Tiếng Anh 12 Unit 2 Speaking

Panning a Cultural Diversity Day 1. Work in pairs. Discuss the differences between Vietnamese culture and some other cultures you know about. Use the ideas in Getting Started and Reading, and the table and examples below to help you. 2. Work in groups. Your school is organising a Cultural Diversity Day. Discuss what the event should include. Use the ideas in 1 to create the event programme. 3. Report your group's ideas to the whole class. Vote for the best Cultural Diversity Day programme.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Panning a Cultural Diversity Day

(Lên kế hoạch cho Ngày Đa dạng Văn hóa)

1. Work in pairs. Discuss the differences between Vietnamese culture and some other cultures you know about. Use the ideas in Getting Started and Reading, and the table and examples below to help you.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận về sự khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và một số nền văn hóa khác mà bạn biết. Sử dụng các ý tưởng trong phần Getting Started, phần Reading, bảng và các ví dụ bên dưới để giúp bạn.)

Example: (Ví dụ)

A: South Koreans seem to eat a lot of spicy food, such as kimchi and tteokbokki, while our traditional dishes, like bun cha and pho, are not very spicy in general.

(Người Hàn Quốc dường như ăn nhiều đồ ăn cay, chẳng hạn như kim chi và tteokbokki, trong khi các món ăn truyền thống của chúng ta, như bún chả và phở nhìn chung không cay lắm.)

B: I agree. How about music? I think in both countries, young people like to listen to pop music, but K-pop focuses mainly on dance groups while our pop music is usually produced by solo artists.

(Tớ đồng ý. Thế còn âm nhạc thì sao? Tớ nghĩ ở cả hai nước, giới trẻ đều thích nghe nhạc pop, nhưng K-pop chủ yếu tập trung vào các nhóm nhạc dance trong khi nhạc pop của chúng ta thường do các nghệ sĩ solo sản xuất.)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in groups. Your school is organising a Cultural Diversity Day. Discuss what the event should include. Use the ideas in 1 to create the event programme.

(Làm việc nhóm. Trường học của bạn đang tổ chức Ngày đa dạng văn hóa. Thảo luận về những gì sự kiện nên bao gồm. Sử dụng những ý tưởng ở bài 1 để xây dựng chương trình sự kiện.)

Example: (Ví dụ)

A: We've decided to organise a Cultural Diversity Day in our school. Let's discuss what activities to include.

(Chúng ta quyết định tổ chức Ngày đa dạng văn hóa ở trường. Hãy thảo luận về những hoạt động cần bao gồm.)

B: First, we should set up some food stalls offering traditional dishes from different cultures.

(Đầu tiên, chúng ta nên mở một số quầy hàng bán các món ăn truyền thống của các nền văn hóa khác nhau.)

C: That sounds fun! We can call them 'Taste the World'. We can also show visitors how to cook these dishes.

(Nghe có vẻ thú vị đấy! Chúng ta có thể gọi chúng là 'Hương vị thế giới'. Chúng ta cũng có thể chỉ cho du khách cách nấu những món ăn này.)

D: I like your idea, but we don't have any cooking experience. We may need to involve professional cooks.

(Tớ thích ý tưởng của cậu, nhưng chúng ta không có kinh nghiệm nấu ăn. Chúng ta có thể cần có sự tham gia của các đầu bếp chuyên nghiệp.)

Lời giải chi tiết:

A: We've decided to organise a Cultural Diversity Day in our school. Let's discuss what activities to include.

B: How about having cultural performances? We could invite students to showcase traditional dances, music, or even theater from various cultures.

C: That's an excellent idea! We can create a schedule for performances throughout the day. It will be a fantastic way for everyone to experience the richness of different cultures.

D: To involve everyone, let's organize a multicultural fashion show. Students can showcase traditional clothing or even modern outfits inspired by their cultural heritage.

A: Excellent suggestion! We could also incorporate technology by creating QR codes for each culture, linking to short videos or presentations that provide more in-depth insights into their customs, traditions, and celebrations.

Tạm dịch:

A: Chúng ta đã quyết định tổ chức Ngày đa dạng văn hóa ở trường. Cùng thảo luận về những hoạt động bao gồm nào.

B: Tổ chức các buổi biểu diễn văn hóa thì sao nhỉ? Chúng ta có thể mời học sinh trình diễn các điệu múa, âm nhạc truyền thống hoặc thậm chí là sân khấu từ các nền văn hóa khác nhau.

