Tiếng Anh 12 Unit 1 Reading

1. Work in pairs. Discuss the questions. 2. Read the article. Choose the words or phrases with the closest meaning to the highlighted words or phrases in the text. 3. Read the article again. Match each section (A-C) with a heading (1-5). There are TWO extra headings. 4. Read the article again. Complete the diagram with information from the text. Use ONE word for each gap. 5. Work in pairs. Discuss the following question.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

A creative genius

(Một thiên tài sáng tạo)

1. Work in pairs. Discuss the questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi.)

1. Who is the man in the photo?

(Người trong bức ảnh là ai?)

2. What is he most famous for?

(Ông ấy nổi tiếng vì điều gì?)

Lời giải chi tiết:

1. The man in the photo is Steve Jobs.

(Người đàn ông trong ảnh là Steve Jobs.)

2. He is most famous for co-founding Apple Inc. and playing a key role in the development of iconic products.

(Ông nổi tiếng nhất với vai trò đồng sáng lập tập đoàn Apple và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm mang tính biểu tượng.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the article. Choose the words or phrases with the closest meaning to the highlighted words or phrases in the text.

(Đọc bài viết. Chọn những từ hoặc cụm từ có nghĩa gần nhất với những từ hoặc cụm từ được đánh dấu trong văn bản.)

STEVE JOBS' LIFE AND ACHIEVEMENTS

A. _________

Steven Paul Jobs was born on 24 February, 1955 in San Francisco, USA. His biological parents were not married and gave him up for adoption. He was adopted by Clara and Paul Jobs. In 1971, Jobs met Steve Wozniak, who was five years older than him, but they bonded over their love of electronics. After high school, Jobs attended Reed College in Oregon, but found the classes boring and dropped out after six months.

B. _________

When Jobs was 21, he and Wozniak started Apple Computers in Jobs' family garage with money they got by selling Jobs' van and Wozniak's scientific calculator. By making computers smaller, cheaper, and accessible to everyday users, their company became a huge success and sales quickly increased.

Although Jobs left Apple in 1985, he returned to his post in 1997 when the company needed new ideas. He helped invent new products such as the iMac, the iBook for students, the iPod music player, and iTunes music software. In 2007, he introduced the touch-screen iPhone which changed the way phones were used. Apple products were not only designed to be cutting-edge technology, but also to be stylish and easy to use.

In addition, Jobs contributed to computer animation. In 1986, he bought a small company, which later became Pixar Animation Studios. It produced the first full-length computer-animated film Toy Story, followed by other blockbusters.

C. _________

In 2003, Jobs was diagnosed with a rare form of pancreatic cancer. He fought the disease for several years, and stopped working in August, 2011. Two months later, he passed away. He had four children, three with his wife of 20 years and one from a previous relationship. On an Apple web page, a statement reads, 'Apple has lost a visionary and creative genius, and the world has lost an amazing human being.'

1. adopted

A. given birth to

B. taken by another family as their own child

2. dropped out

A. continued to study

B. left school/college before completing your studies

3. cancer

A. a serious disease

B. a dangerous animal

4. passed away

A. died

B. went past something

5. genius

A. a very intelligent person

B. an ordinary person

Phương pháp giải:

Tạm dịch

CUỘC ĐỜI VÀ THÀNH TỰU CỦA STEVE JOBS

A. _________

Steven Paul Jobs sinh ngày 24 tháng 2 năm 1955 tại San Francisco, Mỹ. Cha mẹ ruột của ông không kết hôn và tìm bố mẹ nuôi cho ông. Ông được Clara và Paul Jobs nhận nuôi. Năm 1971, Jobs gặp Steve Wozniak, người hơn ông 5 tuổi, nhưng họ gắn kết với nhau nhờ tình yêu điện tử. Sau khi tốt nghiệp trung học, Jobs theo học tại trường Cao đẳng Reed ở Oregon, nhưng nhận thấy lớp học nhàm chán và bỏ học sau sáu tháng.

B. _________

Khi Jobs 21 tuổi, ông và Wozniak thành lập Công ty máy tính Apple trong gara của gia đình Jobs bằng số tiền họ có được nhờ bán chiếc xe tải của Jobs và máy tính khoa học của Wozniak. Bằng cách làm cho máy tính nhỏ hơn, rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn với người dùng hàng ngày, công ty của họ đã đạt được thành công vang dội và doanh số bán hàng nhanh chóng tăng lên.

