Tiếng Anh 12 Unit 3 Reading

Going green with plastics 1. Work in pairs to solve the quiz. 2. Read some extracts from the emails sent to the Teen magazine. Match the highlighted words and phrases (1-4) with the pictures (a-d). 3. Read the email extracts again. Complete the summary notes with information from the text. Use no more than TWO words for each gap. 4. Read the email extracts again. Match the following information with the right names. 5. Work in pairs. Discuss the following questions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Going green with plastics

(Sống xanh với nhựa)

1. Work in pairs to solve the quiz.

(Làm việc theo cặp để giải câu đố.)

1. It takes about _______ years for one plastic bottle to decompose in the ground.

A. 4.5                         

B. 45                          

C. 450

2. Around _______ plastic bottles are thrown away every year.

A. 13 thousand           

B. 13 million  

C. 13 billion

3. Plastic bags and other plastic waste kill around _______ sea animals every year.

A. 100 million            

B. 10 million  

C. 1 million

4. Nearly _______ of plastic ever made still exists today.

A. 100%                     

B. 50%                       

C. 10%

Lời giải chi tiết:

1. C

2. C

3. A

4. A

1. C

It takes about 450 years for one plastic bottle to decompose in the ground.                         

(Phải mất khoảng 450 năm để một chai nhựa phân hủy trong lòng đất.)

2. C

Around 13 billion plastic bottles are thrown away every year.

(Khoảng 13 tỷ chai nhựa bị vứt đi mỗi năm.)

3. A

Plastic bags and other plastic waste kill around 100 million sea animals every year.

(Túi nhựa và rác thải nhựa khác giết chết khoảng 100 triệu động vật biển mỗi năm.)

4. A

Nearly 100% of plastic ever made still exists today.

(Gần 100% nhựa từng được sản xuất vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read some extracts from the emails sent to the Teen magazine. Match the highlighted words and phrases (1-4) with the pictures (a-d).

(Đọc một số đoạn trích từ email gửi đến tạp chí Teen. Nối các từ và cụm từ được đánh dấu (1-4) với các hình ảnh (a-d).)

GO GREEN WITH PLASTICS!

Plastic has become very common in our daily life; however, most plastic items take up to 1,000 years to decompose in landfills. Can we enjoy the convenience of plastics and a greener world at the same time? Our readers have sent us many emails with useful tips this week.

... I try to use fewer plastic bags when shopping. The supermarket near my house even provides cardboard boxes, so I can pack my groceries and get rid of plastic packaging! When I must use plastic bags, I try to reuse them again and again instead of throwing them away after a single use. ...

Hai, 18

… I know how convenient it is to buy a bottle of water from a vending machine or a supermarket; however, I always bring my reusable water bottle. All I have to remember is to fill my bottle before going to school, and then use the water filling stations or drinking fountains at school. ...

Phuong, 16

 ... I always reuse plastic takeaway containers. I use them to store portions of cooked food and keep leftovers in the fridge, which is also better for the environment. ...

Hoang, 15

… I have learnt that most plastic containers have numbers at the bottom to show the type of plastic they're made of. So when you recycle a bottle, for instance, remove the cap because a bottle often has number 1 on it while the cap often has number 5. Numbers 1 and 2 are the most widely accepted plastics for recycling. ...

Ha, 16

...When I started recycling, I made the mistake of putting some plastic takeaway containers with some leftover food into the recycling bin. The next day, the whole bin was contaminated, so all the recyclables were taken to the landfill instead. So now I always rinse out containers before recycling them. ...

Binh, 17

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

SỐNG XANH VỚI NHỰA!

Nhựa đã trở nên rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta; tuy nhiên, hầu hết các mặt hàng nhựa phải mất tới 1.000 năm để phân hủy trong các bãi chôn lấp. Liệu chúng ta có thể tận hưởng sự tiện lợi của nhựa và một thế giới xanh hơn cùng một lúc không? Các độc giả đã gửi cho chúng tôi nhiều email với những lời khuyên hữu ích trong tuần này.

