Tiếng Anh 12 Unit 4 Looking back

Pronunciation Listen and underline the unstressed words in the following sentences. Then practise saying the sentences in pairs. Vocabulary Complete the text, using the correct forms of the words in the box. Grammar Choose the correct answer A, B, C, or D.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Pronunciation

Listen and underline the unstressed words in the following sentences. Then practise saying the sentences in pairs.

(Hãy nghe và gạch chân những từ không được nhấn trọng âm trong các câu sau. Sau đó thực hành nói các câu theo cặp.)


1. There are more than fifty new skyscrapers in the city.

2. People can get around easily by the new metro instead of getting stuck in traffic jams.

3. Many young people go to big cities looking for better job opportunities and higher salaries.

4. There have been a lot of changes in my home town, and most of them have been welcomed by residents.

Lời giải chi tiết:

1. There are more than fifty new skyscrapers in the city.

(Có hơn 50 tòa nhà chọc trời mới trong thành phố.)

2. People can get around easily by the new metro instead of getting stuck in traffic jams.

(Mọi người có thể di chuyển dễ dàng bằng tàu điện ngầm mới thay vì bị kẹt xe.)

3. Many young people go to big cities looking for better job opportunities and higher salaries.

(Nhiều thanh niên đến các thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn và mức lương cao hơn.)

4. There have been a lot of changes in my home town, and most of them have been welcomed by residents.

(Ở quê hương tôi có rất nhiều thay đổi, và hầu hết đều được người dân đón nhận.)

Vocabulary

Complete the text, using the correct forms of the words in the box.

(Hoàn thành đoạn văn, sử dụng dạng đúng của các từ trong khung.)

housing                        afford                   unemployment                   expand                     seek

Urbanisation brings a lot of changes. First, people living in rural areas move to cities to (1) _______ better jobs and improve their lives. As a result, urban areas are (2) _______. Second, more high-rise buildings are built to provide (3) _______ for the increasing number of urban residents. However, it is too expensive, so many people cannot (4) _______ to buy their own house. In addition, many people find it hard to find jobs in overcrowded cities, so (5) _______ rates there are rising.

Phương pháp giải:

- housing (n): nhà ở

- afford (v): đủ khả năng

- unemployment (n): thất nghiệp

- expand (v): mở rộng

- seek (v): tìm kiếm

Lời giải chi tiết:

1. seek

2. expanding

3. housing

4. afford

5. unemployment

Urbanisation brings a lot of changes. First, people living in rural areas move to cities to (1) seek better jobs and improve their lives. As a result, urban areas are (2) expanding. Second, more high-rise buildings are built to provide (3) housing for the increasing number of urban residents. However, it is too expensive, so many people cannot (4) afford to buy their own house. In addition, many people find it hard to find jobs in overcrowded cities, so (5) unemployment rates there are rising.

Tạm dịch:

Đô thị hóa mang lại rất nhiều thay đổi. Thứ nhất, người dân sống ở nông thôn chuyển đến thành phố để tìm kiếm việc làm tốt hơn và cải thiện cuộc sống. Kết quả là các khu đô thị ngày càng mở rộng. Thứ hai, ngày càng có nhiều tòa nhà cao tầng được xây dựng để cung cấp nhà ở cho số lượng cư dân đô thị ngày càng tăng. Tuy nhiên, nó quá đắt nên nhiều người không đủ khả năng mua nhà riêng. Ngoài ra, nhiều người khó tìm được việc làm ở các thành phố đông đúc nên tỷ lệ thất nghiệp ở đó ngày càng tăng.

Grammar

Choose the correct answer A, B, C, or D.

(Chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D.)

1. This is the best experience I ________ in this city.

A. have had                

B. have                       

C. had             

D. will have

2. That is the second house they ________ this year.

A. buy            

B. have bought           

C. bought       

D. had bought

3. The more we use private vehicles, ________ polluted the air becomes.

A. less and less          

B. the less                  

C. the more    

D. more and more

4. Life in rural areas is becoming ________ difficult for farmers because of falling prices of vegetables and argricultural products.

A. less and less          

B. fewer and fewer    

C. more and less

D. more and more

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. C

4. D

1. A

This is the best experience I have had in this city.

(Đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất tôi có được ở thành phố này.)

Giải thích: dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả một trải nghiệm độc đáo với cấu trúc sau: This + is + the + so sánh nhất + N + S + have/has Ved/V3

2. B

That is the second house they have bought this year.

(Đó là ngôi nhà thứ hai họ mua trong năm nay.)

Giải thích: dùng thì hiện tại hoàn thành để nói điều gì đó đã xảy ra bao nhiêu lần với cấu trúc sau: That + is + the first/the second time + S + have/has Ved/V3

3. C

The more we use private vehicles, the more polluted the air becomes.

(Chúng ta càng sử dụng phương tiện cá nhân thì không khí càng ô nhiễm.)

Giải thích: Dùng so sánh kép để thể hiện sự thay đổi của hai sự vật: The + so sánh hơn + S1 + V1, the + so sánh hơn + S2 + V2.

4. D

Life in rural areas is becoming more and more difficult for farmers because of falling prices of vegetables and argricultural products.

(Cuộc sống ở nông thôn ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với người nông dân do giá rau, nông sản giảm.)

Giải thích: Dùng so sánh kép để thể hiện sự thay đổi của một sự vật: S + V + more and more + tính từ dài

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Project

  AN URBAN AREA Work in groups. Do some research on a newly-created urban area in Viet Nam. Present your findings to the class. Use these questions as cues for your presentation: - Where is the place? - What was it like in the past? - How has it changed since urbanisation started? - What are the positive and negative effects of urbanisation?

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Communication and culture/ CLIL

  Everyday English Making complaints and responding to them 1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the expressions to help you. Culture/CLIL 1. Read the text and complete the table. 2. Work in groups. Compare urbanisation in Viet Nam with that in Malaysia and/or Australia. Use the information in Writing and Cu

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Listening

  A radio talk about urbanisation 1. Choose the correct meanings of the underlined words. 2. Listen to a radio talk about urbanisation. Choose the correct answer A, B, or C. 3. Listen to the talk again and answer the questions. Use no more than THREE words and/or a number. 4. Work in groups. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Speaking

  Changes in a living area 1. The pictures show how River City has changed over time. Work in pairs. Read the words and phrases and decide which describe the city in the past (P) and which now (N). 2. Work in pairs. Talk about the changes in River City. Use the words and phrases in 1. 3. Report your answers to the whole class. Vote for the best description.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Reading

  Urbanisation of Ha Noi 1. Work in pairs. Look at the pictures in the article in 2 below. Discuss the following questions. 2. Read the article. Choose the correct meanings of the highlighted words. 3. Read the article again. Put the main ideas in the order they appear in the article. 4. Read the article again and complete the table using no more than THREE words and/or a number for each gap. 5. Work in pairs. Discuss the following questions.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close