Tiếng Anh 12 Unit 7 Writing

Description of pie charts 1. Work in pairs. Study the pie charts on page 96 and choose the correct answer A or B. 2. Complete the following descriptions of the charts in 1. Use the words and phrases in the box. 3. Write a description (120-150 words) of the charts below. Use the model and tips in 2 to help you.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Description of pie charts

(Mô tả biểu đồ hình tròn)

1. Work in pairs. Study the pie charts on page 96 and choose the correct answer A or B.

(Làm việc theo cặp. Nghiên cứu biểu đồ hình tròn ở trang 96 và chọn câu trả lời đúng A hoặc B.)

1. In general, which news source was very popular with both age groups?

A. Television.

B. Printed newspapers.

2. Which news source was least popular among young adults?

A. Printed newspapers.

B. Online news sites

3. Which news source was least popular among old people?

A. Printed newspapers.

B. Online news sites.

4. Printed newspapers were old people's _______ choice of news source.

A. top

B. second

5. Other sources of news were chosen by around _______ of the people in both age groups.

A. a quarter

B. half

Lời giải chi tiết:

1. A

2. A

3. B

4. B

5. A

1. A

In general, which news source was very popular with both age groups?

(Nhìn chung, nguồn tin tức nào được cả hai nhóm tuổi rất yêu thích?)

A. Television. (Truyền hình)

B. Printed newspapers. (Báo in)

Giải thích: TV chiếm 35% trong giới trẻ, 42% ở nhóm người già

2. A

Which news source was least popular among young adults?

(Nguồn tin tức nào ít phổ biến nhất trong giới trẻ?)

A. Printed newspapers. (Báo in)

B. Online news sites (Các trang tin tức trực tuyến)

Giải thích: Báo in chiếm tỷ lệ thấp nhất (6%) ở giới trẻ

3. B

Which news source was least popular among old people?

(Nguồn tin tức nào ít được người già ưa chuộng nhất?)

A. Printed newspapers. (Báo in)

B. Online news sites (Các trang tin tức trực tuyến)

Giải thích: Các trang tin tức trực tuyến chiếm tỷ lệ thấp nhất (6%) ở nhóm người già

4. B

Printed newspapers were old people's _______ choice of news source.

(Báo in là nguồn tin tức được người già lựa chọn _______.)

A. top (hàng đầu)

B. second (thứ hai)

Giải thích: Báo in xếp thứ hai (29%) ở nhóm người già

5. A

Other sources of news were chosen by around _______ of the people in both age groups.

(Các nguồn tin tức khác được lựa chọn bởi khoảng _______ người ở cả hai nhóm tuổi.)

A. a quarter (một phần tư)

B. half (một nửa)

Giải thích: Các nguồn tin tức khác chiếm khoảng 1/4 ở cả 2 nhóm tuổi.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Complete the following descriptions of the charts in 1. Use the words and phrases in the box.

(Hoàn thành các mô tả sau về biểu đồ trong phần 1. Sử dụng các từ và cụm từ trong hộp.)

as opposed to                         meanwhile                        while                                       most popular

The pie charts compare the main news sources for young adults and old people according to a survey in 2022.

Overall, television was the (1) _________ source of news for both age groups. It was chosen by 42 per cent of old people, and more than one third of young adults. (2) _________, more young adults turned to the Internet for news. The figure was 33 per cent for young adults (3) _________ just 6 per cent for old people. By contrast, printed newspapers were the second choice of news source for old people with 29 per cent (4) _________ only 6 per cent of young adults reported getting their news from printed newspapers. In both age groups, around a quarter relied on other sources for news.

Lời giải chi tiết:

1. most popular

2. Meanwhile

3. as opposed to

4. while

The pie charts compare the main news sources for young adults and old people according to a survey in 2022.

Overall, television was the most popular source of news for both age groups. It was chosen by 42 per cent of old people, and more than one third of young adults. Meanwhile, more young adults turned to the Internet for news. The figure was 33 per cent for young adults as opposed to just 6 per cent for old people. By contrast, printed newspapers were the second choice of news source for old people with 29 per cent while only 6 per cent of young adults reported getting their news from printed newspapers. In both age groups, around a quarter relied on other sources for news.

Tạm dịch:

Biểu đồ hình tròn so sánh các nguồn tin tức chính dành cho thanh niên và người già theo một cuộc khảo sát vào năm 2022.

