Tiếng Anh 12 Unit 5 Writing

A job application letter 1. Read the job application letter for a part-time server below. Label the communicative functions (1-4) with the phrases in the box. 2. Write a letter (150-180 words) applying for the position of a part-time receptionist. Use the model and tips in 1, and the suggestions below to help you.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

A job application letter

(Thư xin việc)

1. Read the job application letter for a part-time server below. Label the communicative functions (1-4) with the phrases in the box.

(Đọc thư xin việc cho người phục vụ bán thời gian bên dưới. Dán nhãn các chức năng giao tiếp (1-4) bằng các cụm từ trong hộp.)

WE'RE HIRING!

Viet Organic Garden is hiring a part-time server and a part-time receptionist.

We are looking for hard-working people who can work at weekends.

Please send your letter of application to vietorganicgarden@webmail.com.

A. Reason for writing            

B. Relevant qualities and skills

C. Other relevant information            

D. Relevant experience

8181 Truong Chinh Road, Dong Da District, Ha Noi

Viet Organic Garden

1036 Hang Dau Street, Hoan Kiem District, Ha Noi

Ha Noi, 14 October, 20...

Dear Sir or Madam,

Re: Application for the position of a part-time server

I am writing to apply for the position of a part-time server, which you advertised on your website on 10 October. I believe having a part-time job is a great opportunity to learn valuable skills.

I am in my final year of secondary school. I have some experience in the hospitality industry. Last summer, I waited on tables for two months at a fast-food restaurant. My responsibilities included greeting customers and taking their orders. I also served food and drinks, answered questions about the menu, and made sure all customers enjoyed their meals.

I am a friendly, hard-working, and caring person with a love for people and good food. I can also speak English, so I can wait on foreign customers.

I would be delighted to meet you in person to discuss my application. I will be free for an interview any afternoon during the week. I have attached my CV for reference. If my application is successful, I will be available to start work after 24 October.

Thank you for your consideration. I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

An

Nguyen Van An

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

CHÚNG TÔI ĐANG TUYỂN DỤNG!

Vườn Hữu Cơ Việt đang tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian và nhân viên lễ tân bán thời gian.

Chúng tôi đang tìm kiếm những người chăm chỉ có thể làm việc vào cuối tuần.

Vui lòng gửi thư ứng tuyển tới vietorganicgarden@webmail.com.

8181 Đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vườn hữu cơ Việt

1036 Hàng Đậu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 20...

Thưa ông hoặc bà,

Phản hồi: Ứng tuyển vị trí nhân viên phục vụ bán thời gian

Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí nhân viên phục vụ bán thời gian mà bạn đã quảng cáo trên trang web của mình vào ngày 10 tháng 10. Tôi tin có một công việc bán thời gian là cơ hội tuyệt vời để học những kỹ năng có giá trị.

Tôi đang học năm cuối cấp hai. Tôi có một số kinh nghiệm trong ngành khách sạn. Mùa hè năm ngoái, tôi đã phải phục vụ bàn suốt hai tháng ở một nhà hàng thức ăn nhanh. Trách nhiệm của tôi bao gồm việc chào đón khách hàng và nhận đơn đặt hàng của họ. Tôi cũng phục vụ đồ ăn và nước uống, trả lời các câu hỏi về thực đơn và đảm bảo rằng tất cả khách hàng đều tận hưởng bữa ăn của họ.

Tôi là một người thân thiện, chăm chỉ, biết quan tâm với tình yêu dành cho con người và đồ ăn ngon. Tôi cũng có thể nói tiếng Anh nên có thể phục vụ khách hàng nước ngoài.

Tôi rất vui được gặp trực tiếp bạn để thảo luận về đơn xin việc của tôi. Tôi sẽ rảnh để phỏng vấn vào bất kỳ buổi chiều nào trong tuần. Tôi đã đính kèm CV của mình để tham khảo. Nếu đơn xin việc của tôi được thông qua, tôi sẽ sẵn sàng bắt đầu làm việc sau ngày 24 tháng 10.

Cám ơn bạn đã xem xét. Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.

Trân trọng,

An

Nguyễn Văn An

Lời giải chi tiết:

1. A. Reason for writing (Lý do viết)             

2. D. Relevant experience (Kinh nghiệm liên quan)

3. B. Relevant qualities and skills (Phẩm chất và kỹ năng liên quan)

4. C. Other relevant information (Các thông tin liên quan khác)

Bài 2

2. Write a letter (150-180 words) applying for the position of a part-time receptionist. Use the model and tips in 1, and the suggestions below to help you.

