Tiếng Anh 12 Unit 1 Project

Work in groups. Write a visual story of a person's life. This could be a historical figure or someone you know and admire. Do some research on their life or interview them. You can draw pictures to illustrate key events in his/her life. You can do that on a poster, on presentation slides, or in a short comic book. Present your visual story to the class. Use these questions as cues.

Quảng cáo

Đề bài

VISUAL STORIES

(CÂU CHUYỆN QUA HÌNH ẢNH)

Work in groups. Write a visual story of a person's life. This could be a historical figure or someone you know and admire. Do some research on their life or interview them.

(Làm việc nhóm. Viết một câu chuyện trực quan về cuộc đời của một người. Đây có thể là một nhân vật lịch sử hoặc một người nào đó mà bạn biết và ngưỡng mộ. Thực hiện một số nghiên cứu về cuộc sống của họ hoặc phỏng vấn họ.)

You can draw pictures to illustrate key events in his/her life.

(Bạn có thể vẽ những bức tranh để minh họa những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của anh ấy/cô ấy.)

You can do that on a poster, on presentation slides, or in a short comic book.

(Bạn có thể làm điều đó trên áp phích, trên slide thuyết trình hoặc trong một cuốn truyện tranh ngắn.)

Present your visual story to the class. Use these questions as cues.

(Trình bày câu chuyện trực quan của bạn trước lớp. Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý.)

- Who is your story about?

(Câu chuyện của bạn kể về ai?)

- What are the key events in his/her life?

(Những sự kiện quan trọng trong cuộc đời anh ấy/cô ấy là gì?)

- What are his/her achievements?

(Thành tích của anh ấy/cô ấy là gì?)

- What do you think of his/her life and achievements?

(Bạn nghĩ gì về cuộc đời và những thành tựu của anh ấy/cô ấy?)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Steve Jobs was adopted shortly after his birth by Clara and Paul Jobs.

(Steve Jobs được Clara và Paul Jobs nhận nuôi ngay sau khi ông chào đời.)

2. Jobs made friends with Steve Wozniak, who shared the same interest in electronics.

(Jobs kết bạn với Steve Wozniak, người có cùng sở thích về điện tử.)

3. Wozniak sold his calculator and Jobs sold his van to get enough money to start their business.

(Wozniak đã bán chiếc máy tính và Jobs đã bán chiếc xe tải của mình để có đủ tiền bắt đầu công việc kinh doanh của họ.)

4. Together, they started Apple Computers.

(Họ thành lập Apple Computers cùng nhau.)

Lời giải chi tiết

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Looking back

  Pronunciation Underline the words that contain the /eɪ/ sound and circle the ones with the /əʊ/ sound in the sentences below. Then listen and check. Practise saying these sentences in pairs. Vocabulary Replace each underlined word or phrase with ONE word you have learnt in this unit. Grammar Circle the mistake in each sentence. Then correct it.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Communication and culture/ CLIL

  1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the expressions on page 17 to help you. 1. Read the following text and complete the comparison table on page 18. 2. Work in groups. Discuss the questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Writing

  1. Work in pairs. Answer these questions, using the information from Listening. Write NG (Not Given) if you cannot find the answer. 2. Read some facts about Walt Disney. Then work in pairs to answer all the questions in 1. 3. Write a biography (180 words) of Walt Disney for your school newspaper. Select and combine information from 1 and 2, and use the following outline suggestions to help you.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Listening

  1. Work in pairs. Solve the crossword to reveal the secret name. Share what you know about him or his films. 2. Listen to a talk about Walt Disney's life. Number the events in the order they are mentioned. 3. Listen to the talk again. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Discuss the question.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Speaking

  1. Work in pairs. One of you is A the other is B. A reads the information card about General Vo Nguyen Giap. B reads the information card about Vo Thi Sau below. Use the glossary (page 147) to help you. 2. Work in pairs. A should ask B questions to complete his/her card about Vo Thi Sau. Then B should do the same to complete his/her card about General Vo Nguyen Giap. Then compare your notes. 3. Use your notes to tell the life story of General Vo Nguyen Giap or Vo Thi Sau to the class. Vote for t

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close