Tiếng Anh 12 Unit 6 Speaking

Applications of AI in education 1. Work in pairs. Match each AI application (1-5) with its purpose in learning (a-f). There can be multiple correct answers. 2. Work in groups. Discuss the questions. 3. Prepare a summary of your discussion and report to the whole class.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Applications of AI in education

(Ứng dụng của AI trong giáo dục)

1. Work in pairs. Match each AI application (1-5) with its purpose in learning (a-f). There can be multiple correct answers.

(Làm việc theo cặp. Ghép mỗi ứng dụng AI (1-5) với mục đích học tập của nó (a-f). Có thể có nhiều câu trả lời đúng.)

1. speech recognition

2. educational robots

3. virtual reality

4. AI-powered games

5. chatbots

a. support students with disabilities

b. develop problem-solving skills

c. check pronunciation

d. develop programming skills

e. provide personalised support

f. provide interactive forms of learning

Lời giải chi tiết:

1 - c. speech recognition: check pronunciation

(nhận dạng giọng nói: kiểm tra cách phát âm)

2 - a. educational robots: support students with disabilities

(robot giáo dục: hỗ trợ học sinh khuyết tật)

3 - f. virtual reality: provide interactive forms of learning

(thực tế ảo: cung cấp các hình thức học tập tương tác)

4 - d. AI-powered games: develop problem-solving skills, d. develop programming skills

(trò chơi hỗ trợ AI: phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, phát triển kỹ năng lập trình)

5 - e. chatbots: provide personalised support

(chatbot: cung cấp hỗ trợ cá nhân)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in groups. Discuss the questions.

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận các câu hỏi.)

1. How can each application in 1 be used in education?

(Mỗi ứng dụng trong phần 1 có thể ứng dụng như thế nào trong giáo dục?)

2. What are the advantages and disadvantages of each application?

(Ưu điểm và nhược điểm của từng ứng dụng là gì?)

Example: (Ví dụ)

A: What do you think about chatbots?

(Bạn nghĩ gì về chatbot?)

B: I think a chatbot app is an effective application because it can help students understand difficult concepts and provide instant and personalised support throughout the course.

(Tôi nghĩ ứng dụng chatbot là một ứng dụng hiệu quả vì nó có thể giúp học viên hiểu các khái niệm khó và cung cấp hỗ trợ tức thời và được cá nhân hóa trong suốt khóa học.)

C: I agree. If available, we can use it during and after classes to clarify points and get feedback on homework.

(Tôi đồng ý. Nếu có, chúng ta có thể sử dụng nó trong và sau giờ học để làm rõ các luận điểm và nhận phản hồi về bài tập về nhà.)

A: Yes, but there are also disadvantages. Chatbots may not be able to answer complex questions that need making decisions.

(Đúng vậy, nhưng nó cũng có những nhược điểm. Nhiều chatbot có thể không trả lời được những câu hỏi phức tạp cần đưa ra quyết định.)

B: In addition, if learners always wait for ready-made answers, they may become lazy and may not develop critical thinking skills.

(Ngoài ra, nếu người học luôn chờ đợi những câu trả lời có sẵn, họ có thể trở nên lười biếng và không phát triển được kỹ năng tư duy phản biện.)

C: That's a good point. Chatbots can't replace human interaction and lack personal connections.

(Đó là một điểm tốt. Chatbots không thể thay thế sự tương tác của con người và thiếu kết nối cá nhân.)

Lời giải chi tiết:

Speech recognition

(Nhận dạng giọng nói)

A: What do you think about speech recognition?

(Bạn nghĩ gì về nhận dạng giọng nói?)

B: I think speech recognition is an effective application because it can check the pronunciation of speakers and then show the ways to correct it.

(Tôi nghĩ nhận dạng giọng nói là một ứng dụng hiệu quả vì nó có thể kiểm tra cách phát âm của người nói và sau đó chỉ ra cách sửa.)

C: I agree. It can also facilitate language practice in a natural and engaging way.

(Tôi đồng ý. Nó cũng có thể tạo điều kiện cho việc thực hành ngôn ngữ một cách tự nhiên và hấp dẫn.)

A: Yes, but there are also disadvantages. Speech recognition may struggle with accents that deviate from the standard.

(Đúng vậy, nhưng nó cũng có những nhược điểm. Tính năng nhận dạng giọng nói có thể gặp khó khăn với các giọng khác với tiêu chuẩn.)

B: In addition, accuracy may vary depending on the quality of the speech recognition technology, so it will have a wrong review and evaluation.

(Ngoài ra, độ chính xác có thể khác nhau tùy thuộc vào chất lượng của công nghệ nhận dạng giọng nói nên sẽ có sự nhận xét và đánh giá sai.)

C: That's right.

(Đúng vậy.)

Educational robots

(Người máy giáo dục)

A: What do you think about educational robots?

