Grammar Unit 8 Tiếng Anh 12 Global Success

- Mệnh đề trạng ngữ điều kiện đưa ra kết quả có thể xảy ra của một tình huống hay điều kiện, thật hoặc tưởng tượng. Nó sử dụng các liên từ như if (nếu), provided that (giả sử rằng), until (cho đến khi), hoặc unless (trừ khi). - Mệnh đề trạng ngữ so sánh miêu tả sự vật gì đó như kĩ năng, kích thước, hoặc số lượng với những vật khác nhau như thế nào. Nó sử dụng các liên từ như than (hơn), as…as (như), hoặc as (như là).

Quảng cáo

Adverbial clauses of condition and comparison

(Mệnh đề trạng ngữ điều kiện và so sánh)

- Mệnh đề trạng ngữ điều kiện đưa ra kết quả có thể xảy ra của một tình huống hay điều kiện, thật hoặc tưởng tượng. Nó sử dụng các liên từ như if (nếu), provided that (giả sử rằng), until (cho đến khi), hoặc unless (trừ khi).

Ví dụ:

+ What would you buy if you won the lottery?

(Nếu trúng số bạn sẽ mua gì?)

+ We can’t release injured animals into the wild unless they are treated and fully recovered.

(Chúng ta không thể thả động vật bị thương về tự nhiên trừ khi chúng được điều trị và hồi phục hoàn toàn.)

- Mệnh đề trạng ngữ so sánh miêu tả sự vật gì đó như kĩ năng, kích thước, hoặc số lượng với những vật khác nhau như thế nào. Nó sử dụng các liên từ như than (hơn), as…as (như), hoặc as (như là).

Ví dụ:

+ There are more endangered species today than there were 50 years ago.

(Ngày nay có nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng hơn 50 năm trước.)

+ Gibbons are as famous for their beautiful singing as they are for their swigging movements through the trees.

(Vượn nổi tiếng vì giọng hát hay cũng như những động tác chuyền cành qua những tán cây.)

 • Tiếng Anh 12 Unit 8 Getting Started

  At a rescue centre 1. Listen and read. 2. Read the conversation again and decide whether the statements are true (T) or false (F). 3. Match the words and phrases with their meanings. 4. Complete the following sentences using the information from 1.

 • Tiếng Anh 12 Unit 8 Language

  Pronunciation Assimilation 1. Listen and repeat the examples above. Pay attention to the highlighted sounds. 2. Listen and underline the parts where assimilation occurs. Then practise reading the sentences in pairs. Vocabulary Conserving wildlife 1. Match the words with their meanings. 2. Complete the sentences using the words in 1. Grammar Adverbial clauses of condition and comparison 1. Combine the sentences using adverbial clauses of condition or comparison. Use the conjunctions in brackets

 • Tiếng Anh 12 Unit 8 Reading

  Wildlife conservation news 1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the news items and choose the most suitable headline for each one. There are TWO extra headlines. 3. Read the news items again and match the highlighted words and phrase with their meanings. 4. Read the news items again and choose the correct answer. 5. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 8 Speaking

  Activities for conserving wildlife 1. Are the following activities good for conserving wildlife? Rank each activity in order of its importance to conserving wildlife. 2. Work in groups. Read the notice. Then brainstorm a list of activities you want to organise for the event. Explain how the activities will help conserve wildlife. Use the list in 1 and the example below to help you. 3. Work in groups. Summarise your ideas and present the activities for the World Wildlife Day to the class. Vote fo

 • Tiếng Anh 12 Unit 8 Listening

  Endangered species 1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions. 2. Choose the correct meanings of the underlined words and phrases. 3. Listen to a talk and choose the correct answer A, B, or C. 4. Listen to the talk again and complete the notes. Use ONE word or a number for each gap. 5. Work in pairs. Discuss the following questions.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close