Tiếng Anh 12 Unit 1 Speaking

1. Work in pairs. One of you is A the other is B. A reads the information card about General Vo Nguyen Giap. B reads the information card about Vo Thi Sau below. Use the glossary (page 147) to help you. 2. Work in pairs. A should ask B questions to complete his/her card about Vo Thi Sau. Then B should do the same to complete his/her card about General Vo Nguyen Giap. Then compare your notes. 3. Use your notes to tell the life story of General Vo Nguyen Giap or Vo Thi Sau to the class. Vote for t

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

National heroes of Viet Nam

(Những người anh hùng dân tộc của Việt Nam)

1. Work in pairs. One of you is A the other is B. A reads the information card about General Vo Nguyen Giap. B reads the information card about Vo Thi Sau below. Use the glossary (page 147) to help you.

(Làm việc theo cặp. Một bạn là A, bạn còn lại là B. A đọc phiếu thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. B đọc phiếu thông tin về Võ Thị Sáu bên dưới. Hãy sử dụng bảng thuật ngữ (trang 147) để giúp bạn.)

Student A’s card

General Vo Nguyen Giap

Vo Thi Sau

- A military genius

- 1911: born in Quang Binh Province

- 1927: joined the Communist Party of Viet Nam

- 1946-1975: led the army and won many important battles (e.g. Dien Bien Phu in 1954, the final Ho Chi Minh campaign in 1975)

- 2013: passed away in Ha Noi

- A national _____

- 1933: _____

- _____: carried out attacks against French soldiers

- _____: caught and held in prison

- 1952: _____

 

Student B’s card

General Vo Nguyen Giap

Vo Thi Sau

- A military _____

- 1911: _____

- _____: joined the Communist Party of Viet Nam

- _____: led the army and won many important battles (e.g. Dien Bien Phu in 1954, the final Ho Chi Minh campaign in _____)

- 2013: _____

- A national hero

- 1933: born in Ba Ria Province

- 1948: carried out attacks against French soldiers

- 1949: caught and held in prison

- 1952: killed at Con Son Prison, Con Dao Island

Phương pháp giải:

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Võ Thị Sáu

- Một thiên tài quân sự

- 1911: sinh ra tại tỉnh Quảng Bình

- 1927: gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam

- 1946-1975: lãnh đạo quân đội đánh thắng nhiều trận đánh quan trọng (ví dụ như Điện Biên Phủ năm 1954, chiến dịch Hồ Chí Minh cuối cùng năm 1975)

- 2013: qua đời tại Hà Nội

- Một anh hùng dân tộc

- 1933: sinh ra tại tỉnh Bà Rịa

- 1948: tiến hành cuộc tấn công chống lại lính Pháp

- 1949: bị bắt và bị giam trong tù

- 1952: bị giết tại nhà tù Côn Sơn, đảo Côn Đảo

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in pairs. A should ask B questions to complete his/her card about Vo Thi Sau. Then B should do the same to complete his/her card about General Vo Nguyen Giap. Then compare your notes.

(Làm việc theo cặp. A nên đặt câu hỏi cho B để hoàn thành tấm thẻ của mình về Võ Thị Sáu. Sau đó B cũng làm tương tự để hoàn thành tấm thẻ của mình về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau đó so sánh ghi chú.)

Example questions: (Câu hỏi ví dụ)

Who is/was...? When did he/she...? How old was he/she when...? What happened in...?

Lời giải chi tiết:

Ask about Vo Thi Sau

(Hỏi về Võ Thị Sáu)

1. Who was Vo Thi Sau?

(Võ Thị Sáu là ai?)

2. Where was she born?

(Bà sinh ra ở đâu?)

3. When did she carry out attacks against French soldiers?

(Bà tiến hành cuộc tấn công chống lại lính Pháp vào thời điểm nào?)

4. When was she caught and held in prison?

(Bà bị bắt và bị giam vào thời gian nào?)

5. What transpired in 1952 in Vo Thi Sau's life?

(Chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời Võ Thị Sáu vào năm 1952?)

