Tiếng Anh 12 Unit 2 Writing

An opinion eassay on the impacts of world festivals on young Vietnamese people 1. Work in pairs. Decide whether the following points are positive or negative impacts of celebrating world festivals. Discuss the reasons. 2. Write an opinion essay (180 words) on the following topic. Use the ideas in 1 and the outline and suggestions below to help you.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

An opinion eassay on the impacts of world festivals on young Vietnamese people

(Bài luận văn trình bày ý kiến về ảnh hưởng của các lễ hội thế giới lên thế hệ trẻ Việt Nam)

1. Work in pairs. Decide whether the following points are positive or negative impacts of celebrating world festivals. Discuss the reasons.

(Làm việc theo cặp. Quyết định xem những điểm sau đây là tác động tích cực hay tiêu cực của việc tổ chức các lễ hội thế giới. Thảo luận về lý do.)

World festivals...

Positive

Negative

1. encourage people to buy things they don't need.

 

 

2. encourage extracurricular activities.

 

 

3. may make people lose their sense of identity.

 

 

4. bring a lot of fun, happiness, and joy.

 

 

5. may make young people ignore local festivals.

 

 

6. help young people learn about other cultures.

 

 

Example:

A: I think world festivals are expensive to celebrate, which is a negative impact.

(Tôi nghĩ việc tổ chức các lễ hội thế giới rất tốn kém, đó là một tác động tiêu cực.)

B: I agree with you. Most students don't have a lot of money, and shouldn't waste their pocket money on things they don't often use like Halloween costumes or Christmas decorations.

(Tôi đồng ý với bạn. Hầu hết sinh viên không có nhiều tiền và không nên lãng phí tiền tiêu vặt của mình vào những thứ họ không thường sử dụng như trang phục Halloween hay đồ trang trí Giáng sinh.)

Lời giải chi tiết:

World festivals...

(Những lễ hội thế giới…)

Positive

(Tích cực)

Negative

(Tiêu cực)

1. encourage people to buy things they don't need.

(khuyến khích mọi người mua những thứ họ không cần.)

 

x

2. encourage extracurricular activities.

(khuyến khích các hoạt động ngoại khóa.)

x

 

3. may make people lose their sense of identity.

(có thể khiến con người mất đi ý thức về bản sắc.)

 

x

4. bring a lot of fun, happiness, and joy.

(mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc, và giải trí.)

x

 

5. may make young people ignore local festivals.

(có thể khiến giới trẻ bỏ qua các lễ hội địa phương.)

 

x

6. help young people learn about other cultures.

(giúp giới trẻ tìm hiểu về các nền văn hóa khác.)

x

 

1.

A: I believe that encouraging people to buy things they don't need has a negative impact on celebrating world festivals.

(Tôi tin rằng việc khuyến khích mọi người mua những thứ họ không cần sẽ có tác động tiêu cực đến việc tổ chức các lễ hội thế giới.)

B: Absolutely. People might feel pressured to buy decorations, clothing, or other items just for the sake of celebration.

(Chắc chắn rồi. Mọi người có thể cảm thấy bị áp lực khi phải mua đồ trang trí, quần áo hoặc các vật dụng khác chỉ để tổ chức.)

2.

A: I see the encouragement of extracurricular activities during world festivals as a positive impact.

(Tôi thấy việc khuyến khích các hoạt động ngoại khóa trong các lễ hội thế giới là một tác động tích cực.)

B: I agree. Festivals often involve various events and activities that promote creativity, teamwork, and skill development.

(Tôi đồng ý. Lễ hội thường bao gồm nhiều sự kiện và hoạt động khác nhau nhằm thúc đẩy sự sáng tạo, tinh thần đồng đội và phát triển kỹ năng.)

3.

A: Celebrating world festivals may make people lose their sense of identity, which has a negative impact.

