Grammar Unit 4 Tiếng Anh 12 Global Success

- Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành để miêu tả sự việc đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn đang xảy ra đến hiện tại, hoặc sự việc được hoàn thành trong quá khứ rất gần. Ví dụ: A lot of young people have moved to big cities to work or study. - Chúng ta sử dụng so sánh kép để thể hiện sự thay đổi.

Quảng cáo

I. Present perfect (review and extension) (Thì hiện tại hoàn thành – ôn tập & mở rộng)

- Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành để miêu tả sự việc đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn đang xảy ra đến hiện tại, hoặc sự việc được hoàn thành trong quá khứ rất gần.

Ví dụ: A lot of young people have moved to big cities to work or study.

(Nhiều thanh niên di chuyển đến các thành phố lớn để làm việc hoặc học tập.)

- Chúng ta cũng sử dụng thì hiện tại hoàn thành để nói về sự việc xảy ra bao nhiêu lần với cấu trúc sau:

It/ This/ That + be + the first/ the second time + Chủ ngữ + have/ has + Ved/V3

Ví dụ:

+ This is the second time I have visited this city.

(Đây là lần thứ hai tôi đến tham quan thành phố này.)

+ It is not the first time I have heard about urbanization.

(Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe về sự đô thị hóa.)

- Chúng ta thường sử dụng thì hiện tại hoàn thành cho một trải nghiệm độc đáo với cấu trúc sau:

It/ This/ That/ Danh từ hoặc Cụm danh động từ (V-ing) + be + the best/ worst/ the only/ the most beautiful/… + Chủ ngữ + have/has + (ever) + Ved/V3

Ví dụ:

+ That is the worst meal I have ever had in this city.

(Đó là bữa ăn tệ nhất mà tôi từng ăn trong thành phố này.)

+ Moving to the city is the best decision my parents have ever made in their life.

(Việc chuyển đến thành phố này là quyết định tốt nhất mà bố mẹ tôi đã thực hiện trong đời họ.)

II. Double comparatives to show change (So sánh kép để thể hiện sự thay đổi)

- Chúng ta sử dụng so sánh kép để thể hiện sự thay đổi.

S + V + so sánh hơn + AND + so sánh hơn

Ví dụ:

+ Towns are getting bigger and bigger.

(Thị trấn càng ngày càng to.)

+ The air is becoming more and more polluted.

(Không khí càng ngày càng ô nhiễm.)

+ There are more and more high-rise buildings in the city.

(Ngày càng có nhiều tòa nhà cao tầng trong thành phố.)

- Chúng ta cũng sử dụng so sánh kép để nói về hai sự vật thay đổi cùng nhau.

THE + so sánh hơn + S + V, THE + so sánh hơn + S + V

Ví dụ:

+ The bigger the city gets, the more crowded it becomes.

(Thành phố càng to, nó càng trở nên đông đúc.)

+ The more we invest in rural areas, the more we can help people there.

(Chúng ta đầu tư càng nhiều vào các cùng nông thôn, chúng ta giúp người dân ở đây càng nhiều.)

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Getting Started

  1. Listen and read. 2. Read the conversation again. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Match the words to make phrases mentioned in 1. 4. Complete the sentences using phrases from 1.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Language

  Pronunciation Unstressed words in connected speech 1. Listen and repeat. Pay attention to the pronunciation of the unstressed words. 2. Listen and identify the unstressed words in the following sentences. Then practise saying the sentences in pairs. Vocabulary Urban life 1. Match the words with their meanings. 2. Complete the sentences using the correct forms of the words in 1. Grammar 1. Circle the underlined part that is incorrect in each of the following sentences. Then correct it. 2. Choose

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Reading

  Urbanisation of Ha Noi 1. Work in pairs. Look at the pictures in the article in 2 below. Discuss the following questions. 2. Read the article. Choose the correct meanings of the highlighted words. 3. Read the article again. Put the main ideas in the order they appear in the article. 4. Read the article again and complete the table using no more than THREE words and/or a number for each gap. 5. Work in pairs. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Speaking

  Changes in a living area 1. The pictures show how River City has changed over time. Work in pairs. Read the words and phrases and decide which describe the city in the past (P) and which now (N). 2. Work in pairs. Talk about the changes in River City. Use the words and phrases in 1. 3. Report your answers to the whole class. Vote for the best description.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Listening

  A radio talk about urbanisation 1. Choose the correct meanings of the underlined words. 2. Listen to a radio talk about urbanisation. Choose the correct answer A, B, or C. 3. Listen to the talk again and answer the questions. Use no more than THREE words and/or a number. 4. Work in groups. Discuss the following question.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close