... Tôi cố gắng sử dụng ít túi nhựa hơn khi đi mua sắm. Siêu thị gần nhà tôi thậm chí còn cung cấp hộp các tông để tôi có thể đóng gói hàng tạp hóa và loại bỏ bao bì nhựa! Khi phải sử dụng túi nhựa, tôi cố gắng tái sử dụng chúng nhiều lần thay vì vứt đi sau một lần sử dụng. ...

Hải, 18

… Tôi biết việc mua một chai nước từ máy bán hàng tự động hoặc siêu thị sẽ tiện lợi như thế nào; tuy nhiên, tôi luôn mang theo chai nước có thể tái sử dụng của mình. Tất cả những gì tôi phải nhớ là đổ đầy bình nước trước khi đến trường, sau đó sử dụng các trạm đổ nước hoặc vòi uống nước ở trường. ...

Phương, 16

  ... Tôi luôn tái sử dụng hộp đựng đồ ăn mang đi bằng nhựa. Tôi sử dụng chúng để đựng các phần thức ăn đã nấu chín và giữ thức ăn thừa trong tủ lạnh, điều này cũng tốt hơn cho môi trường. ...

Hoàng, 15

… Tôi được biết rằng hầu hết các hộp nhựa đều có số ở phía dưới để cho biết loại nhựa mà chúng được làm bằng. Vì vậy, khi bạn tái chế một chai, chẳng hạn, hãy tháo nắp vì chai thường có số 1 trên đó trong khi nắp thường có số 5. Số 1 và 2 là những loại nhựa được chấp nhận rộng rãi nhất để tái chế. ...

Hà, 16

...Khi tôi bắt đầu tái chế, tôi đã mắc sai lầm khi bỏ một số hộp nhựa đựng thức ăn thừa vào thùng tái chế. Ngày hôm sau, toàn bộ thùng rác bị ô nhiễm nên toàn bộ rác tái chế được chuyển đến bãi chôn lấp. Vì vậy, bây giờ tôi luôn rửa sạch các thùng chứa trước khi tái chế chúng. ...

Bình, 17

Lời giải chi tiết:

1 - c. cardboard boxes: thùng các-tông

2 - a. leftovers: thức ăn thừa

3 - d. contaminated: bị ô nhiễm

4 - b. rinse out: rửa sạch

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Read the email extracts again. Complete the summary notes with information from the text. Use no more than TWO words for each gap.

(Đọc lại các trích đoạn email. Hoàn thành các ghi chú tóm tắt với thông tin từ văn bản. Sử dụng không quá HAI từ cho mỗi chỗ trống.)

Single-use plastics can be:

Tips

reduced

- use (1) ________ instead of plastic packaging

- bring a (2) ________ water bottle reuse

reused

- reuse (3) ________ many times

- reuse single-use plastic containers

recycled

- avoid plastics with (4) ________ that are hard to recycle

- (5) ________ containers before recycling

Lời giải chi tiết:

1. cardboard boxes

2. reusable

3. plastic bags

4. leftover food

5. rinse out

 

Single-use plastics can be:

(Nhựa dùng một lần có thể được)

Tips

(Mẹo)

reduced

(giảm)

- use cardboard boxes instead of plastic packaging

(sử dụng hộp các tông thay vì bao bì nhựa)

- bring a reusable water bottle

(mang theo chai nước có thể tái sử dụng)

reused

(tái sử dụng)

- reuse plastic bags many times

(tái sử dụng túi nhựa nhiều lần)

- reuse single-use plastic containers

(tái sử dụng hộp nhựa dùng một lần)

recycled

(tái chế)

- avoid plastics with leftover food that are hard to recycle

(tránh sử dụng đồ nhựa có chứa thức ăn thừa khó tái chế)

- rinse out containers before recycling

(rửa sạch thùng chứa trước khi tái chế)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Read the email extracts again. Match the following information with the right names.

(Đọc lại các đoạn trích email. Nối các thông tin sau với tên thích hợp.)