(Việc tổ chức các lễ hội thế giới có thể khiến con người mất đi ý thức về bản sắc, đó là một tác động tiêu cực.)

B: True. With the focus on global festivals, there's a risk that individuals may prioritize global trends over their own cultural identity. It's essential to strike a balance and not overshadow local traditions.

(Đúng vậy. Với việc tập trung vào các lễ hội toàn cầu, có rủi ro là các cá nhân có thể ưu tiên các xu hướng toàn cầu hơn bản sắc văn hóa của họ. Điều cần thiết là đạt được sự cân bằng và không làm lu mờ truyền thống địa phương.)

4.

A: Bringing a lot of fun, happiness, and joy has a positive impact on celebrating world festivals.

(Mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc và niềm vui có tác động tích cực đến việc tổ chức các lễ hội thế giới.)

B: Absolutely. Festivals are the chance to bring people together, foster a sense of community, and spread joy.

(Chắc chắn rồi. Lễ hội là cơ hội để gắn kết mọi người lại với nhau, nuôi dưỡng ý thức cộng đồng và lan tỏa niềm vui.)

5.

A: I'm concerned that celebrating world festivals may make young people ignore local festivals, which has a negative impact.

(Tôi lo ngại rằng việc tổ chức các lễ hội thế giới có thể khiến giới trẻ bỏ qua các lễ hội địa phương, gây tác động tiêu cực.)

B: I agree. While it's great to embrace global cultures, it's important not to neglect one's traditions.

(Tôi đồng ý. Mặc dù việc đón nhận các nền văn hóa toàn cầu là điều tuyệt vời nhưng điều quan trọng là không được bỏ bê truyền thống của một quốc gia.)

6.

A: I think one positive impact of celebrating world festivals is that it helps young people learn about other cultures.

(Tôi nghĩ một tác động tích cực của việc tổ chức các lễ hội thế giới là nó giúp giới trẻ tìm hiểu về các nền văn hóa khác.)

B: Agree. Exposure to diverse cultural practices during global festivals can broaden perspectives and promote understanding among people from different backgrounds.

(Đồng ý. Việc tiếp xúc với các hoạt động văn hóa đa dạng trong các lễ hội toàn cầu có thể mở rộng quan điểm và thúc đẩy sự hiểu biết giữa những người có nguồn gốc khác nhau.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Write an opinion essay (180 words) on the following topic. Use the ideas in 1 and the outline and suggestions below to help you.

(Viết một bài luận (180 từ) về chủ đề sau. Sử dụng những ý tưởng ở bài 1 cũng như dàn ý và những gợi ý bên dưới để giúp bạn.)

Nowadays, more and more young Vietnamese people celebrate festivals such as Christmas and Halloween. Some people think there is nothing wrong with this while others are worried about the influence of foreign cultures. What is your opinion?

(Ngày nay, ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt Nam tổ chức các lễ hội như Giáng sinh và Halloween. Một số người cho rằng điều này không có gì sai trái trong khi những người khác lại lo lắng về ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài. Ý kiến của bạn là gì?)

Introduction

Nowadays, more and more young people... In my opinion, this has positive/negative impacts on young Vietnamese people.

Body

Firstly,...

Secondly,...

Finally,

Conclusion

In conclusion, I firmly believe that...

Lời giải chi tiết:

Nowadays, more and more young Vietnamese people are embracing the celebration of festivals like Christmas and Halloween. In my opinion, this trend has both positive and negative impacts on the youth in Vietnam.

Firstly, the positive aspect of this trend is the encouragement of extracurricular activities. Celebrating global festivals provides opportunities for creative expression, fostering a sense of teamwork and skill development among young individuals. This contributes positively to their personal growth and well-rounded development.

Secondly, there is a concern that such global celebrations may lead to the loss of cultural identity among the youth. It is crucial to strike a balance between embracing foreign cultures and preserving traditions. The risk of neglecting local festivals must be acknowledged to maintain a strong sense of identity.

