Tiếng Anh 12 Unit 6 Project

Your class is organising a Technology Fair. The theme is 'AI in our daily lives'. Work in groups. Think of a way of using AI in your daily life. This can be an existing or a new application. Use these questions as cues.

Quảng cáo

Đề bài

AI IN OUR DAILY LIVES

(TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY CỦA CHÚNG TA)

Your class is organising a Technology Fair. The theme is 'AI in our daily lives'. Work in groups. Think of a way of using AI in your daily life. This can be an existing or a new application. Use these questions as cues.

(Lớp của bạn đang tổ chức Hội chợ Công nghệ. Chủ đề là 'AI trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta'. Làm việc nhóm. Hãy nghĩ cách sử dụng AI trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Đây có thể là một ứng dụng hiện có hoặc một ứng dụng mới. Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý.)

- What is the AI application? (If it's a new application, give it a name.)

(Ứng dụng AI là gì? (Nếu đó là một ứng dụng mới, hãy đặt tên cho nó.))

- What is its purpose?

(Công dụng của nó là gì?)

- How does it work?

(Nó hoạt động như thế nào?)

- How will it improve your life?

(Nó sẽ cải thiện cuộc sống của bạn như thế nào?)

Present your idea to the class in the form of an oral presentation, a poster, or a leaflet.

(Trình bày ý tưởng của bạn trước lớp dưới hình thức thuyết trình, áp phích hoặc tờ rơi.)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

AI Chef: It is a smartphone application that utilizes machine learning to create personalized meals and guide users through the cooking process.

(Đầu bếp AI: Đây là một ứng dụng điện thoại thông minh sử dụng học máy để tạo bữa ăn được cá nhân hóa và hướng dẫn người dùng trong quá trình nấu nướng.)

Purpose: (Mục đích)

- Simplify meal preparation, saving time.

(Đơn giản hóa việc chuẩn bị bữa ăn, tiết kiệm thời gian.)

- Offer a fun way to learn new recipes and cooking techniques.

(Cung cấp một cách thú vị để tìm hiểu các công thức nấu ăn và kỹ thuật nấu ăn mới.)

It works: (Nó hoạt động)

- Users create a profile by inputting dietary restrictions, preferred cuisine styles, skill level, and desired number of meals per week.

(Người dùng tạo hồ sơ bằng cách nhập các hạn chế về chế độ ăn uống, phong cách ẩm thực ưa thích, trình độ kỹ năng và số bữa ăn mong muốn mỗi tuần.)

- AI Chef analyzes user data and suggests recipes tailored to their preferences.

(AI Chef phân tích dữ liệu người dùng và đề xuất công thức nấu ăn phù hợp với sở thích của họ.)

- Once a recipe is chosen, AI Chef provides step-by-step instructions with video demonstrations and voice guidance.

(Sau khi chọn một công thức, AI Chef sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước bằng video và hướng dẫn bằng giọng nói.)

It can improve our life:

(Nó cải thiện cuộc sống của chúng ta)

- Offers personalized recipe recommendations based on needs and preferences.

(Cung cấp các đề xuất công thức được cá nhân hóa dựa trên nhu cầu và sở thích.)

- Provides interactive guidance for cooks of all skill levels

(Cung cấp hướng dẫn tương tác cho các đầu bếp ở mọi cấp độ kỹ năng.)

- Makes cooking a more enjoyable and accessible experience

(Làm cho việc nấu ăn trở thành một trải nghiệm thú vị và dễ tiếp cận hơn.)

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Looking back

  Pronunciation Listen and underline the homophone of the word in bold in each sentence. Then practise saying the sentences in pairs. Vocabulary Complete the sentences using the correct forms of the words in the box. Grammar Choose the option A, B, C, or D that is closest in meaning to each of the given sentences.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Communication and culture/ CLIL

  Everyday English Getting attention and interrupting 1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the expressions below to help you. CLIL 1. Read the text and complete the timeline showing the evolution of robots. 2. Work in pairs. Discuss the following questions. What types of AI are widely used in Viet Nam? How d

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Writing

  An essay about the advantages and disadvantages of home robots 1. Work in pairs. Decide whether the following ideas (A-D) are advantages (+) or disadvantages (-) of home robots. Then complete the notes using the sentences (a-d) in the box. 2. Write an essay (180-200 words) about the advantages and disadvantages of home robots, using the ideas in 1 and the suggested outline below.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Listening

  Operating a home robot 1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Listen to the first part of a conversation between Nam and an Al expert. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Listen to the second part of the conversation and complete each gap in the diagram with no more than TWO words. 4. Work in pairs. Discuss the following questions. Do you want to have the same type of robot? Why/Why not?

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Speaking

  Applications of AI in education 1. Work in pairs. Match each AI application (1-5) with its purpose in learning (a-f). There can be multiple correct answers. 2. Work in groups. Discuss the questions. 3. Prepare a summary of your discussion and report to the whole class.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close