Tiếng Anh 12 Unit 7 Project

THE PROS AND CONS OF MASS MEDIA Work in groups. Give a presentation to compare two types of mass media you are interested in. Use these questions as cues for your presentation.

Quảng cáo

Đề bài

THE PROS AND CONS OF MASS MEDIA

(Ưu điểm và nhược điểm của truyền thông đại chúng)

Work in groups. Give a presentation to compare two types of mass media you are interested in. Use these questions as cues for your presentation.

(Làm việc nhóm. Hãy thuyết trình để so sánh hai loại phương tiện truyền thông đại chúng mà bạn quan tâm. Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý cho bài thuyết trình của bạn.)

- What are the mass media types?

(Các loại phương tiện truyền thông đại chúng là gì?)

- How are they similar or different?

(Chúng giống và khác nhau như thế nào?)

- What are the advantages and disadvantages of each type?

(Ưu điểm và nhược điểm của từng loại là gì?)

- Which of them do you think will be more popular in the future? Why?

(Bạn nghĩ cái nào sẽ nổi tiếng hơn trong tương lai? Tại sao?)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- The mass media types: printed newspaper and television.

(Các loại phương tiện thông tin đại chúng: báo in và truyền hình.)

- Similarities: (Điểm tương đồng)

+ Both act as selecting and presenting important news stories.

(Cả hai đều có vai trò lựa chọn và trình bày những tin tức quan trọng.)

+ Their core function is to keep the public informed about current events, local happenings, and global issues.

(Chức năng cốt lõi của chúng là thông báo cho công chúng về các sự kiện hiện tại, diễn biến địa phương và các vấn đề toàn cầu.)

- Differences: (Điểm khác biệt)

+ Printed newspapers are physical publications, while television is a dynamic audio-visual medium.

(Báo in là ấn phẩm vật lý,, trong khi truyền hình là phương tiện nghe nhìn động.)

+ Newspapers offer in-depth analysis and allow readers to control the pace of consumption. Television news is faster-paced, with shorter segments and visuals.

(Báo chí đưa ra những phân tích chuyên sâu và cho phép người đọc kiểm soát tốc độ tiêu dùng. Tin tức truyền hình có nhịp độ nhanh hơn, với các phân đoạn và hình ảnh ngắn hơn.)

- Advantages and Disadvantages: (Ưu điểm và Nhược điểm)

Printed newspapers: (Báo in)

+ Advantages: In-depth analysis, archival quality.

(Ưu điểm: Phân tích chuyên sâu, chất lượng lưu trữ.)

+ Disadvantages: Static format, can be expensive.

(Nhược điểm: Định dạng tĩnh, có thể tốn kém.)

Television: (Truyền hình)

+ Advantages: Wider reach, immediate updates, audio-visual presentation can be engaging for some viewers.

(Ưu điểm: Phạm vi tiếp cận rộng hơn, cập nhật ngay lập tức, trình bày nghe nhìn có thể hấp dẫn một số người xem.)

+ Disadvantages: Less in-depth, fleeting information

(Nhược điểm: Thông tin ít chuyên sâu, thoáng qua)

- Future Popularity: Printed newspapers might continue to develop because it has fact-checking and reliable reporting, which some audiences seek in an age of misinformation.

(Sự phổ biến trong tương lai: Báo in có thể tiếp tục phát triển vì nó có khả năng kiểm chứng sự thật và đưa tin đáng tin cậy, điều mà một số độc giả tìm kiếm trong thời đại thông tin sai lệch.)

 • Tiếng Anh 12 Unit 7 Looking back

  Pronunciation Work in pairs and mark (ᴗ) the places where the linking /r/ can appear. Listen and check. Then practise saying the sentences. Vocabulary Solve the crossword with the words you've learnt in this unit. What is the hidden word? Grammar Circle the mistake in each sentence. Then correct it.

 • Tiếng Anh 12 Unit 7 Communication and culture/ CLIL

  Everyday English Making small talk 1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the tips and expressions below to help you. Culture 1. Read the following text and complete the table below. 2. Work in pairs. Discuss the questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 7 Writing

  Description of pie charts 1. Work in pairs. Study the pie charts on page 96 and choose the correct answer A or B. 2. Complete the following descriptions of the charts in 1. Use the words and phrases in the box. 3. Write a description (120-150 words) of the charts below. Use the model and tips in 2 to help you.

 • Tiếng Anh 12 Unit 7 Listening

  Fake news on the Internet 1. Work in pairs. Find 3 words in the wordsearch to show things you should look at to decide whether a piece of news is fake or not. 2. Listen to three students talking about fake news. Match the speaker with his/her attitude towards fake news. There are TWO extra options. 3. Listen to the recording again and complete the notes below. Use no more than TWO words and/or numbers for each gap. 4. Work in groups. Discuss these questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 7 Speaking

  Types of mass media 1. Work in pairs. Discuss the different types of mass media. Make notes in the table below. 2. Work in groups. Discuss the following situations and decide on the most suitable type of media to use in each situation. Provide reasons for your choice. 3. Report your answers to the whole class. Vote for the best idea for each situation.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close