C: Đó là một ý tưởng tuyệt vời! Chúng ta có thể tạo lịch trình biểu diễn suốt cả ngày. Đó sẽ là một cách tuyệt vời để mọi người trải nghiệm sự phong phú của các nền văn hóa khác nhau.

D: Để thu hút sự tham gia của mọi người, hãy tổ chức một buổi trình diễn thời trang đa văn hóa. Học sinh có thể trưng bày trang phục truyền thống hoặc thậm chí trang phục hiện đại lấy cảm hứng từ di sản văn hóa của họ.

A: Đề xuất tuyệt vời! Chúng ta cũng có thể kết hợp công nghệ bằng cách tạo mã QR cho từng nền văn hóa, liên kết đến các video ngắn hoặc bài thuyết trình cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về phong tục, truyền thống và lễ kỷ niệm của họ.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Report your group's ideas to the whole class. Vote for the best Cultural Diversity Day programme.

(Báo cáo ý tưởng của nhóm bạn cho cả lớp. Bình chọn cho chương trình Ngày Đa dạng văn hóa tốt nhất.)

Lời giải chi tiết:

Hi, everyone! We've decided to organise a Cultural Diversity Day in our school, so we have discussed what activities to include, and the following ones are our suggestions. For cultural performances, we could invite students to showcase traditional dances, music, or even theater from various cultures. We can create a schedule for performances throughout the day. It will be a fantastic way for everyone to experience the richness of different cultures. To involve everyone, we will organize a multicultural fashion show. Students can showcase traditional clothing or even modern outfits inspired by their cultural heritage. Finally, we could also incorporate technology by creating QR codes for each culture, linking to short videos or presentations that provide more in-depth insights into their customs, traditions, and celebrations. We hope you will vote Cultural Diversity Day programme for the best. Thank you very much for listening.

Tạm dịch:

Chào mọi người! Chúng tôi đã quyết định tổ chức Ngày Đa dạng Văn hóa ở trường của mình, vì vậy chúng tôi đã thảo luận về những hoạt động cần đưa vào và những hoạt động sau đây là gợi ý của chúng tôi. Đối với các buổi biểu diễn văn hóa, chúng ta có thể mời học sinh trình diễn các điệu múa, âm nhạc truyền thống hoặc thậm chí là diễn kịch từ các nền văn hóa khác nhau. Chúng ta có thể tạo lịch trình biểu diễn suốt cả ngày. Đó sẽ là một cách tuyệt vời để mọi người trải nghiệm sự phong phú của các nền văn hóa khác nhau. Để thu hút sự tham gia của mọi người, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi trình diễn thời trang đa văn hóa. Học sinh có thể trưng bày trang phục truyền thống hoặc thậm chí trang phục hiện đại lấy cảm hứng từ di sản văn hóa của mình. Cuối cùng, chúng ta cũng có thể kết hợp công nghệ bằng cách tạo mã QR cho từng nền văn hóa, liên kết tới các video ngắn hoặc bài thuyết trình cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về phong tục, truyền thống và lễ kỷ niệm của họ. Chúng tôi hi vọng các bạn sẽ bình chọn chương trình Ngày Đa dạng Văn hóa của chúng tôi là tốt nhất. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Listening

  Celebrating Halloween in Viet Nam 1. Work in pairs. Label the following pictures. Do you often see them in Viet Nam? 2. Listen to an interview. What do Minh and Mai think about Halloween? Circle the correct words or phrase. 3. Listen to the interview again and complete each sentence with no more than TWO words. 4. Work in groups. Discuss the questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Writing

  An opinion eassay on the impacts of world festivals on young Vietnamese people 1. Work in pairs. Decide whether the following points are positive or negative impacts of celebrating world festivals. Discuss the reasons. 2. Write an opinion essay (180 words) on the following topic. Use the ideas in 1 and the outline and suggestions below to help you.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Communication and culture/ CLIL

  Everyday English Making introductions and responding to them 1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in groups of three. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the others are B and C. Use the expressions below to help you. Culture 2. Work in groups. Discuss the questions. 1. Read the text and put a tick () or cross () in the box next to the pictures to show the appropriate b

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Looking back

  Pronunciation Read the following sentences and write the words containing the /ɔɪ/, /aɪ/ and /aʊ/ sounds in the correct column. Then listen and check. Proctise saying the sentences in pairs. Vocabulary Grammar Choose the best answer A, B, C, or D. Choose the correct word to complete each of the sentences.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Project

  INTRODUCE A CULTURE Work in groups. Choose a country and do some research on its culture. Give a group presentation. It can include some of the following information: - Name of the country - Language(s) spoken - Traditional festivals and customs - Music, dance, and fashion - Cuisine

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close