Tiếng Anh 12 Unit 3 Speaking

Paper: Reduce, Reuse, and Recyle! 1. How can we save trees, energy, and water used to make paper? Sort these activities into Reduce, Reuse, or Recycle activities. 2. Work in pairs. Talk about how to reduce, reuse, and recycle paper. Use these questions to help you. 3. Work in groups. Read the situations below and think of some possible responses to promote a greener lifestyle. Provide reasons for each answer. 4. Report your group's answers to the whole class. Vote for the most interesting respon

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Paper: Reduce, Reuse, and Recyle!

(Giấy: Cắt giảm, Tái sử dụng, và Tái chế!)

1. How can we save trees, energy, and water used to make paper? Sort these activities into Reduce, Reuse, or Recycle activities.

(Làm thế nào chúng ta có thể tiết kiệm cây cối, năng lượng và nước dùng để sản xuất giấy? Sắp xếp các hoạt động này thành các hoạt động Giảm thiểu, Tái sử dụng hoặc Tái chế.)

a. Choosing recycled paper for daily use

______________

b. Sorting paper waste

______________

c. Printing on both sides of the paper

______________

d. Using old paper as compost

______________

e. Using reusable containers rather than paper for packaging

______________

f. Using smart devices to take notes instead of using paper

______________

g. Using the blank side of a sheet to take notes

______________

h. Avoiding printing things out as much as possible

______________

i. Keeping paper waste as clean as possible

______________

Lời giải chi tiết:

a. Choosing recycled paper for daily use

(Lựa chọn giấy tái chế để sử dụng hàng ngày)

Reduce

(giảm thiểu)

b. Sorting paper waste

(Phân loại rác thải giấy)

Recycle

(tái chế)

c. Printing on both sides of the paper

(In trên cả hai mặt giấy)

Reduce

(giảm thiểu)

d. Using old paper as compost

(Tận dụng giấy cũ làm phân trộn)

Reuse

(tái sử dụng)

e. Using reusable containers rather than paper for packaging

(Sử dụng hộp đựng có thể tái sử dụng thay vì giấy để đóng gói)

Reduce

(giảm thiểu)

f. Using smart devices to take notes instead of using paper

(Sử dụng thiết bị thông minh để ghi chép thay vì dùng giấy)

Reduce

(giảm thiểu)

g. Using the blank side of a sheet to take notes

(Sử dụng mặt trống của tờ giấy để ghi chép)

Reuse

(tái sử dụng)

h. Avoiding printing things out as much as possible

(Tránh in ra nhiều thứ nhất có thể)

Reduce

(giảm thiểu)

i. Keeping paper waste as clean as possible                            

(Giữ chất thải giấy càng sạch càng tốt)

Recycle

(tái chế)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in pairs. Talk about how to reduce, reuse, and recycle paper. Use these questions to help you.

(Làm việc theo cặp. Nói về cách giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế giấy. Sử dụng những câu hỏi này để giúp bạn.)

1. Which of the activities (a-i) above are you doing?

(Bạn đang thực hiện hoạt động nào (a-i) ở trên?)

2. Can you suggest more ideas? How will they help save the environment?

(Bạn có thể đề xuất thêm ý tưởng không? Chúng sẽ giúp bảo vệ môi trường như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

1. I am printing on both sides of the paper, this cuts paper consumption in half and lowers the environmental impact of paper production. I also reuse paper by using the blank side of a sheet to take notes.

(Tôi đang in trên cả hai mặt giấy, điều này giúp giảm lượng giấy tiêu thụ xuống một nửa và giảm tác động đến môi trường của quá trình sản xuất giấy. Tôi cũng tái sử dụng giấy bằng cách sử dụng mặt trống của tờ giấy để ghi chép.)

2. I suggest people should participate in community recycling programs to ensure that paper waste is properly collected and recycled.

(Tôi đề nghị mọi người nên tham gia vào các chương trình tái chế cộng đồng để đảm bảo rằng rác thải giấy được thu gom và tái chế đúng cách.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Work in groups. Read the situations below and think of some possible responses to promote a greener lifestyle. Provide reasons for each answer.

(Làm việc nhóm. Đọc các tình huống dưới đây và nghĩ ra một số phản hồi có khả thi để thúc đẩy lối sống xanh hơn. Đưa ra lý do cho mỗi câu trả lời.)

