Tiếng Anh 12 Unit 2 Getting Started

At the International Cultural Festival 1. Listen and read. 2. Read the conversation again and complete the table. Use no more than THREE words for each blank. 3. Find words and a phrase in 1 that have the same or similar meaning to the following words and phrases. 4. Complete the sentences based on the conversation. Use the correct article (a, an, the) or ∅ (no article).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

At the International Cultural Festival

(Ở Lễ hội Văn hóa Quốc tế)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Nam: OK, we've arrived at the International Cultural Festival! It's a very popular event in Ha Noi. It brings cultures from all over the world to one location!

Mai: Yes, it's a way to learn about cultural diversity, particularly by tasting food from different countries.

Linda: I'd really love to try Korean kimchi or traditional Japanese sushi. Japanese cuisine is world-famous, as well as very healthy!

Mai: Can you show us around, Nam?

Nam: Sure. Let's go to the Korean booth to try some kimchi and spicy rice cakes, called tteokbokki. I also heard that a famous K-pop group will be at their booth.

Linda: That'll be amazing! I might meet my favourite group there and get their autographs.

Mai: Well, I'm not really interested in K-pop. Can we first go to the British booth? I'd love to try some fish and chips.

Nam: The British booth is on the corner. They serve delicious British dishes and sell souvenirs of famous tourist attractions in Britain.

Linda: But where's the Vietnamese booth?

Nam: I can see it on the map. It's an open booth and it looks huge! Visitors can play Vietnamese traditional games such as tug of war and bamboo dancing.

Linda: They all sound fun. I'll try to join all of them if I can.

Nam: And we can also have spring rolls and bun cha - grilled pork meatballs with noodles, which is probably Ha Noi's most popular dish.

Linda: I suggest that we go to the Vietnamese booth first. I love Vietnamese spring rolls and would like to try bun cha.

Mai: Great. That's a nice idea.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Nam: OK, chúng ta đã đến Lễ hội Văn hóa Quốc tế! Đây là một sự kiện rất phổ biến ở Hà Nội. Lễ hội mang các nền văn hóa từ khắp nơi trên thế giới về một địa điểm!

Mai: Đúng vậy, đó là một cách để tìm hiểu về sự đa dạng văn hóa, đặc biệt là bằng cách nếm thử các món ăn từ các quốc gia khác nhau.

Linda: Tớ thực sự muốn thử kimchi Hàn Quốc hoặc sushi truyền thống của Nhật Bản. Ẩm thực Nhật Bản nổi tiếng thế giới và rất tốt cho sức khỏe!

Mai: Cậu có thể dẫn chúng tớ đi tham quan xung quanh được không, Nam?

Nam: Chắc chắn rồi. Hãy đến gian hàng Hàn Quốc để thử kim chi và bánh gạo cay, gọi là tteokbokki. Tớ cũng nghe nói có một nhóm nhạc K-pop nổi tiếng sẽ có mặt tại gian hàng.

Linda: Điều đó thật tuyệt vời! Tớ có thể gặp nhóm nhạc yêu thích của mình ở đó và xin chữ ký.

Mai: À, tớ không thực sự hứng thú với K-pop. Trước tiên chúng ta có thể đến gian hàng của Anh được không? Tớ muốn thử món cá và khoai tây chiên.

Nam: Gian hàng của Anh ở góc đường. Họ phục vụ các món ăn ngon của Anh và bán đồ lưu niệm về các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Anh.

Linda: Nhưng gian hàng Việt Nam ở đâu nhỉ?

Nam: Tớ có thể thấy gian hàng trên bản đồ. Đó là một gian hàng mở và trông rất lớn! Du khách có thể chơi các trò chơi truyền thống của Việt Nam như kéo co, múa sạp.

Linda: Tất cả đều có vẻ thú vị. Tớ sẽ cố gắng tham gia tất cả nếu có thể.

Nam: Và chúng ta cũng có thể ăn nem và bún chả - thịt viên nướng với bún, có lẽ là món ăn phổ biến nhất ở Hà Nội.

Linda: Tớ đề xuất chúng ta nên đến gian hàng Việt Nam trước. Tớ yêu món chả giò Việt Nam và muốn thử món bún chả.

Mai: Tuyệt vời. Đó là một ý tưởng hay.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the conversation again and complete the table. Use no more than THREE words for each blank.

(Đọc lại đoạn hội thoại và hoàn thành bảng. Sử dụng không quá BA từ cho mỗi chỗ trống.)

