Tiếng Anh 12 Unit 6 Writing

An essay about the advantages and disadvantages of home robots 1. Work in pairs. Decide whether the following ideas (A-D) are advantages (+) or disadvantages (-) of home robots. Then complete the notes using the sentences (a-d) in the box. 2. Write an essay (180-200 words) about the advantages and disadvantages of home robots, using the ideas in 1 and the suggested outline below.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

An essay about the advantages and disadvantages of home robots

(Một bài văn về ưu điểm và nhược điểm của robot gia đình)

1. Work in pairs. Decide whether the following ideas (A-D) are advantages (+) or disadvantages (-) of home robots. Then complete the notes using the sentences (a-d) in the box.

(Làm việc theo cặp. Quyết định xem những ý tưởng sau (A-D) là ưu điểm (+) hay nhược điểm (-) của robot gia đình. Sau đó hoàn thành các ghi chú bằng cách sử dụng các câu (a-d) trong khung.)

a. They may lose their critical thinking skills.

b. They can work without a break and provide 24/7 service.

c. They can interact and play games with people.

d. They need to be programmed to perform each task.

Advantages/ Disadvantages

Ideas

________

A. People will have more time for leisure activities and family bonding.

• Robots can do repetitive and boring jobs.

• (1) _____________

________

B. Humans can become dependent on AI technologies.

• (2) _____________

• They may become lazy.

________

C. The cost of development and maintenance of robots is high.

• Robots need expensive spare parts.

• (3) _____________

________

D. They can answer questions about many topics.

• (4) _____________

• They can provide information and entertainment.

Lời giải chi tiết:

1. c

2. a

3. d

4. b

 

Advantages (Điểm mạnh)

/ Disadvantages (Điểm yếu)

Ideas (Ý tưởng)

+

A. People will have more time for leisure activities and family bonding.

(Mọi người sẽ có nhiều thời gian hơn cho các hoạt động giải trí và gắn kết gia đình.)

• Robots can do repetitive and boring jobs.

(Robot có thể làm những công việc lặp đi lặp lại và nhàm chán.)

c) They can interact and play games with people.

(Chúng có thể tương tác và chơi trò chơi với mọi người.)

-

B. Humans can become dependent on AI technologies.

(Con người có thể trở nên phụ thuộc vào công nghệ AI.)

• a) They may lose their critical thinking skills.

(Họ có thể mất đi kỹ năng tư duy phản biện.)

• They may become lazy.

(Họ có thể trở nên lười biếng.)

-

C. The cost of development and maintenance of robots is high.

(Chi phí phát triển và bảo trì robot cao.)

• Robots need expensive spare parts.

(Robot cần các phụ kiện thay thế đắt tiền.)

d) They need to be programmed to perform each task.

(Chúng cần được lập trình để thực hiện từng nhiệm vụ.)

+

D. They can answer questions about many topics.

(Chúng có thể trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề.)

• b) They can work without a break and provide 24/7 service.

(Chúng có thể làm việc không nghỉ ngơi và cung cấp dịch vụ 24/7.)

• They can provide information and entertainment.

(Chúng có thể cung cấp thông tin và giải trí.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Write an essay (180-200 words) about the advantages and disadvantages of home robots, using the ideas in 1 and the suggested outline below.

(Viết một bài văn (180-200 từ) về ưu điểm và nhược điểm của robot gia đình, sử dụng các ý ở phần 1 và dàn ý gợi ý dưới đây.)

Introduction (Mở bài)

People are beginning to use home robots.

 

(Mọi người đang bắt đầu sử dụng robot gia đình.)

They have advantages and disadvantages.

(Chúng có những ưu điểm và nhược điểm.)
_____________________

Body (Thân bài)

• Advantages: Using home robots has several advantages.

 

(Ưu điểm: Sử dụng robot gia đình có một số lợi ích.)

__________

• Disadvantages: ___________________________________________

(Khuyết điểm)

Conclusion (Kết bài)

Home robots may make lives easier and happier, but there are certain problems as well.

(Robot gia đình có thể giúp cuộc sống dễ dàng và hạnh phúc hơn nhưng cũng có một số vấn đề nhất định.)

