 12 Global Success

 • Thẻ ghi nhớ Thẻ ghi nhớ
 • Học Học
 • ViếtViết
 • Kiểm traKiểm tra
 • Chính tảChính tả
 • Ghép thẻGhép thẻ

 • Grammar Unit 5 Tiếng Anh 12 Global Success

  - Một câu đơn gồm một mệnh đề độc lập.- Một câu ghép bao gồm hai hay nhiều mệnh đề độc lập được liên kết bởi một liên từ, ví dụ như and (và), but (nhưng), or (hoặc), nor (cũng không), yet (nhưng), so (vì vậy); một cặp liên từ ví dụ not only…but also (không những… mà còn); hoặc một trạng trừ liên kết ví dụ như as a result (kết quả là), moreover (hơn thế nữa), in fact (thật ra), on the other hand (mặt khác). - Một câu phức bao gồm một hay nhiều mệnh đề độc lập và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc được

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 Getting Started

  Our parents’ jobs 1. Listen and read. 2. Read the conversation again and put a tick (✓) in the appropriate column. 3. Match the words/phrases to make phrases mentioned in 1. 4. Complete the sentences with phrases or clauses in the box based on the conversation in 1.

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 Language

  Pronunciation Stress auxiliary and modal verbs 1. Listen and repeat. Pay attention to the stressed words. 2. Listen and underline the stressed auxiliary and modal verbs in the following sentences. Then practise saying the sentences in pairs. Vocabulary Work 1. Match the words with their meanings. 2. Complete the sentences with the words in 1. Grammar Simple, compound, and complex sentences (review and extension) 1. Combine the following simple sentences, using the words in brackets. 2. Work in p

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 Reading

  Job advertisements 1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss what you know about the jobs. 2. Read the adverts and choose the correct meanings of the highlighted words and phrase. 3. Read the adverts again and choose the most suitable headline for each one. 4. Read the adverts again and decide which job is most suitable for the following people. Write 1, 2, 3, 4, or 5. 5. Work in pairs. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 Speaking

  Giving opinions about different jobs 1. Read the descriptions of the following jobs. What do you think about each job? Write the adjectives that describe the nature of the job in the table. Use the words in the box to help you. 2. Work in pairs. Talk about the jobs in 1 using the adjectives. Compare your answers and explain your opinions and feelings. 3. Work in groups. Compare your answers in 1 and 2, and report to the whole class. Use the questions below as cues.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close