Mặc dù Jobs rời Apple vào năm 1985 nhưng ông đã quay trở lại vị trí của mình vào năm 1997 khi công ty cần những ý tưởng mới. Ông đã giúp phát minh ra các sản phẩm mới như iMac, iBook dành cho sinh viên, máy nghe nhạc iPod và phần mềm nghe nhạc iTunes. Năm 2007, ông ra mắt iPhone màn hình cảm ứng đã thay đổi cách sử dụng điện thoại. Các sản phẩm của Apple không chỉ được thiết kế với công nghệ tiên tiến mà còn có kiểu dáng thời trang và dễ sử dụng.

Ngoài ra, Jobs còn đóng góp cho hoạt hình máy tính. Năm 1986, ông mua lại một công ty nhỏ, sau này trở thành Pixar Animation Studios. Công ty đã sản xuất bộ phim hoạt hình máy tính dài đầu tiên Toy Story, tiếp theo là các bộ phim bom tấn khác.

C. _________

Năm 2003, Jobs được chẩn đoán mắc một dạng ung thư tuyến tụy hiếm gặp. Ông đã chiến đấu với căn bệnh này trong nhiều năm và ngừng làm việc vào tháng 8 năm 2011. Hai tháng sau, ông qua đời. Ông có bốn người con, trong đó ba người là con với người vợ đã chung sống 20 năm và một người với mối quan hệ trước đó. Trên một trang web của Apple, một tuyên bố có nội dung: 'Apple đã mất đi một thiên tài có tầm nhìn xa và sáng tạo, và thế giới đã mất đi một con người tuyệt vời'.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. B

3. A

4. A

5. A

1. B

adopted (được nhận nuôi)

A. given birth to (sinh ra)

B. taken by another family as their own child (được gia đình khác nhận làm con)

2. B

dropped out (bỏ học)

A. continued to study (tiếp tục học)

B. left school/college before completing your studies (bỏ học/đại học trước khi hoàn thành việc học)

3. A

cancer (ung thư)

A. a serious disease (một căn bệnh nghiêm trọng)

B. a dangerous animal (một con vật nguy hiểm)

4. A

passed away (qua đời)

A. died (mất)

B. went past something (đã đi qua một cái gì đó)

5. A

genius (thiên tài)

A. a very intelligent person (một người rất thông minh)

B. an ordinary person (một người bình thường)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Read the article again. Match each section (A-C) with a heading (1-5). There are TWO extra headings.

(Đọc lại bài viết. Nối mỗi phần (A-C) với tiêu đề (1-5). Có HAI tiêu đề dư.)

1. Achievements (Thành tích)

2. Early life and education (Cuộc sống và giáo dục sớm)

3. Marriage and family (Hôn nhân và gia đình)

4. Contribution to animation (Đóng góp cho hoạt hình)

5. Health issues and family (Vấn đề sức khỏe và gia đình)

Lời giải chi tiết:

A - 2

B - 1

C - 5

A. Early life and education

Steven Paul Jobs was born on 24 February, 1955 in San Francisco, USA. His biological parents were not married and gave him up for adoption. He was adopted by Clara and Paul Jobs. In 1971, Jobs met Steve Wozniak, who was five years older than him, but they bonded over their love of electronics. After high school, Jobs attended Reed College in Oregon, but found the classes boring and dropped out after six months.

B. Achievements

When Jobs was 21, he and Wozniak started Apple Computers in Jobs' family garage with money they got by selling Jobs' van and Wozniak's scientific calculator. By making computers smaller, cheaper, and accessible to everyday users, their company became a huge success and sales quickly increased.

Although Jobs left Apple in 1985, he returned to his post in 1997 when the company needed new ideas. He helped invent new products such as the iMac, the iBook for students, the iPod music player, and iTunes music software. In 2007, he introduced the touch-screen iPhone which changed the way phones were used. Apple products were not only designed to be cutting-edge technology, but also to be stylish and easy to use.