Ask about General Vo Nguyen Giap

(Hỏi về Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

1. Who was General Vo Nguyen Giap?

(Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ai?)

2. Where was he born?

(Ông sinh ra ở đâu?)

3. When did he join the Communist Party of Viet Nam?

(Ông vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào?)

4. When did he lead the army and win many important battles?

(Ông đã lãnh đạo quân đội và giành được nhiều thắng lợi ở các trận đánh quan trọng vào thời gian nào?)

5. When did he lead the army and win the final Ho Chi Minh campaign?

(Ông đã lãnh đạo quân đội và giành thắng lợi trong chiến dịch Hồ Chí Minh cuối cùng vào thời điểm nào?)

6. What happened in 2013 in his life?

(Điều gì đã xảy ra trong cuộc đời ông ấy vào năm 2013?)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Use your notes to tell the life story of General Vo Nguyen Giap or Vo Thi Sau to the class. Vote for the best-told story.

(Sử dụng ghi chú của bạn để kể lại câu chuyện cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoặc Võ Thị Sáu trước lớp. Bình chọn cho câu chuyện được kể hay nhất.)

Lời giải chi tiết:

General Vo Nguyen Giap was a military genius and was born in Quang Binh Province in 1911. In 1927, at the age of 16, he joined the Communist Party of Viet Nam, setting the stage for a lifelong commitment to the revolutionary cause. The years 1946-1975 were regarded as a remarkable period of his military leadership. During this time, he led the Vietnamese army in a series of crucial battles, earning a reputation as a brilliant strategist. Notably, in 1954, he achieved a historic victory at the Battle of Dien Bien Phu and continued to showcase his military prowess in the final Ho Chi Minh campaign in 1975. In 2013, General Vo Nguyen Giap passed away in Ha Noi but his contributions remain deeply embedded in the nation's history.

Tạm dịch:

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một thiên tài quân sự, sinh năm 1911 tại tỉnh Quảng Bình. Năm 1927, ở tuổi 16, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo tiền đề cho sự nghiệp cách mạng trọn đời. Những năm 1946-1975 được coi là thời kỳ nổi bật trong sự lãnh đạo quân sự của ông. Trong thời gian này, ông đã lãnh đạo quân đội Việt Nam tham gia một loạt trận đánh quan trọng, nổi tiếng là một nhà chiến lược tài ba. Đặc biệt, năm 1954, ông đã giành được chiến thắng lịch sử trong trận Điện Biên Phủ và tiếp tục thể hiện tài năng quân sự của mình trong chiến dịch Hồ Chí Minh cuối cùng vào năm 1975. Năm 2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời tại Hà Nội nhưng những đóng góp của ông vẫn in sâu vào lịch sử dân tộc.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Listening

  1. Work in pairs. Solve the crossword to reveal the secret name. Share what you know about him or his films. 2. Listen to a talk about Walt Disney's life. Number the events in the order they are mentioned. 3. Listen to the talk again. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Discuss the question.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Writing

  1. Work in pairs. Answer these questions, using the information from Listening. Write NG (Not Given) if you cannot find the answer. 2. Read some facts about Walt Disney. Then work in pairs to answer all the questions in 1. 3. Write a biography (180 words) of Walt Disney for your school newspaper. Select and combine information from 1 and 2, and use the following outline suggestions to help you.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Communication and culture/ CLIL

  1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the expressions on page 17 to help you. 1. Read the following text and complete the comparison table on page 18. 2. Work in groups. Discuss the questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Looking back

  Pronunciation Underline the words that contain the /eɪ/ sound and circle the ones with the /əʊ/ sound in the sentences below. Then listen and check. Practise saying these sentences in pairs. Vocabulary Replace each underlined word or phrase with ONE word you have learnt in this unit. Grammar Circle the mistake in each sentence. Then correct it.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Project

  Work in groups. Write a visual story of a person's life. This could be a historical figure or someone you know and admire. Do some research on their life or interview them. You can draw pictures to illustrate key events in his/her life. You can do that on a poster, on presentation slides, or in a short comic book. Present your visual story to the class. Use these questions as cues.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close