Trắc nghiệm: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp) Toán 4

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống: 

Tính nhẩm: $5000 + 2000 - 1000 = $

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Tính nhẩm: $5000 + 2000 - 1000 = $

Phương pháp giải :

- Viết \(5000 =5\) nghìn; \(2000 =2\) nghìn; \(1000 = 1\) nghìn.

- Thực hiện phép tính: \(5\) nghìn \(+\,2\) nghìn \(-\,1\) nghìn.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

\(5000 + 2000 - 1000 = \) \(5\) nghìn \(+\,2\) nghìn \(-\,1\) nghìn

\(=\,7\) nghìn \(-\,1\) nghìn

\(=\,6\) nghìn.

\(6\) nghìn \( = \,6000\).

Do đó $5000 + 2000 - 1000 = 6000$.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(6000\).

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống

Tính nhẩm: $9000 \times 3 = $ 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Tính nhẩm: $9000 \times 3 = $ 

Phương pháp giải :

Học sinh có thể nhẩm như sau:

- Viết \(9000 = 9\) nghìn

- Thực hiện nhẩm: 

\(9\) nghìn \( \times \,\,3 = 27\) nghìn và ghi kết quả.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(9000 = 9\) nghìn

Thực hiện nhẩm: 

\(9\) nghìn \( \times \,\,3 = 27\) nghìn.

\(27\) nghìn = \(27000\).

Do đó $9000 \times 3 = 27000$

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(27000\).

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tính: \(5847 + 2918\).

A. \(8755\)      

B. \(8765\)      

C. \(8675\)      

D. \(7865\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. \(8765\)      

Phương pháp giải :

Đặt tính rồi tính sao cho các chữ số cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

Lời giải chi tiết :

Thực hiện đặt tính và tính ta có:

Vậy \(5847 + 2918 = 8765\).

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(35048 - 13772 = \)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

\(35048 - 13772 = \)

Phương pháp giải :

Đặt tính rồi tính sao cho các chữ số cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

Lời giải chi tiết :

Thực hiện đặt tính và tính ta có:

\(35048 - 13772 = 21276\).

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(21276\).

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

\(18903\,...\,9987\)

A. \( > \)         

B. \( < \)          

C. \( = \)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. \( > \)         

Phương pháp giải :

Trong hai số tự nhiên, số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết :

Số \(18903\) có nhiều chữ số hơn số \(9987\) nên \(18903\,>\, 9987\).

Câu hỏi 6 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ trống:

>
<
=
\(98988\) ..... \(98999\)
Đáp án của giáo viên lời giải hay
>
<
=
\(98988\)
<
\(98999\)
Phương pháp giải :

Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng 1 hàng từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết :

Hai số \(98988\) và \(98999\) có số chữ số bằng nhau (đều có \(5\) chữ số).

Các chữ số hàng chục nghìn đều bằng \(9\), hàng nghìn đều bằng \(8\) và chữ số hàng trăm đều bằng \(8\).

Đến chữ số hàng chục có \(8 < 9\).

Do đó: \(98988\,\, < \,\,98999\).

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là \( < \) .

Câu hỏi 7 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

\(72895\)

\(87259\)

\(29785\)

\(87925\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

\(29785\)

\(72895\)

\(87259\)

\(87925\)

Phương pháp giải :

So sánh các số đã cho sau đó sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Trong hai số tự nhiên:

+ Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng 1 hàng từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

Các số đã cho đều có \(5\) chữ số nên  khi xét các chữ số ở từng hàng ta thấy:
          \(\,29785\,\, < \,\,\,72895\,\,\, < \,\,\,87259\,\,\, < \,\,\,\,87925\)

Nên các số trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau:

         \(\,29785\,\,;\,\,\,72895\,\,\,;\,\,\,87259\,\,\,;\,\,\,\,87925\)

Vậy các số cần điền theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là \(\,29785\,\,;\,\,\,72895\,\,\,;\,\,\,87259\,\,\,;\,\,\,\,87925\).

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất


Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 

\(91483 - 28095\,\,...\,\,15848\times 4\)

A. \( = \)

B. \( > \)

C. \( < \)         

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. \( < \)         

Phương pháp giải :

Tính giá trị ở hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(91483 - 28095\, = 63388\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,15848\, \times \,4 = 63392\)

Mà \(63388 < 63392\) .

Vậy \(91483 - 28095\,\, < \,\,15848\, \times 4\).

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tính giá trị biểu thức:

\((40136 - 12892)\,\times \,3\)

A. \(1460\)      

B. \(2460\)      

C. \(72622\)

D. \(81732\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. \(81732\)

Phương pháp giải :

Biểu thức có chứa dấu ngoặc nên ta thực hiện tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}(40136 - 12892)\,\, \times \,\,3\\ = 27244 \times \,\,3\\ = 81732\end{array}\)

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống: 

 Biết \(x \times \,6 = 56562\).

Vậy \(x = \)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Vậy \(x = \)

Phương pháp giải :

\(x\) ở vị trí thừa số. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}x \times \,6 = 56562\\x = 56562\,:\,\,6\\x = 9427\end{array}\)
Vây đáp án đúng điền vào ô trống là \(9427\).

Câu hỏi 11 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một nhà máy sản xuất trong \(4\) ngày được \(1052\) chiếc xe đạp. 

Vậy trong \(6\) ngày nhà máy đó sản xuất được 

chiếc xe đạp, biết số xe đạp sản xuất mỗi ngày là như nhau.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Một nhà máy sản xuất trong \(4\) ngày được \(1052\) chiếc xe đạp. 

Vậy trong \(6\) ngày nhà máy đó sản xuất được 

chiếc xe đạp, biết số xe đạp sản xuất mỗi ngày là như nhau.

Phương pháp giải :

- Tìm số xe sản xuất được trong một ngày \( =\) số chiếc xe sản xuất được trong \(4\) ngày \(:4\).

- Số xe sản xuất được trong \(6\) ngày = số xe sản xuất được trong một ngày \( \times \,6\).

Lời giải chi tiết :

Mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được số chiếc xe đạp là:

                      \(1052:4 = 263\) (chiếc)

Trong \(6\) ngày nhà máy đó sản xuất được số chiếc xe đạp là:

                  \(263 \times 6 = 1578\) (chiếc)

                                                Đáp số: \(1578\) chiếc.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(1578\).

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tìm \(x\) biết: 

\((x - 3245) \times \,4 = 24241 - 17213\)

A. \(1488\)

B. \(5002\)      

C. \(20008\)    

D. \(31357\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. \(5002\)      

Phương pháp giải :

- Tính giá trị ở vế phải.

- Áp dụng các quy tắc:

 +) Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

 +) Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}(x - 3245) \times \,4 = 24241 - 17213\\(x - 3245) \times \,4 = 7028\\x - 3245 = 7028:4\\x - 3245 = 1757\\x = 1757 + 3245\\x = 5002\end{array}\)

close