(Bạn nghĩ gì về robot giáo dục?)

B: I think educational robots are a useful application because they can support students with disabilities by using their body language.

(Tôi nghĩ robot giáo dục là một ứng dụng hữu ích vì chúng có thể hỗ trợ học sinh khuyết tật bằng cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể.)

C: I agree. They can teach various subjects like programming, mathematics, and science through hands-on activities.

(Tôi đồng ý. Chúng có thể dạy nhiều môn khác nhau như lập trình, toán học và khoa học thông qua các hoạt động thực hành.)

A: Yes, but they also have disadvantages. The initial cost and maintenance of educational robots can be high.

(Đúng, nhưng chúng cũng có những nhược điểm. Chi phí ban đầu và bảo trì robot giáo dục có thể cao.)

B: Besides, they will sometimes have some errors that require technical expertise for programming and troubleshooting.

(Ngoài ra, đôi khi chúng sẽ mắc một số lỗi đòi hỏi phải có chuyên gia kỹ thuật về lập trình và xử lý sự cố.)

C: Exactly.

(Thật chính xác.)

Virtual reality

(Thực tế ảo)

A: What do you think about virtual reality?

(Bạn nghĩ gì về thực tế ảo?)

B: I think virtual reality is a helpful application because it can provide interactive forms of learning.

(Tôi nghĩ thực tế ảo là một ứng dụng hữu ích vì nó có thể cung cấp các hình thức học tập tương tác.)

C: It’s true. It enables experiential learning through simulations and virtual field trips.

(Đó là sự thật. Nó cho phép học tập trải nghiệm thông qua mô phỏng và các chuyến đi thực tế ảo.)

A: Yes, but it also has disadvantages. VR requires specialized equipment and technical support to make the best experience.

(Đúng thế, nhưng nó cũng có nhược điểm. VR yêu cầu thiết bị chuyên dụng và hỗ trợ kỹ thuật để mang lại trải nghiệm tốt nhất.)

B: Besides, it is cost-prohibitive for widespread adoption in education.

(Bên cạnh đó, việc áp dụng rộng rãi trong giáo dục sẽ rất tốn kém.)

C: That’s right.

(Đúng vậy.)

AI-powered games

(Trò chơi sử dụng trí tuệ nhân tạo)

A: What do you think about AI-powered games?

(Bạn nghĩ gì về các trò chơi được hỗ trợ bởi AI?)

B: I think AI-powered games are effective applications because they can develop problem-solving skills and programming skills in a funny way.

(Tôi nghĩ trò chơi được hỗ trợ bởi AI là những ứng dụng hiệu quả vì chúng có thể phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng lập trình một cách thú vị.)

C: I agree. They can also enhance student engagement and create motivation through gamified learning experiences.

(Tôi đồng ý. Chúng cũng có thể nâng cao sự tham gia và tạo động lực cho sinh viên thông qua trải nghiệm học tập qua trò chơi.)

A: Yes, but they also have disadvantages. They can cause addiction in students if not properly controlled.

(Đúng vậy, nhưng chúng cũng có những nhược điểm. Chúng có thể gây nghiện ở học sinh nếu không được kiểm soát đúng cách.)

B: Besides, they have difficulty in ensuring alignment with educational objectives.

(Ngoài ra, chúng còn gặp khó khăn trong việc đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu giáo dục.)

C: I know.

(Tôi hiểu rồi.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Prepare a summary of your discussion and report to the whole class.

(Chuẩn bị bản tóm tắt cuộc thảo luận của bạn và báo cáo cho cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

Hi, everyone!

Our group discussed how speech recognition, educational robots, virtual reality, AI-powered games, and chatbots can be used in education as well as their advantages and disadvantages. Right now, I will show you our summary. Let’s start with chatbots. A chatbot can help students understand difficult concepts and provide instant and personalised support throughout the course, so we can use it during and after classes to clarify points and get feedback on homework. However, it may not be able to answer complex questions that need making decisions. In addition, if learners always wait for ready-made answers, they may become lazy and may not develop critical thinking skills. The second application is speech recognition which can check the pronunciation of speakers and then show the ways to correct it and can also facilitate language practice in a natural and engaging way. However, speech recognition may struggle with accents that deviate from the standard. In addition, accuracy may vary depending on the quality of the speech recognition technology, so it will have a wrong review and evaluation. The third one is educational robots.  They can support students with disabilities by using their body language and can teach various subjects like programming, mathematics, and science through hands-on activities. However, the initial cost and maintenance of educational robots can be high. Besides, they will sometimes have some errors that require technical expertise for programming and troubleshooting. The next application is virtual reality which can provide interactive forms of learning as it enables experiential learning through simulations and virtual field trips. However, VR requires specialized equipment and technical support to make the best experience. Besides, it is cost-prohibitive for widespread adoption in education. The last application is AI-powered games which can develop problem-solving skills and programming skills in a funny way and can also enhance student engagement and create motivation through gamified learning experiences. However, they can cause addiction in students if not properly controlled and they have difficulty in ensuring alignment with educational objectives.