Country

Food to try

Things to do or buy

Japan

(1) __________

 

Korea

kimchi, tteokbokki

meet a K-pop (2) __________

Britain

(3) __________

buy souvenirs

Viet Nam

spring rolls,

(4) __________

play games (tug of war, bamboo dancing)

Lời giải chi tiết:

Country

(Quốc gia)

Food to try

(Món ăn nên thử)

Things to do or buy

(Nhữngviệc nên làm hoặc món đồ nên mua)

Japan

(Nhật Bản)

(1) traditional Japanese sushi

(sushi Nhật Bản truyền thống)

 

Korea

(Hàn Quốc)

kimchi, tteokbokki

meet a K-pop (2) group

(gặp gỡ nhóm nhạc K-pop)

Britain

(Anh)

(3) fish and chips

(cá và khoai tây chiên)

buy souvenirs

(mua quà lưu niệm)

Việt Nam

spring rolls,

(4) bun cha

(nem rán (chả giò), bún chả)

play games (tug of war, bamboo dancing)

(chơi trò chơi – kéo co, nhảy sạp)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Find words and a phrase in 1 that have the same or similar meaning to the following words and phrases.

(Tìm từ và cụm từ trong bài 1 có nghĩa giống hoặc tương tự với các từ và cụm từ sau.)

1. variety                     

2. a style of cooking  

3. tasty  

4. interesting places 

Lời giải chi tiết:

1. variety = diversity: đa dạng

2. a style of cooking = cuisine: ẩm thực

3. tasty = delicious: ngon

4. interesting places = tourist attractions: điểm thu hút du khách

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Complete the sentences based on the conversation. Use the correct article (a, an, the) or ∅ (no article).

(Hoàn thành các câu dựa vào đoạn hội thoại. Sử dụng mạo từ đúng (a, an, the) hoặc (không có mạo từ).)

1. Nam took Mai and Linda to _____ International Cultural Festival in Ha Noi.

2. Tasting food from different countries is a way to learn about _____ cultural diversity.

3. Nam tells his friends that _____ famous K-pop group will be at the Korean booth.

4. The Vietnamese booth is _____ open booth, and is very big. 

Lời giải chi tiết:

1. the

2. ∅

3. a

4. an

1. Nam took Mai and Linda to the International Cultural Festival in Ha Noi.

(Nam đưa Mai và Linda đi Lễ hội văn hóa quốc tế tại Hà Nội.)

Giải thích: Tên lễ hội đã xác định nên dùng mạo từ “the”.

2. Tasting food from different countries is a way to learn about  cultural diversity.

(Nếm thử món ăn từ các quốc gia khác nhau là một cách để tìm hiểu về sự đa dạng văn hóa.)

Giải thích: “cultural diversity” (sự đa dạng văn hóa) là danh từ Không đếm được nên Không dùng mạo từ.

3. Nam tells his friends that a famous K-pop group will be at the Korean booth.

(Nam nói với bạn bè rằng một nhóm nhạc K-pop nổi tiếng sẽ có mặt tại gian hàng Hàn Quốc.)

Giải thích: Dùng mạo từ “a” trước danh từ số ít chưa xác định, bắt đầu bằng phụ âm “famous K-pop group” (một nhóm nhạc K-pop).

4. The Vietnamese booth is an open booth, and is very big.

(Gian hàng Việt Nam là gian hàng mở, và rất lớn.)

Giải thích: Dùng mạo từ “an” trước cụm danh từ số ít, bắt đầu bằng nguyên âm, trong câu định nghĩa “ open booth” (gian hàng mở).

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Language

  Pronunciation Diphthongs /ɔɪ/, /aɪ/, and /aʊ/ 1. Listen and repeat. Then practise saying the words. 2. Work in pairs. Underline the words that contain the /ɔɪ/, /aɪ/, and /aʊ/ sounds. Listen and check. Then practise saying the sentences. Vocabulary 1. Match the words with their meanings. 2. Complete the sentences using the correct forms of the words in 1. Grammar 1. Circle the correct answer to complete each of the sentences. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about the following topics

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Reading

  Globalisation and cultural diversity 1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the article and match each section (A-C) with a heading (1-5). There are TWO extra headings. 3. Read the article again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in groups. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Speaking

  Panning a Cultural Diversity Day 1. Work in pairs. Discuss the differences between Vietnamese culture and some other cultures you know about. Use the ideas in Getting Started and Reading, and the table and examples below to help you. 2. Work in groups. Your school is organising a Cultural Diversity Day. Discuss what the event should include. Use the ideas in 1 to create the event programme. 3. Report your group's ideas to the whole class. Vote for the best Cultural Diversity Day programme.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Listening

  Celebrating Halloween in Viet Nam 1. Work in pairs. Label the following pictures. Do you often see them in Viet Nam? 2. Listen to an interview. What do Minh and Mai think about Halloween? Circle the correct words or phrase. 3. Listen to the interview again and complete each sentence with no more than TWO words. 4. Work in groups. Discuss the questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Writing

  An opinion eassay on the impacts of world festivals on young Vietnamese people 1. Work in pairs. Decide whether the following points are positive or negative impacts of celebrating world festivals. Discuss the reasons. 2. Write an opinion essay (180 words) on the following topic. Use the ideas in 1 and the outline and suggestions below to help you.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close