Tiếng Anh 12 Global Success Unit 2 Từ vựng

Tổng hợp từ vựng Unit 2. A multicultural world Tiếng Anh 12 Global Success

Quảng cáo

I. GETTING STARTED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

II. LANGUAGE

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

III. READING

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

IV. SPEAKING

43.

44.

45.

46.

47.

48.

V. LISTENING

49.

VI. WRITING

50.

VII. COMMUNICATION & CULTURE / CLIL

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.


61.

62.

63.

64.

VIII. LOOKING BACK

65.

66.

67.

68.

69.

70.

 • Luyện tập từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 12 Global Success

  Tổng hợp từ vựng Unit 2Tiếng Anh 12 Global Success

 • Grammar Unit 2 Tiếng Anh 12 Global Success

  Trong tiếng Anh có hai loại mạo từ: không xác định (a/ an) và xác định (the). - Chúng ta sử mạo từ không xác định a và an trước danh từ đếm được, số ít khi người đọc hoặc người nghe không biết chúng ta đang ám chỉ đến đối tượng nào. Ví dụ: I want to buy a souvenir. (Tôi muốn mua một món quà lưu niệm.) - Chúng ta sử dụng mạo từ xác định the trước danh từ số nhiều hoặc số ít khi chúng ta nghĩ rằng người đọc hoặc người nghe biết chúng ta đang ám chỉ đến đối tượng nào bởi vì: + có duy nhất đ

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Getting Started

  At the International Cultural Festival 1. Listen and read. 2. Read the conversation again and complete the table. Use no more than THREE words for each blank. 3. Find words and a phrase in 1 that have the same or similar meaning to the following words and phrases. 4. Complete the sentences based on the conversation. Use the correct article (a, an, the) or ∅ (no article).

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Language

  Pronunciation Diphthongs /ɔɪ/, /aɪ/, and /aʊ/ 1. Listen and repeat. Then practise saying the words. 2. Work in pairs. Underline the words that contain the /ɔɪ/, /aɪ/, and /aʊ/ sounds. Listen and check. Then practise saying the sentences. Vocabulary 1. Match the words with their meanings. 2. Complete the sentences using the correct forms of the words in 1. Grammar 1. Circle the correct answer to complete each of the sentences. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about the following topics

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Reading

  Globalisation and cultural diversity 1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the article and match each section (A-C) with a heading (1-5). There are TWO extra headings. 3. Read the article again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in groups. Discuss the following question.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close