Tiếng Anh 12 Unit 7 Speaking

Types of mass media 1. Work in pairs. Discuss the different types of mass media. Make notes in the table below. 2. Work in groups. Discuss the following situations and decide on the most suitable type of media to use in each situation. Provide reasons for your choice. 3. Report your answers to the whole class. Vote for the best idea for each situation.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Types of mass media

(Các loại phương tiện truyền thông đại chúng)

1. Work in pairs. Discuss the different types of mass media. Make notes in the table below.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận về các loại phương tiện truyền thông đại chúng khác nhau. Hãy ghi chú vào bảng dưới đây.)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

2. Work in groups. Discuss the following situations and decide on the most suitable type of media to use in each situation. Provide reasons for your choice.

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận các tình huống sau đây và quyết định loại phương tiện truyền thông phù hợp nhất để sử dụng trong từng tình huống. Đưa ra lý do cho sự lựa chọn của bạn.)

1. Your school's music club is organising a small concert. You want to promote the event and expect an audience of 30-50 people.

(Câu lạc bộ âm nhạc của trường bạn đang tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ. Bạn muốn quảng bá sự kiện và mong đợi lượng khán giả từ 30-50 người.)

Example: (Ví dụ)

A: I think we should write an event promotion email and send it to 100 people. I assume 30 per cent of them will show some interest.

(Tôi nghĩ chúng ta nên viết một email quảng bá sự kiện và gửi cho 100 người. Tôi cho rằng 30% trong số họ sẽ tỏ ra quan tâm.)

B: Email is free of charge, but many people think email advertising or marketing is not credible. So I'm afraid they won't pay much attention to email messages.

(Email là miễn phí, nhưng nhiều người cho rằng quảng cáo hoặc tiếp thị qua email là không đáng tin cậy. Vì vậy tôi sợ họ sẽ không chú ý nhiều đến tin nhắn email.)

C: How about promoting it on social media? we can choose several social networks and create an event page for each one.

(Còn việc quảng cáo nó trên mạng xã hội thì sao? Chúng ta có thể chọn một số mạng xã hội và tạo trang sự kiện cho mỗi trang.)

2. Your school's social awareness club wants to raise awareness of cyberbullying among teenagers. You have some information and videos you want to share with as many students at your school as possible.

(Câu lạc bộ nâng cao nhận thức xã hội của trường bạn muốn nâng cao nhận thức về bắt nạt trực tuyến trong thanh thiếu niên. Bạn có một số thông tin và video muốn chia sẻ với càng nhiều học sinh ở trường càng tốt.)

3. Your charity club is collecting books and winter clothes for children in disadvantaged areas. You want to inform as many people as possible about the activity.

(Câu lạc bộ từ thiện của các bạn đang quyên góp sách và quần áo mùa đông cho trẻ em vùng khó khăn. Bạn muốn thông báo cho càng nhiều người càng tốt về hoạt động này.)

Lời giải chi tiết:

1.

A: Hey B, we need to finalize how we're going to promote our upcoming concert. We want to get a good turnout, but it's a small event aimed at students.

(Này B, chúng ta cần hoàn thiện cách quảng bá cho buổi hòa nhạc sắp tới của mình. Chúng ta muốn có lượng người tham gia đông đảo, nhưng đây chỉ là một sự kiện nhỏ dành cho sinh viên.)

B: You're right. We don't need to spend a lot of money on advertising. Maybe we could send an email to everyone in the school?

(Cậu nói đúng. Chúng ta không cần tốn nhiều tiền vào quảng cáo. Có lẽ chúng ta có thể gửi email cho mọi người trong trường?)

A: Hmm, emails can be easily ignored. How about flyers and posters? We could put them up around the school in places where students usually hang out, like the music rooms and cafeteria.

(Hmm, email có thể dễ dàng bị bỏ qua. Thế còn tờ rơi và áp phích thì sao? Chúng ta có thể đặt chúng xung quanh trường ở những nơi học sinh thường lui tới, như phòng nhạc và căng tin.)

B: That's a great idea!

(Đó là một ý tưởng tuyệt vời!)

2.

A: Hey B, we have a lot of information and videos about cyberbullying that we want to share with everyone at school. How do we reach the most students?

(Này B, chúng ta có rất nhiều thông tin và video về bắt nạt qua mạng mà chúng ta muốn chia sẻ với mọi người ở trường. Làm thế nào để chúng ta tiếp cận được nhiều học sinh nhất?)

B: Social media is a big one! We could create some eye-catching infographics or short videos explaining the different types of cyberbullying and its impact.

(Phương tiện truyền thông xã hội là một phương tiện truyền thông lớn! Chúng ta có thể tạo một số đồ họa bắt mắt hoặc video ngắn giải thích các loại bắt nạt trực tuyến khác nhau và tác động của nó.)

A: Absolutely! We can post them on the school's social media pages and even encourage students to share them on their own accounts.

(Chắc chắn rồi! Chúng ta có thể đăng chúng trên các trang truyền thông xã hội của trường và thậm chí khuyến khích học sinh chia sẻ chúng trên tài khoản của chính họ.)

3.