1. After a club meeting, you notice that there are a lot of leaflets left, and they are only printed on one side. Your friend is asking you to help throw them away.

(Sau một buổi họp câu lạc bộ, bạn nhận thấy còn rất nhiều tờ rơi và chúng chỉ được in một mặt. Bạn của bạn đang nhờ bạn giúp vứt chúng đi.)

Example: 'Do not throw them away. We should reuse these leaflets by using the blank pages to take notes, which will save natural resources such as trees and water.'

(Đừng vứt chúng đi. Chúng ta nên tái sử dụng những tờ rơi này bằng cách sử dụng những trang trống để ghi chú, điều này sẽ tiết kiệm được tài nguyên thiên nhiên như cây cối và nước.)

2. Your group is preparing for a presentation, and everyone has found a lot of useful online material. A group member is asking you to print out about 50 pages of information for the group to read.

(Nhóm của bạn đang chuẩn bị cho bài thuyết trình và mọi người đã tìm thấy rất nhiều tài liệu trực tuyến hữu ích. Một thành viên trong nhóm yêu cầu bạn in ra khoảng 50 trang thông tin để nhóm đọc.)

3. Your club is organising a meeting, including a game in which people should write down something about themselves to share with others. The club president is asking you to buy a lot of Post-it notes for the game.

(Câu lạc bộ của bạn đang tổ chức một cuộc họp, trong đó có một trò chơi mà mọi người nên viết ra điều gì đó về bản thân để chia sẻ với người khác. Chủ tịch câu lạc bộ đang yêu cầu bạn mua rất nhiều giấy ghi chú Post-it cho trò chơi.)

Lời giải chi tiết:

2. Printing paper might not be the best choice. Let's consider sharing the online material electronically, this reduces paper usage and minimizes our carbon footprint.

(Việc in giấy có thể không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Hãy xem xét việc chia sẻ tài liệu trực tuyến bằng điện tử, điều này giúp giảm việc sử dụng giấy và giảm thiểu lượng khí thải carbon của chúng ta.)

3. Instead of buying new Post-it notes, why don't we use the blank side of a used sheet to take notes? This minimizes the use of single-use items and promotes awareness about sustainable choices.

(Thay vì mua giấy ghi chú Post-it mới, tại sao chúng ta không sử dụng mặt trống của tờ giấy đã qua sử dụng để ghi chép nhỉ? Điều này giảm thiểu việc sử dụng các vật dụng sử dụng một lần và nâng cao nhận thức về các lựa chọn bền vững.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Report your group's answers to the whole class. Vote for the most interesting responses.

(Báo cáo câu trả lời của nhóm bạn cho cả lớp. Bình chọn cho những câu trả lời thú vị nhất.)

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 Listening

  Creating a compost pile 1. Match the words and phrases (1-5) with the pictures (a-e). 2. Listen to a conversation about the main steps in creating a compost pile. Number the pictures in order. 3. Listen again. Decide whether the statements are true (T) or false (F). 4. Work in groups. Discuss these questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 Writing

  A problem-solving report on green solutions 1. Work in pairs. Complete the notes using the words in the box. 2. Read a problem-solving report and match the sections (A-D) with the correct headings (1-4). 3. Choose one of the problems in 1 and write a problem-solving report (180 words). Use the model in 2 and the outline with useful expressions below to help you.

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 Communication and culture/ CLIL

  Everyday English Making predictions 1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the expressions below to help you. CLIL 1. Read the following text. What are the environmental problems of each tradition as mentioned in the text? Put a tick (✓) where relevant. 2. Work in pairs. Suggest some green solutions to replace o

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 Looking back

  Pronunciation Read the words and choose the odd one out. Then listen and check. Vocabulary Solve the crossword with the words you've learnt in this unit. What is the hidden word? Grammar Circle the mistake in each sentence. Then correct it.

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 Project

  Eco-friendly habits Work in groups. Design a leaflet to give away on Green Day at your school. The leaflet should promote an eco-friendly habit (e.g. saving water, reusing paper, recycling plastic). Present the leaflet to the class. Use these questions as cues for your leaflet. - What is the habit? - How important is it for a greener lifestyle and the environment? - What should we do to develop the habit?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close