Trắc nghiệm: Tính chất giao hoán của phép cộng Toán 4

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bình nói: “\(a + b = b + a\)”. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Quảng cáo
decumar
Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai


Tí nói “\(4824 + 3579 = 3579 + 4824\)”. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho \(246 + 388 = 634\).


Vậy \(388 + 246 =\)

Câu 4 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(126 + 357 = 357 +\)

Câu 5 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả số thích hợp vào chỗ trống:

\(492\)
\(678\)
\(687\)
\(942\)
\(492 +\) ..... \(= 687 + 492\)
Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

\(m + n = n + ...\) .

Đáp án đúng điền vào chỗ chấm là:

A. \(n\)

B. \(0\)

C. \(20\)

D. \(m\)

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất


Cho biểu thức: $375 +28$. Biểu thức nào sau đây có giá trị bằng biểu thức đã cho?

A. $28 + 377$

B. $28 + 375\;$

C. $28 + 370\;$

D. $28 + 357$

Câu 8 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(2018 +0=\)

\(+2018\)

\(=\)

Câu 9 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn


Kéo thả dấu thích hợp vào ô trống:

\(>\)
\(<\)
\(=\)
\(1875 + 9876\) ..... \(9876 + 1875\)
Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

\(5269 + 2017\,\,...\,\,2017 + 5962\).

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. \( < \)

B. \( > \)

C. \( = \)

Câu 11 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(123 + 999 + 472= 472 + 123+\)

Câu 12 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(161291 + \)

\(= (6000 + 725) + 161291\)

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tìm \(y\) biết:

\(248 \times 145 + 1900:100 = 1900:100 + 248 \times y\)

A. \(y = 19\)   

B. \(y = 141\)

C. \(y = 145\) 

D. \(y = 248\)

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bình nói: “\(a + b = b + a\)”. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Nên : “\(a + b = b + a\) ”.

Vậy Bình nói đúng.

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai


Tí nói “\(4824 + 3579 = 3579 + 4824\)”. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Nên : “\(4824 + 3579 = 3579 + 4824\)”.

Vậy Tí nói đúng.

Câu 3 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho \(246 + 388 = 634\).


Vậy \(388 + 246 =\)

Đáp án

Cho \(246 + 388 = 634\).


Vậy \(388 + 246 =\)

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi: \(a + b = b + a\)         

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(246 + 388 = 388 + 246\)

Mà \(246 + 388 = 634\) nên \(388 + 246 = 634\).

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(634\).

Câu 4 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(126 + 357 = 357 +\)

Đáp án

\(126 + 357 = 357 +\)

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi:

            \(a + b = b + a\)

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(126 + 357 = 357 + 126\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(126\).

Câu 5 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả số thích hợp vào chỗ trống:

\(492\)
\(678\)
\(687\)
\(942\)
\(492 +\) ..... \(= 687 + 492\)
Đáp án
\(492\)
\(678\)
\(687\)
\(942\)
\(492 +\)
\(687\)
\(= 687 + 492\)
Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi:

            \(a + b = b + a\)

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(687 + 492 = 492 + 687\), hay \(492 + 687 = 687 + 492\)

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là \(687\).

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

\(m + n = n + ...\) .

Đáp án đúng điền vào chỗ chấm là:

A. \(n\)

B. \(0\)

C. \(20\)

D. \(m\)

Đáp án

D. \(m\)

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Lời giải chi tiết :

Ta có : \(m + n = n + m\)

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là \(m\).

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất


Cho biểu thức: $375 +28$. Biểu thức nào sau đây có giá trị bằng biểu thức đã cho?

A. $28 + 377$

B. $28 + 375\;$

C. $28 + 370\;$

D. $28 + 357$

Đáp án

B. $28 + 375\;$

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

Lời giải chi tiết :

Ta có: $375 + 28 = 28 + 375$

Vậy biểu thức có giá trị bằng với biểu thức $375 + 28$ là $28 + 375$.

Câu 8 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(2018 +0=\)

\(+2018\)

\(=\)

Đáp án

\(2018 +0=\)

\(+2018\)

\(=\)

Phương pháp giải :

- Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

- Mọi số cộng với \(0\) đều bằng chính số đó: \(a + 0 = 0 + a = a\) .

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(2018 + 0 = 0 + 2018 = 2018\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là \(0\,;\,\,2018.\)

Câu 9 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn


Kéo thả dấu thích hợp vào ô trống:

\(>\)
\(<\)
\(=\)
\(1875 + 9876\) ..... \(9876 + 1875\)
Đáp án
\(>\)
\(<\)
\(=\)
\(1875 + 9876\)
\(=\)
\(9876 + 1875\)
Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Lời giải chi tiết :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng ta có: \(1875 + 9876\,\, = \,\,9876 + 1875\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \( = \).

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

\(5269 + 2017\,\,...\,\,2017 + 5962\).

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. \( < \)

B. \( > \)

C. \( = \)

Đáp án

A. \( < \)

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi:

            \(a + b = b + a\)

Lời giải chi tiết :

Ta có:   \(5269 + 2017\, = \,2017 + 5269\)

Lại có \(5269 < 5962\) nên \(2017 + 5269 < 2017 + 5692\)

Do đó \(5269 + 2017 < 2017 + 5962\).

Câu 11 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(123 + 999 + 472= 472 + 123+\)

Đáp án

\(123 + 999 + 472= 472 + 123+\)

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Lời giải chi tiết :

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Do đó, \(123 + 999 + 472 = 472 + 123 + 999\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(999\).

Câu 12 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(161291 + \)

\(= (6000 + 725) + 161291\)

Đáp án

\(161291 + \)

\(= (6000 + 725) + 161291\)

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \((6000 + 725) + 161291 = 6725 + 161291\)

Hay \(161291 + 6725 = (6000 + 725) + 161291\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(6725\).

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tìm \(y\) biết:

\(248 \times 145 + 1900:100 = 1900:100 + 248 \times y\)

A. \(y = 19\)   

B. \(y = 141\)

C. \(y = 145\) 

D. \(y = 248\)

Đáp án

C. \(y = 145\) 

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Lời giải chi tiết :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng ta có:

              \(248 \times 145 + 1900:100 = 1900:100 + 248 \times 145\)

Theo đề bài ta có: \(248 \times 145 + 1900:100 = 1900:100 + 248 \times y\).

Do đó \(1900:100 + 248 \times 145=  1900:100 + 248 \times y\).

Từ đó suy ra \(y = 145\).

close