Nhìn chung, TV là nguồn tin tức phổ biến nhất đối với cả hai nhóm tuổi. Nó được lựa chọn bởi 42% người già và hơn 1/3 thanh niên. Trong khi đó, ngày càng có nhiều thanh niên tìm đến Internet để tìm tin tức. Con số này là 33% đối với người trẻ tuổi so với chỉ 6% đối với người già. Ngược lại, báo in là nguồn tin tức được người già lựa chọn thứ hai với 29% trong khi chỉ có 6% thanh niên cho biết họ nhận được tin tức từ báo in. Ở cả hai nhóm tuổi, khoảng một phần tư dựa vào các nguồn tin tức khác.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Write a description (120-150 words) of the charts below. Use the model and tips in 2 to help you.

(Viết mô tả (120-150 từ) về các biểu đồ bên dưới. Hãy sử dụng mô hình và mẹo ở phần 2 để giúp bạn.)

Phương pháp giải:

Để mô tả biểu đồ hình tròn, bạn nên:

- Giới thiệu và mô tả đặc điểm nổi bật nhất của biểu đồ hình tròn, ví dụ:

The pie charts show information about/ illustrate/compare... Overall,

- So sánh, sử dụng so sánh hơn và so sánh nhất, ví dụ: was more... than .../ was the most ...

- So sánh dữ liệu, sử dụng các từ liên kết ở đầu câu, ví dụ: similarly, by contrast, meanwhile, ở đầu một mệnh đề, ví dụ: while, whereas, hoặc ở đầu cụm danh từ, ví dụ: as compared with, as opposed to, both.

Lời giải chi tiết:

The pie charts illustrate the main news sources for teenagers, young adults, and old people according to a survey conducted in 2022.

Overall, television was the most popular source for all age groups. It was chosen by 42 per cent of old people, and more than one third of teenagers and young adults. Meanwhile, the Internet source emerged as a strong contender for younger audiences. While only 6 per cent of old people rely on the internet for news, this number jumps to 33 per cent for young adults and a surprising 52 per cent for teenagers. By contrast, printed newspapers were the sencond choice of news source for old people with 29 percent, while only 7 per cent for teenagers and 6 per cent or young adults. Young adults and old people relied on "other" sources for news around a quarter, while teenagers only had 4 per cent.

Tạm dịch:

Biểu đồ hình tròn minh họa các nguồn tin tức chính dành cho thanh thiếu niên, thanh niên và người già theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2022.

Nhìn chung, TV là nguồn phổ biến nhất cho mọi lứa tuổi. Nó được lựa chọn bởi 42% người già và hơn 1/3 thanh thiếu niên và thanh niên. Trong khi đó, nguồn Internet nổi lên như một đối thủ nặng ký đối với khán giả trẻ. Trong khi chỉ có 6% người già dựa vào internet để tìm tin tức thì con số này tăng vọt lên 33% đối với thanh niên và 52% đối với thanh thiếu niên. Ngược lại, báo in là nguồn tin tức được người già lựa chọn thứ hai với 29%, trong khi chỉ có 7% đối với thanh thiếu niên và 6% hoặc thanh niên. Khoảng một phần tư thanh niên và người già dựa vào các nguồn tin tức "khác", trong khi thanh thiếu niên chỉ có 4%.

 • Tiếng Anh 12 Unit 7 Communication and culture/ CLIL

  Everyday English Making small talk 1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the tips and expressions below to help you. Culture 1. Read the following text and complete the table below. 2. Work in pairs. Discuss the questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 7 Looking back

  Pronunciation Work in pairs and mark (ᴗ) the places where the linking /r/ can appear. Listen and check. Then practise saying the sentences. Vocabulary Solve the crossword with the words you've learnt in this unit. What is the hidden word? Grammar Circle the mistake in each sentence. Then correct it.

 • Tiếng Anh 12 Unit 7 Project

  THE PROS AND CONS OF MASS MEDIA Work in groups. Give a presentation to compare two types of mass media you are interested in. Use these questions as cues for your presentation.

 • Tiếng Anh 12 Unit 7 Listening

  Fake news on the Internet 1. Work in pairs. Find 3 words in the wordsearch to show things you should look at to decide whether a piece of news is fake or not. 2. Listen to three students talking about fake news. Match the speaker with his/her attitude towards fake news. There are TWO extra options. 3. Listen to the recording again and complete the notes below. Use no more than TWO words and/or numbers for each gap. 4. Work in groups. Discuss these questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 7 Speaking

  Types of mass media 1. Work in pairs. Discuss the different types of mass media. Make notes in the table below. 2. Work in groups. Discuss the following situations and decide on the most suitable type of media to use in each situation. Provide reasons for your choice. 3. Report your answers to the whole class. Vote for the best idea for each situation.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close