Tiếng Anh 12 Unit 4 Project

AN URBAN AREA Work in groups. Do some research on a newly-created urban area in Viet Nam. Present your findings to the class. Use these questions as cues for your presentation: - Where is the place? - What was it like in the past? - How has it changed since urbanisation started? - What are the positive and negative effects of urbanisation?

Quảng cáo

Đề bài

AN URBAN AREA

(KHU ĐÔ THỊ)

Work in groups. Do some research on a newly-created urban area in Viet Nam. Present your findings to the class.

(Làm việc nhóm. Thực hiện một số nghiên cứu về một khu đô thị mới được thành lập ở Việt Nam. Trình bày những phát hiện của bạn trước lớp.)

Use these questions as cues for your presentation:

(Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý cho bài thuyết trình của bạn)

- Where is the place?

(Chỗ đó là ở đâu?)

- What was it like in the past?

(Ngày xưa nó trông như thế nào?)

- How has it changed since urbanisation started?

(Nó đã thay đổi như thế nào kể từ khi quá trình đô thị hóa bắt đầu?)

- What are the positive and negative effects of urbanisation?

(Tác động tích cực và tiêu cực của đô thị hóa là gì?)

Lời giải chi tiết

- It is Chanh My ecological urban area, Thu Dau Mot, Binh Duong.

(Đó là khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.)

- It was a social housing project in the past.

(Trước đây là dự án nhà ở xã hội.)

- It has changed since urbanisation started

(Nó đã thay đổi kể từ khi quá trình đô thị hóa bắt đầu)

+ Airy space combined with a clean canal system.

(Không gian thoáng mát kết hợp với hệ thống kênh rạch sạch sẽ.)

+ Synchronous infrastructure and convenient transportation, beautiful landscape, beautiful architecture, modern style, good quality of life.

(Cơ sở hạ tầng đồng bộ và giao thông thuận tiện, cảnh quan đẹp, kiến trúc đẹp, phong cách hiện đại, chất lượng cuộc sống tốt.)

+ Other amenities in the project: School, kindergarten, sports area, green park, commercial center, and shopping to serve the daily needs of residents here.

(Tiện ích khác tại dự án: Trường học, nhà trẻ, khu thể thao, công viên cây xanh, trung tâm thương mại, mua sắm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân tại đây.)

- Positive effects of urbanisation:

(Tác động tích cực của đô thị hóa)

+ The urban area has witnessed economic growth with the establishment of new businesses, industries, and job opportunities.

(Khu vực đô thị chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế với sự hình thành các doanh nghiệp, ngành công nghiệp mới và cơ hội việc làm.)

+ The development of modern infrastructure, such as roads, bridges, and public facilities, has enhanced the overall quality of life.

(Sự phát triển của cơ sở hạ tầng hiện đại như đường, cầu, các công trình công cộng đã nâng cao chất lượng cuộc sống nói chung.)

- Negative effects of urbanisation:

(Tác động tiêu cực của đô thị hóa)

+ The rapid urbanization has led to an increase in housing demand, making it challenging for some residents to afford suitable accommodation.

(Quá trình đô thị hóa nhanh chóng dẫn đến nhu cầu nhà ở tăng cao, khiến một bộ phận người dân gặp khó khăn trong việc tìm nơi ở phù hợp.)

+ With the rise in population and economic activities, traffic congestion has become a common issue.

(Với sự gia tăng dân số và các hoạt động kinh tế, ùn tắc giao thông đã trở thành vấn đề phổ biến.)

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Looking back

  Pronunciation Listen and underline the unstressed words in the following sentences. Then practise saying the sentences in pairs. Vocabulary Complete the text, using the correct forms of the words in the box. Grammar Choose the correct answer A, B, C, or D.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Communication and culture/ CLIL

  Everyday English Making complaints and responding to them 1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the expressions to help you. Culture/CLIL 1. Read the text and complete the table. 2. Work in groups. Compare urbanisation in Viet Nam with that in Malaysia and/or Australia. Use the information in Writing and Cu

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Listening

  A radio talk about urbanisation 1. Choose the correct meanings of the underlined words. 2. Listen to a radio talk about urbanisation. Choose the correct answer A, B, or C. 3. Listen to the talk again and answer the questions. Use no more than THREE words and/or a number. 4. Work in groups. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Speaking

  Changes in a living area 1. The pictures show how River City has changed over time. Work in pairs. Read the words and phrases and decide which describe the city in the past (P) and which now (N). 2. Work in pairs. Talk about the changes in River City. Use the words and phrases in 1. 3. Report your answers to the whole class. Vote for the best description.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Reading

  Urbanisation of Ha Noi 1. Work in pairs. Look at the pictures in the article in 2 below. Discuss the following questions. 2. Read the article. Choose the correct meanings of the highlighted words. 3. Read the article again. Put the main ideas in the order they appear in the article. 4. Read the article again and complete the table using no more than THREE words and/or a number for each gap. 5. Work in pairs. Discuss the following questions.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close