A: B, we're starting our book and winter clothes donation drive for children in disadvantaged areas. How can we get the word out to encourage people to donate?

(B, chúng ta đang bắt đầu đợt quyên góp sách và quần áo mùa đông cho trẻ em ở những vùng khó khăn. Làm thế nào chúng ta có thể truyền đạt để khuyến khích mọi người quyên góp?)

B: Social media is a great way to spread the news quickly. We can post photos of the types of donations we're collecting and share stories about the children who will benefit.

(Mạng xã hội là một cách tuyệt vời để truyền bá tin tức một cách nhanh chóng. Chúng ta có thể đăng ảnh về các loại quyên góp mà chúng ta đang thu gom và chia sẻ những câu chuyện về những đứa trẻ sẽ được hưởng lợi.)

A: Definitely! We can use catchy hashtags and encourage people to share our posts to reach a wider audience.

(Chắc chắn rồi! Chúng ta có thể sử dụng các hashtag hấp dẫn và khuyến khích mọi người chia sẻ bài đăng của mình để tiếp cận nhiều đối tượng hơn.)

B: But social media might not reach everyone. Maybe we could also talk to the school administration and see if they'd allow us to put up posters around the school?

(Nhưng mạng xã hội có thể không đến được với tất cả mọi người. Có lẽ chúng ta cũng có thể nói chuyện với ban giám hiệu nhà trường và xem liệu họ có cho phép chúng ta dán áp phích xung quanh trường không?)

A: That's a good idea!

(Đó là một ý tưởng hay!)

Bài 3

3. Report your answers to the whole class. Vote for the best idea for each situation.

(Báo cáo câu trả lời của bạn cho cả lớp. Bình chọn ý tưởng tốt nhất cho từng tình huống.)

Lời giải chi tiết:

Hi everyone, our group discussed suitable ideas for each situation and the following is our answer. For the first situation, we decided to put flyers and posters up around the school in places where students usually hang out, like the music rooms and cafeteria. For the second one, we decided to create some eye-catching infographics or short videos explaining the different types of cyberbullying and its impact and post them on the school's social media pages and even encourage students to share them on their own accounts. For the last situation, we also decided to use social media to post photos of the types of donations we're collecting and share stories about the children who will benefit. Here, we can use catchy hashtags and encourage people to share our posts to reach a wider audience. That’s all for our answers to the three situations. Thanks for listening.

Tạm dịch:

Chào mọi người, nhóm mình đã thảo luận những ý tưởng phù hợp cho từng tình huống và sau đây là câu trả lời của mình. Với tình huống đầu tiên, chúng mình quyết định dán tờ rơi và áp phích xung quanh trường ở những nơi học sinh thường lui tới, như phòng nhạc và căng tin. Đối với tính huống thứ hai, chúng mình quyết định tạo một số đồ họa thông tin hoặc video ngắn bắt mắt giải thích các loại bắt nạt trực tuyến khác nhau và tác động của nó, đồng thời đăng chúng lên các trang mạng xã hội của trường và thậm chí khuyến khích học sinh chia sẻ chúng trên tài khoản của chính các bạn. Đối với tình huống cuối cùng, chúng mình cũng quyết định sử dụng mạng xã hội để đăng ảnh về các loại quyên góp mà chúng mình đang quyên góp và chia sẻ những câu chuyện về những trẻ em sẽ được hưởng lợi. Tại đây, chúng mình có thể sử dụng các hashtag hấp dẫn và khuyến khích mọi người chia sẻ bài đăng của mình để tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Đó là tất cả câu trả lời của chúng mình cho ba tình huống. Cảm ơn đã lắng nghe.

 • Tiếng Anh 12 Unit 7 Listening

  Fake news on the Internet 1. Work in pairs. Find 3 words in the wordsearch to show things you should look at to decide whether a piece of news is fake or not. 2. Listen to three students talking about fake news. Match the speaker with his/her attitude towards fake news. There are TWO extra options. 3. Listen to the recording again and complete the notes below. Use no more than TWO words and/or numbers for each gap. 4. Work in groups. Discuss these questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 7 Writing

  Description of pie charts 1. Work in pairs. Study the pie charts on page 96 and choose the correct answer A or B. 2. Complete the following descriptions of the charts in 1. Use the words and phrases in the box. 3. Write a description (120-150 words) of the charts below. Use the model and tips in 2 to help you.

 • Tiếng Anh 12 Unit 7 Communication and culture/ CLIL

  Everyday English Making small talk 1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is A, the other is B. Use the tips and expressions below to help you. Culture 1. Read the following text and complete the table below. 2. Work in pairs. Discuss the questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 7 Looking back

  Pronunciation Work in pairs and mark (ᴗ) the places where the linking /r/ can appear. Listen and check. Then practise saying the sentences. Vocabulary Solve the crossword with the words you've learnt in this unit. What is the hidden word? Grammar Circle the mistake in each sentence. Then correct it.

 • Tiếng Anh 12 Unit 7 Project

  THE PROS AND CONS OF MASS MEDIA Work in groups. Give a presentation to compare two types of mass media you are interested in. Use these questions as cues for your presentation.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close