Tiếng Anh 12 Unit 1 Looking back

Pronunciation Underline the words that contain the /eɪ/ sound and circle the ones with the /əʊ/ sound in the sentences below. Then listen and check. Practise saying these sentences in pairs. Vocabulary Replace each underlined word or phrase with ONE word you have learnt in this unit. Grammar Circle the mistake in each sentence. Then correct it.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Pronunciation

Video hướng dẫn giải

Underline the words that contain the /eɪ/ sound and circle the ones with the /əʊ/ sound in the sentences below. Then listen and check. Practise saying these sentences in pairs.

(Gạch chân những từ có chứa âm /eɪ/ và khoanh tròn những từ có âm /əʊ/ trong các câu dưới đây. Sau đó nghe và kiểm tra. Thực hành nói những câu này theo cặp.)


1. Cleopatra VII, a queen of ancient Egypt, was famous for her beauty.

2. I love Disney animated films like Snow White and the Seven Dwarfs and The Little Mermaid.

3. Vo Thi Sau attacked some French soldiers when she was only 14.

4. Steve Jobs passed away when he was only 56 years old.

Lời giải chi tiết:

/eɪ/

/əʊ/

ancient /ˈeɪnʃənt/

famous /ˈfeɪməs/

animated /ˈænɪmeɪtɪd/

mermaid /ˈmɜːmeɪd/

away /əˈweɪ/

snow /snəʊ/

soldiers /ˈsəʊldʒə(r)/

only /ˈəʊnli/

old /əʊld/

Ghi chú: Từ chứa âm /eɪ/ được gạch dưới, từ chứa âm /əʊ/ được in đậm. 

1. Cleopatra VII, a queen of ancient Egypt, was famous for her beauty.

(Cleopatra VII, nữ hoàng của Ai Cập cổ đại, nổi tiếng vì sắc đẹp.)

2. I love Disney animated films like Snow White and the Seven Dwarfs and The Little Mermaid.

(Tôi yêu thích những bộ phim hoạt hình của Disney như Bạch Tuyết và bảy chú lùn và Nàng tiên cá.)

3. Vo Thi Sau attacked some French soldiers when she was only 14.

(Võ Thị Sáu tấn công một số lính Pháp khi mới 14 tuổi.)

4. Steve Jobs passed away when he was only 56 years old.

(Steve Jobs qua đời khi mới 56 tuổi.)

Vocabulary

Video hướng dẫn giải

Replace each underlined word or phrase with ONE word you have learnt in this unit.

(Thay thế mỗi từ hoặc cụm từ được gạch chân bằng MỘT từ bạn đã học trong chương này.)

1. Uncle Ho gave all his love and energy to the country and people of Viet Nam.

(Bác Hồ đã cho đi hết tình yêu, sức lực của mình cho đất nước, con người Việt Nam.)

2. Although Albert Einstein lost interest in school as a child, he became known as a very intelligent person.

(Mặc dù Albert Einstein không còn hứng thú với trường học khi còn nhỏ nhưng ông lại được biết đến như một người rất thông minh.)

3. Steve Jobs was respected for his successes in computer technology.

(Steve Jobs được kính trọng vì những thành công trong lĩnh vực công nghệ máy tính.)

4. My grandfather regretted not going to college when he was young.

(Ông tôi hối hận vì đã không học đại học khi còn trẻ.)

Lời giải chi tiết:

1. gave (V2): cho/ tặng => devoted (Ved): cống hiến

Uncle Ho devoted all his love and energy to the country and people of Viet Nam.

(Bác Hồ đã dành hết tình yêu, sức lực của mình cho đất nước, con người Việt Nam.)

2. a very intelligent person (np): một người rất thông minh => genius (n): thiên tài

Although Albert Einstein lost interest in school as a child, he became known as a genius.

(Mặc dù Albert Einstein không còn hứng thú với trường học khi còn nhỏ nhưng ông lại được biết đến như một thiên tài.)

3. respected (Ved): tôn trọng => admired (Ved): ngưỡng mộ, kính trọng ; successes (n): thành công => achievements (n):  thành tựu

Steve Jobs was admired for his achievements in computer technology.