Lời giải chi tiết:

People are beginning to use home robots. They have advantages and disadvantages. We must carefully consider the pros and cons before welcoming these robotic helpers into our homes.

Using home robots has several advantages. They free us from repetitive chores like cleaning, allowing more time for leisure activities and family bonding. Some robots even interact and play games, becoming companions, especially for those living alone.

However, there are downsides to consider. Reliance on AI can lead to a decline in critical thinking skills. Just like relying on calculators weakens mental math abilities, constantly turning to robots for solutions could weaken our ability to think creatively and solve problems independently. Additionally, robots can cultivate laziness, as tasks are completed without effort. Furthermore, the cost of development and maintenance is high. Robots require expensive parts and programming for each specific task. This investment may not be feasible for everyone.

Home robots may make lives easier and happier, but there are certain problems as well. While home robots can answer questions, provide information, and work tirelessly, the potential drawbacks cannot be ignored.

 Tạm dịch:

Mọi người đang bắt đầu sử dụng robot gia đình. Chúng có những ưu điểm và nhược điểm. Chúng ta phải xem xét cẩn thận những ưu và nhược điểm trước khi chào đón những robot trợ giúp này vào nhà của chúng ta.

Sử dụng robot gia đình có một số lợi thế. Chúng giải phóng chúng ta khỏi những công việc lặp đi lặp lại như dọn dẹp, cho phép chúng ta có nhiều thời gian hơn cho các hoạt động giải trí và gắn kết gia đình. Một số robot thậm chí còn tương tác và chơi trò chơi, trở thành bạn đồng hành, đặc biệt đối với những người sống một mình.

Tuy nhiên, có những nhược điểm cần xem xét. Sự phụ thuộc vào AI có thể dẫn đến sự suy giảm kỹ năng tư duy phản biện. Cũng giống như việc dựa vào máy tính làm suy giảm khả năng tính nhẩm, việc liên tục sử dụng robot để tìm giải pháp có thể làm suy giảm khả năng suy nghĩ sáng tạo và giải quyết vấn đề một cách độc lập. Ngoài ra, robot có thể nuôi dưỡng tính lười biếng vì các nhiệm vụ được hoàn thành mà không cần nỗ lực nhiều. Hơn nữa, chi phí phát triển và bảo trì cao. Robot yêu cầu các bộ phận và chương trình đắt tiền cho từng nhiệm vụ cụ thể. Khoản đầu tư này có thể không khả thi đối với tất cả mọi người.

Robot gia đình có thể giúp cuộc sống dễ dàng và hạnh phúc hơn nhưng cũng có một số vấn đề nhất định. Mặc dù robot gia đình có thể trả lời các câu hỏi, cung cấp thông tin và làm việc không mệt mỏi nhưng không thể bỏ qua những nhược điểm tiềm ẩn.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Communication and culture/ CLIL

  Everyday English Getting attention and interrupting 1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the expressions below to help you. CLIL 1. Read the text and complete the timeline showing the evolution of robots. 2. Work in pairs. Discuss the following questions. What types of AI are widely used in Viet Nam? How d

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Looking back

  Pronunciation Listen and underline the homophone of the word in bold in each sentence. Then practise saying the sentences in pairs. Vocabulary Complete the sentences using the correct forms of the words in the box. Grammar Choose the option A, B, C, or D that is closest in meaning to each of the given sentences.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Project

  Your class is organising a Technology Fair. The theme is 'AI in our daily lives'. Work in groups. Think of a way of using AI in your daily life. This can be an existing or a new application. Use these questions as cues.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Listening

  Operating a home robot 1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Listen to the first part of a conversation between Nam and an Al expert. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Listen to the second part of the conversation and complete each gap in the diagram with no more than TWO words. 4. Work in pairs. Discuss the following questions. Do you want to have the same type of robot? Why/Why not?

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Speaking

  Applications of AI in education 1. Work in pairs. Match each AI application (1-5) with its purpose in learning (a-f). There can be multiple correct answers. 2. Work in groups. Discuss the questions. 3. Prepare a summary of your discussion and report to the whole class.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close