1. This person has learnt from a past mistake how to recycle things properly.

2. This person's green lifestyle is supported by a local business.

3. This person has learnt the recycling symbols to help the recycling process.

4. This person's green habit depends on local drinking water facilities.

5. This person tries to reuse plastic takeaway containers.

a. Hai

b. Phuong

c. Hoang

d. Ha

e. Binh

Lời giải chi tiết:

1. e

2. a

3. d

4. b

5. c

1 - e. This person has learnt from a past mistake how to recycle things properly. - Binh

(Người này đã học được từ một sai lầm trong quá khứ cách tái chế mọi thứ đúng cách. - Bình)

2 - a. This person's green lifestyle is supported by a local business. - Hai

(Lối sống xanh của người này được hỗ trợ bởi một doanh nghiệp địa phương. – Hải)

3 - d. This person has learnt the recycling symbols to help the recycling process. - Ha

(Người này đã học các ký hiệu tái chế để hỗ trợ quá trình tái chế. - Hà)

4 - b. This person's green habit depends on local drinking water facilities. - Phuong

(Thói quen xanh của người này phụ thuộc vào cơ sở cung cấp nước uống ở địa phương. - Phương)

5 - c. This person tries to reuse plastic takeaway containers. – Hoang

(Người này cố gắng tái sử dụng hộp đựng đồ ăn mang đi bằng nhựa. - Hoàng)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Work in pairs. Discuss the following questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau đây.)

Which of the green habits in 2 have also become your habits? Which one would you like to develop in the future?

(Thói quen xanh nào ở bài 2 cũng đã trở thành thói quen của bạn? Bạn muốn phát huy thói quen nào trong tương lai?)

Lời giải chi tiết:

- I have brought my reusable water bottle when I go to school and my family has already reused plastic containers by keeping leftovers and putting them in the fridge. These are my green habits.

(Tôi đã mang theo chai nước có thể tái sử dụng khi đi học và gia đình tôi cũng đã tái sử dụng hộp nhựa bằng cách đựng thức ăn thừa và cho vào tủ lạnh. Đây là những thói quen xanh của tôi.)

- I would like to learn about recycling symbols in the future, which will help the recycling process easier.

(Tôi muốn tìm hiểu về các biểu tượng tái chế trong tương lai, điều này sẽ giúp quá trình tái chế dễ dàng hơn.)

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 Speaking

  Paper: Reduce, Reuse, and Recyle! 1. How can we save trees, energy, and water used to make paper? Sort these activities into Reduce, Reuse, or Recycle activities. 2. Work in pairs. Talk about how to reduce, reuse, and recycle paper. Use these questions to help you. 3. Work in groups. Read the situations below and think of some possible responses to promote a greener lifestyle. Provide reasons for each answer. 4. Report your group's answers to the whole class. Vote for the most interesting respon

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 Listening

  Creating a compost pile 1. Match the words and phrases (1-5) with the pictures (a-e). 2. Listen to a conversation about the main steps in creating a compost pile. Number the pictures in order. 3. Listen again. Decide whether the statements are true (T) or false (F). 4. Work in groups. Discuss these questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 Writing

  A problem-solving report on green solutions 1. Work in pairs. Complete the notes using the words in the box. 2. Read a problem-solving report and match the sections (A-D) with the correct headings (1-4). 3. Choose one of the problems in 1 and write a problem-solving report (180 words). Use the model in 2 and the outline with useful expressions below to help you.

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 Communication and culture/ CLIL

  Everyday English Making predictions 1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the expressions below to help you. CLIL 1. Read the following text. What are the environmental problems of each tradition as mentioned in the text? Put a tick (✓) where relevant. 2. Work in pairs. Suggest some green solutions to replace o

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 Looking back

  Pronunciation Read the words and choose the odd one out. Then listen and check. Vocabulary Solve the crossword with the words you've learnt in this unit. What is the hidden word? Grammar Circle the mistake in each sentence. Then correct it.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close