That’s all for our summary. Thanks for listening!

Tạm dịch:

Chào mọi người!

Nhóm của chúng mình đã thảo luận về cách có thể sử dụng nhận dạng giọng nói, robot giáo dục, thực tế ảo, trò chơi hỗ trợ AI và chatbot trong giáo dục cũng như những ưu điểm và nhược điểm của chúng. Ngay bây giờ, mình sẽ cho bạn xem bản tóm tắt của chúng mình. Hãy bắt đầu với chatbot. Chatbot có thể giúp học sinh hiểu các khái niệm khó, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ tức thời và được cá nhân hóa trong suốt khóa học. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng chatbot này trong và sau giờ học để làm rõ các vấn đề cũng như nhận phản hồi về bài tập về nhà. Tuy nhiên, nó có thể không trả lời được những câu hỏi phức tạp cần đưa ra quyết định. Ngoài ra, nếu người học luôn chờ đợi những câu trả lời có sẵn, họ có thể trở nên lười biếng và không phát triển được kỹ năng tư duy phản biện. Ứng dụng thứ hai là nhận dạng giọng nói cái mà có thể kiểm tra cách phát âm của người nói và sau đó chỉ ra cách sửa lỗi, đồng thời cũng có thể hỗ trợ việc thực hành ngôn ngữ một cách tự nhiên và hấp dẫn. Tuy nhiên, tính năng nhận dạng giọng nói có thể gặp khó khăn với các giọng khác với tiêu chuẩn. Ngoài ra, độ chính xác có thể khác nhau tùy thuộc vào chất lượng của công nghệ nhận dạng giọng nói nên sẽ có những nhận xét, đánh giá sai lầm. Thứ ba là robot giáo dục. Chúng có thể hỗ trợ học sinh khuyết tật bằng cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể và có thể dạy nhiều môn học khác nhau như lập trình, toán học và khoa học thông qua các hoạt động thực hành. Tuy nhiên, chi phí ban đầu và bảo trì robot giáo dục có thể cao. Bên cạnh đó, đôi khi chúng sẽ mắc một số lỗi cần có chuyên môn kỹ thuật để lập trình và xử lý sự cố. Ứng dụng tiếp theo là thực tế ảo cái mà có thể cung cấp các hình thức học tập tương tác vì nó cho phép học tập qua trải nghiệm thông qua mô phỏng và các chuyến đi thực tế ảo. Tuy nhiên, VR cần có thiết bị chuyên dụng và hỗ trợ kỹ thuật để mang lại trải nghiệm tốt nhất. Bên cạnh đó, chi phí để áp dụng rộng rãi trong giáo dục là rất cao. Ứng dụng cuối cùng là các trò chơi được hỗ trợ bởi AI, có thể phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng lập trình một cách vui nhộn, đồng thời cũng có thể nâng cao sự tham gia của học sinh và tạo động lực thông qua trải nghiệm học tập được ứng dụng. Tuy nhiên, chúng có thể gây nghiện ở học sinh nếu không được kiểm soát đúng cách và khó đảm bảo phù hợp với mục tiêu giáo dục.

Đó là tất cả cho bản tóm tắt của chúng tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Listening

  Operating a home robot 1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Listen to the first part of a conversation between Nam and an Al expert. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Listen to the second part of the conversation and complete each gap in the diagram with no more than TWO words. 4. Work in pairs. Discuss the following questions. Do you want to have the same type of robot? Why/Why not?

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Writing

  An essay about the advantages and disadvantages of home robots 1. Work in pairs. Decide whether the following ideas (A-D) are advantages (+) or disadvantages (-) of home robots. Then complete the notes using the sentences (a-d) in the box. 2. Write an essay (180-200 words) about the advantages and disadvantages of home robots, using the ideas in 1 and the suggested outline below.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Communication and culture/ CLIL

  Everyday English Getting attention and interrupting 1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the expressions below to help you. CLIL 1. Read the text and complete the timeline showing the evolution of robots. 2. Work in pairs. Discuss the following questions. What types of AI are widely used in Viet Nam? How d

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Looking back

  Pronunciation Listen and underline the homophone of the word in bold in each sentence. Then practise saying the sentences in pairs. Vocabulary Complete the sentences using the correct forms of the words in the box. Grammar Choose the option A, B, C, or D that is closest in meaning to each of the given sentences.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Project

  Your class is organising a Technology Fair. The theme is 'AI in our daily lives'. Work in groups. Think of a way of using AI in your daily life. This can be an existing or a new application. Use these questions as cues.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close