In addition, Jobs contributed to computer animation. In 1986, he bought a small company, which later became Pixar Animation Studios. It produced the first full-length computer-animated film Toy Story, followed by other blockbusters.

C. Health issues and family

In 2003, Jobs was diagnosed with a rare form of pancreatic cancer. He fought the disease for several years, and stopped working in August, 2011. Two months later, he passed away. He had four children, three with his wife of 20 years and one from a previous relationship. On an Apple web page, a statement reads, 'Apple has lost a visionary and creative genius, and the world has lost an amazing human being.'

Tạm dịch:

A. Cuộc sống khi trẻ và giáo dục

Steven Paul Jobs sinh ngày 24 tháng 2 năm 1955 tại San Francisco, Mỹ. Cha mẹ ruột của ông không kết hôn và tìm bố mẹ nuôi cho ông. Ông được Clara và Paul Jobs nhận nuôi. Năm 1971, Jobs gặp Steve Wozniak, người hơn ông 5 tuổi, nhưng họ gắn kết với nhau nhờ tình yêu điện tử. Sau khi tốt nghiệp trung học, Jobs theo học tại trường Cao đẳng Reed ở Oregon, nhưng nhận thấy lớp học nhàm chán và bỏ học sau sáu tháng.

B. Thành tựu

Khi Jobs 21 tuổi, ông và Wozniak thành lập Công ty máy tính Apple trong gara của gia đình Jobs bằng số tiền họ có được nhờ bán chiếc xe tải của Jobs và máy tính khoa học của Wozniak. Bằng cách làm cho máy tính nhỏ hơn, rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn với người dùng hàng ngày, công ty của họ đã đạt được thành công vang dội và doanh số bán hàng nhanh chóng tăng lên.

Mặc dù Jobs rời Apple vào năm 1985 nhưng ông đã quay trở lại vị trí của mình vào năm 1997 khi công ty cần những ý tưởng mới. Ông đã giúp phát minh ra các sản phẩm mới như iMac, iBook dành cho sinh viên, máy nghe nhạc iPod và phần mềm nghe nhạc iTunes. Năm 2007, ông ra mắt iPhone màn hình cảm ứng đã thay đổi cách sử dụng điện thoại. Các sản phẩm của Apple không chỉ được thiết kế với công nghệ tiên tiến mà còn có kiểu dáng thời trang và dễ sử dụng.

Ngoài ra, Jobs còn đóng góp cho hoạt hình máy tính. Năm 1986, ông mua lại một công ty nhỏ, sau này trở thành Pixar Animation Studios. Công ty đã sản xuất bộ phim hoạt hình máy tính dài đầu tiên Toy Story, tiếp theo là các bộ phim bom tấn khác.

C. Vấn đề về sức khỏe và gia đình

Năm 2003, Jobs được chẩn đoán mắc một dạng ung thư tuyến tụy hiếm gặp. Ông đã chiến đấu với căn bệnh này trong nhiều năm và ngừng làm việc vào tháng 8 năm 2011. Hai tháng sau, ông qua đời. Ông có bốn người con, trong đó ba người là con với người vợ đã chung sống 20 năm và một người với mối quan hệ trước đó. Trên một trang web của Apple, một tuyên bố có nội dung: 'Apple đã mất đi một thiên tài có tầm nhìn xa và sáng tạo, và thế giới đã mất đi một con người tuyệt vời'.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Read the article again. Complete the diagram with information from the text. Use ONE word for each gap.

(Đọc lại bài viết. Hoàn thành sơ đồ với thông tin từ văn bản. Sử dụng MỘT từ cho mỗi chỗ trống.)

1955

• born in San Francisco

• (1) _____ by the Jobs' family

1976

• started (2) _____Computers

1985

• left the company

1986

• bought a (3) _____

1997-2010

• returned to Apple

• helped invent new (4) _____

2011

• resigned

• died of (5) _____

Lời giải chi tiết:

1. adopted

2. Apple

3. company

4. products

5. cancer

1955

• born in San Francisco (sinh ra ở San Francisco)

• (1) adopted by the Jobs' family (được gia đình Jobs nhận nuôi)

Thông tin: “He was adopted by Clara and Paul Jobs.”                           

(Ông được Clara và Paul Jobs nhận nuôi.)