(Steve Jobs được ngưỡng mộ vì những thành tựu trong lĩnh vực công nghệ máy tính.)

4. going to (V-ing): đi đến => attending (V-ing): tham gia

My grandfather regretted not attending college when he was young.

(Ông tôi hối hận vì đã không học đại học khi còn trẻ.)

Grammar

Video hướng dẫn giải

Grammar

Circle the mistake in each sentence. Then correct it.

(Hãy khoanh tròn lỗi sai trong mỗi câu. Sau đó sửa nó.)

1. When I (A) was looking for some books (B)  in the library, I (C) was finding an interesting biography (D) about General 

Vo Nguyen Giap.

2. (A) At the age of 16, Walt Disney (B) was dropping out of school because he (C) wanted to join (D) the army.

3. Vo Thi Sau (A) was caught while she (B) tried (C) to attack some (D) French soldiers.

4. (A) While the famous author (B) read from his biography, everyone (C) was listening and (D) taking notes.

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. B

4. B

1. C

Hành động tìm sách trong thư viện là hành động dài chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động thấy tiểu sử là hành động ngắn chia quá khứ đơn.

Sửa: was finding => found

When I was looking for some books in the library, I found an interesting biography about General Vo Nguyen Giap.

(Khi đang tìm sách trong thư viện, tôi tìm thấy một cuốn tiểu sử thú vị về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.)

2. B

Năm 16 tuổi là thời gian trong quá khứ => chia quá khứ đơn.

Sửa: was dropping => dropped

At the age of 16, Walt Disney dropped out of school because he wanted to join the army.

(Năm 16 tuổi, Walt Disney bỏ học vì muốn nhập ngũ.)

3. B

Hành động cố gắng tấn công là hành động dài chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động bị bắt là hành động ngắn chia quá khứ đơn.

Sửa: tried => was trying

Vo Thi Sau was caught while she was trying to attack some French soldiers.

(Võ Thị Sáu bị bắt khi đang cố gắng tấn công một số lính Pháp.)

4. B

Cấu trúc while trong câu mang nghĩa hai hành động xảy ra song song ở cùng 1 thời điểm => chia thì quá khứ tiếp diễn cho cả 2 hành động

Sửa: read => was reading

While the famous author was reading from his biography, everyone was listening and taking notes.

(Trong khi tác giả nổi tiếng đang đọc tiểu sử của mình, mọi người đều lắng nghe và ghi chép.)

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Project

  Work in groups. Write a visual story of a person's life. This could be a historical figure or someone you know and admire. Do some research on their life or interview them. You can draw pictures to illustrate key events in his/her life. You can do that on a poster, on presentation slides, or in a short comic book. Present your visual story to the class. Use these questions as cues.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Communication and culture/ CLIL

  1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the expressions on page 17 to help you. 1. Read the following text and complete the comparison table on page 18. 2. Work in groups. Discuss the questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Writing

  1. Work in pairs. Answer these questions, using the information from Listening. Write NG (Not Given) if you cannot find the answer. 2. Read some facts about Walt Disney. Then work in pairs to answer all the questions in 1. 3. Write a biography (180 words) of Walt Disney for your school newspaper. Select and combine information from 1 and 2, and use the following outline suggestions to help you.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Listening

  1. Work in pairs. Solve the crossword to reveal the secret name. Share what you know about him or his films. 2. Listen to a talk about Walt Disney's life. Number the events in the order they are mentioned. 3. Listen to the talk again. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Discuss the question.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Speaking

  1. Work in pairs. One of you is A the other is B. A reads the information card about General Vo Nguyen Giap. B reads the information card about Vo Thi Sau below. Use the glossary (page 147) to help you. 2. Work in pairs. A should ask B questions to complete his/her card about Vo Thi Sau. Then B should do the same to complete his/her card about General Vo Nguyen Giap. Then compare your notes. 3. Use your notes to tell the life story of General Vo Nguyen Giap or Vo Thi Sau to the class. Vote for t

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close