(Viết thư (150-180 từ) ứng tuyển vào vị trí nhân viên lễ tân bán thời gian. Hãy sử dụng mô hình và các mẹo ở bài 1 cũng như những gợi ý bên dưới để giúp bạn.)

2222 Nguyen Trai Road, Thanh Xuan District, Ha Noi

1036 Hang Dau Street, Hoan Kiem District, Ha Noi

16 July, 20...

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for...

I am... Last summer, ...

I consider myself.../I am...

I would be delighted to …

I am available for an interview on ...

If my application is successful, I will be able to start work ...

I look forward to hearing from you soon.

 Yours faithfully,

Lời giải chi tiết:

2222 Nguyen Trai Road, Thanh Xuan District, Ha Noi

1036 Hang Dau Street, Hoan Kiem District, Ha Noi

16 July, 2023

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for a part-time receptionist, which you advertised on your website on 11 July. I believe having a part-time job is a great opportunity to learn valuable skills.

I am in my final year of high school. I have some experience in this job before. Last summer, I worked at a hotel as a receptionist. My duties included welcoming guests, making and confirming guest bookings. I also answered incoming calls and managed reservations to make sure the customers were satisfied with their services.

I am friendly, sociable and hard-working. I can also speak English, so I can wait on foreign customers.

I would be delighted to meet you in person to discuss my application.

I am available for an interview on weekdays.

If my application is successful, I will be able to start work after 31 July.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Linh

Nguyen Khanh Linh

Tạm dịch:

2222 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

1036 Hàng Đậu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

Thưa ông hoặc bà,

Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí nhân viên lễ tân bán thời gian mà bạn đã quảng cáo trên trang web của mình vào ngày 11 tháng 7. Tôi tin có một công việc bán thời gian là cơ hội tuyệt vời để học những kỹ năng có giá trị.

Tôi đang học năm cuối cấp ba. Tôi đã có một số kinh nghiệm trong công việc này trước đây. Mùa hè năm ngoái, tôi làm lễ tân ở một khách sạn. Nhiệm vụ của tôi bao gồm chào đón khách, thực hiện và xác nhận việc đặt phòng của khách. Tôi cũng trả lời các cuộc gọi đến và quản lý việc đặt chỗ để đảm bảo khách hàng hài lòng với dịch vụ của họ.

Tôi là người thân thiện, hòa đồng và làm việc chăm chỉ. Tôi cũng có thể nói tiếng Anh nên có thể phục vụ khách hàng nước ngoài.

Tôi rất vui được gặp trực tiếp bạn để thảo luận về đơn xin việc của tôi.

Tôi sẵn sàng phỏng vấn vào các ngày làm việc trong tuần.

Nếu đơn xin việc của tôi thành công, tôi sẽ có thể bắt đầu làm việc sau ngày 31 tháng 7.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.

Trân trọng,

Linh

Nguyễn Khánh Linh

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 Communication and culture/ CLIL

  Everyday English Expressing anxiety and responding to it 1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the expressions below to help you. Culture 1. Read the texts and answer the questions. 2. Work in pairs. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 Looking back

  Pronunciation Read the conversations and underline the stressed auxiliary and modal verbs. Listen and check. Then practise saying the sentences in pairs. Vocabulary Choose the correct words to complete these sentences. Grammar Circle the mistake in each sentence. Then correct it.

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 Project

  Student part-time jobs Work in groups. Think of suitable and useful jobs that students can do while studying at school or university. Use these questions as cues for your presentation. - What is the job? - What are the main responsibilities of the job? - What qualities and skills do you need to do the job? - What are the benefits of having this job?

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 Listening

  Enquiry about a job vacancy 1. Choose the correct meanings of the underlined words and phrases. 2. Listen to a conversation between Mark and a restaurant manager, and decide whether the statements are true (T) or false (F). 3. Listen to the conversation again and complete the notes. Use no more than TWO words for each gap. 4. Work in pairs. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 Speaking

  Giving opinions about different jobs 1. Read the descriptions of the following jobs. What do you think about each job? Write the adjectives that describe the nature of the job in the table. Use the words in the box to help you. 2. Work in pairs. Talk about the jobs in 1 using the adjectives. Compare your answers and explain your opinions and feelings. 3. Work in groups. Compare your answers in 1 and 2, and report to the whole class. Use the questions below as cues.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close