1976

• started (2) Apple Computers (thành lập công ty máy tính Apple)

Thông tin: “When Jobs was 21, he and Wozniak started Apple Computers in Jobs' family garage with money they got by selling Jobs' van and Wozniak's scientific calculator.”

(Khi Jobs 21 tuổi, ông và Wozniak thành lập Công ty máy tính Apple trong gara của gia đình Jobs bằng số tiền họ có được nhờ bán chiếc xe tải của Jobs và máy tính khoa học của Wozniak.)

1985

• left the company (rời công ty)

1986

• bought a (3) company (mua công ty)

Thông tin: “In 1986, he bought a small company, which later became Pixar Animation Studios.”

(Năm 1986, ông mua lại một công ty nhỏ, sau này trở thành Pixar Animation Studios.)

1997-2010

• returned to Apple (trở lại Apple)

• helped invent new (4) products (giúp phát minh sản phẩm mới)

Thông tin: “He helped invent new products such as the iMac, the iBook for students, the iPod music player, and iTunes music software.”

(Ông đã giúp phát minh ra các sản phẩm mới như iMac, iBook dành cho sinh viên, máy nghe nhạc iPod và phần mềm nghe nhạc iTunes.)

2011

• resigned (từ chức)

• died of (5) cancer (chết vì ung thư)

Thông tin: “In 2003, Jobs was diagnosed with a rare form of pancreatic cancer. He fought the disease for several years, and stopped working in August, 2011. Two months later, he passed away.”

(Năm 2003, Jobs được chẩn đoán mắc một dạng ung thư tuyến tụy hiếm gặp. Ông đã chiến đấu với căn bệnh này trong nhiều năm và ngừng làm việc vào tháng 8 năm 2011. Hai tháng sau, ông qua đời.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Work in pairs. Discuss the following question.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi sau đây.)

What do you admire the most about Steve Jobs?

(Bạn ngưỡng mộ điều gì nhất ở Steve Jobs?)

Lời giải chi tiết:

One of the most admirable aspects of Steve Jobs I admire is his remarkable journey from a challenging early life to becoming a visionary innovator. Moreover, despite his health issues, he continued to contribute to the tech until his passing in 2011.

Tạm dịch:

Một trong những khía cạnh đáng ngưỡng mộ nhất của Steve Jobs mà tôi ngưỡng mộ là hành trình đáng chú ý của ông từ giai đoạn đầu đời đầy thử thách đến việc trở thành một nhà đổi mới có tầm nhìn. Hơn nữa, bất chấp vấn đề sức khỏe, ông vẫn tiếp tục đóng góp cho ngành công nghệ cho đến khi qua đời vào năm 2011.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Speaking

  1. Work in pairs. One of you is A the other is B. A reads the information card about General Vo Nguyen Giap. B reads the information card about Vo Thi Sau below. Use the glossary (page 147) to help you. 2. Work in pairs. A should ask B questions to complete his/her card about Vo Thi Sau. Then B should do the same to complete his/her card about General Vo Nguyen Giap. Then compare your notes. 3. Use your notes to tell the life story of General Vo Nguyen Giap or Vo Thi Sau to the class. Vote for t

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Listening

  1. Work in pairs. Solve the crossword to reveal the secret name. Share what you know about him or his films. 2. Listen to a talk about Walt Disney's life. Number the events in the order they are mentioned. 3. Listen to the talk again. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Discuss the question.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Writing

  1. Work in pairs. Answer these questions, using the information from Listening. Write NG (Not Given) if you cannot find the answer. 2. Read some facts about Walt Disney. Then work in pairs to answer all the questions in 1. 3. Write a biography (180 words) of Walt Disney for your school newspaper. Select and combine information from 1 and 2, and use the following outline suggestions to help you.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Communication and culture/ CLIL

  1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the expressions on page 17 to help you. 1. Read the following text and complete the comparison table on page 18. 2. Work in groups. Discuss the questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Looking back

  Pronunciation Underline the words that contain the /eɪ/ sound and circle the ones with the /əʊ/ sound in the sentences below. Then listen and check. Practise saying these sentences in pairs. Vocabulary Replace each underlined word or phrase with ONE word you have learnt in this unit. Grammar Circle the mistake in each sentence. Then correct it.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close