Finally, exposure to different cultures during global festivals helps young Vietnamese people learn about the world. This cultural exchange fosters understanding and building a more interconnected global community.

In conclusion, I firmly believe that while celebrating international festivals has its positive aspects, the youth in Vietnam needs to maintain a balance. Embracing foreign cultures should not come at the expense of neglecting their rich traditions. A balanced approach will ensure the positive impacts outweigh the potential negative consequences.

Tạm dịch

Ngày nay, ngày càng nhiều bạn trẻ Việt Nam đón chào các lễ hội như Giáng sinh và Halloween. Theo tôi, xu hướng này vừa có tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực đến giới trẻ Việt Nam.

Thứ nhất, mặt tích cực của xu hướng này là việc khuyến khích các hoạt động ngoại khóa. Việc tổ chức các lễ hội toàn cầu mang lại cơ hội thể hiện sự sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần làm việc nhóm và phát triển kỹ năng của các cá nhân trẻ. Điều này góp phần tích cực vào sự phát triển cá nhân và phát triển toàn diện của họ.

Thứ hai, có mối lo ngại rằng những lễ kỷ niệm toàn cầu như vậy có thể dẫn đến việc đánh mất bản sắc văn hóa trong giới trẻ. Điều quan trọng là đạt được sự cân bằng giữa việc tiếp thu các nền văn hóa nước ngoài và bảo tồn truyền thống. Nguy cơ bỏ bê các lễ hội địa phương phải được thừa nhận để duy trì ý thức bản sắc mạnh mẽ.

Cuối cùng, việc tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau trong các lễ hội toàn cầu giúp giới trẻ Việt Nam tìm hiểu về thế giới. Sự trao đổi văn hóa này thúc đẩy sự hiểu biết và xây dựng một cộng đồng toàn cầu gắn kết hơn.

Tóm lại, tôi tin chắc rằng việc tổ chức các lễ hội quốc tế có những mặt tích cực nhưng giới trẻ Việt Nam cần duy trì sự cân bằng. Tiếp thu các nền văn hóa nước ngoài không nên đánh đổi bằng việc bỏ qua những truyền thống phong phú. Một cách tiếp cận cân bằng sẽ đảm bảo những tác động tích cực lớn hơn những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Communication and culture/ CLIL

  Everyday English Making introductions and responding to them 1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in groups of three. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the others are B and C. Use the expressions below to help you. Culture 2. Work in groups. Discuss the questions. 1. Read the text and put a tick () or cross () in the box next to the pictures to show the appropriate b

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Looking back

  Pronunciation Read the following sentences and write the words containing the /ɔɪ/, /aɪ/ and /aʊ/ sounds in the correct column. Then listen and check. Proctise saying the sentences in pairs. Vocabulary Grammar Choose the best answer A, B, C, or D. Choose the correct word to complete each of the sentences.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Project

  INTRODUCE A CULTURE Work in groups. Choose a country and do some research on its culture. Give a group presentation. It can include some of the following information: - Name of the country - Language(s) spoken - Traditional festivals and customs - Music, dance, and fashion - Cuisine

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Listening

  Celebrating Halloween in Viet Nam 1. Work in pairs. Label the following pictures. Do you often see them in Viet Nam? 2. Listen to an interview. What do Minh and Mai think about Halloween? Circle the correct words or phrase. 3. Listen to the interview again and complete each sentence with no more than TWO words. 4. Work in groups. Discuss the questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Speaking

  Panning a Cultural Diversity Day 1. Work in pairs. Discuss the differences between Vietnamese culture and some other cultures you know about. Use the ideas in Getting Started and Reading, and the table and examples below to help you. 2. Work in groups. Your school is organising a Cultural Diversity Day. Discuss what the event should include. Use the ideas in 1 to create the event programme. 3. Report your group's ideas to the whole class. Vote for the best Cultural Diversity Day programme.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close